Живковски

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                          УДК 341.2:34

Игор Живковски*

 

 

ПОЛИТИЧКА ПРАВА У КОНТЕКСТУ
ЉУДСКИХ ПРАВА

 

doi: 10.7251/SPM1447171Z

Стручни чланак

 

Апстракт: У раду се анализира значај политичких права грађана у демократском друштву и правном систему. У првом делу рада дат је приказ основних карактеристика политичких права. Потом је пажња посвећена односу политичких и људских права. Посебно је дат опширан приказ врста политичких права, да би у последњем делу рада била извршена додатна фрагментација теме на тај начин што се проучава однос изборног права и политичких права.

Кључне речи: политичка права, људска права, изборно право, бирачко право, демократија.

 

 

POLITICAL RIGHTS IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS

Summary

 

The article analyses the significance of political rights of citizens in a democratic society and in a legal system. Its first part deals with basic characteristics of political rights. After that, the attention is paid to the relation between political and human rights. A comprehensive overview of types of political rights is provided in the following part of the article, while in the last one the further fragmentation of the topic is conducted by elaboration of the relation between electoral and political rights.

Key words: political rights, human rights, electoral right, suffrage, democracy.

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Зековић, Александар. „О култури људских права”,21 прича о демокраитји.Центар за грађанско образовање, Подгорица 2005.

Мијатовић, Бошко. Вујачић, Илија. Маринковић, Танасије. Појмовник либералне демократије. Службени гласник и Центар за либерално-демократске студије, Београд 2008.

Димитријевић, Војин. Поповић, Драгољуб. Папић, Татјана. Петровић, Весна. Међународно право људксих права. Београдски центар за људска права, Београд 2007.

Сартори, Ђовани. Упоредни уставни инжењеринг, Филип Вишњић, Београд 2003.

Хасанбеговић, Јасминка. „Rhetorizitat des Rechts und Rechtlichkeit des Staates – Uber die Unvereinbarkeit von Souveranitat und Rechtsstaat“, Rechtsstaat: Ursprung und Zukunft einer Idee (Hrsg. D. Basta, W. Krawietz, D. Muller), Berlin 1993.

Пајванчић, Маријана. Изборно право. Правни факултет, Нови Сад 2008.

Грол, Милан. Еволуција изборног права у Француској. Изд. аутора, Београд 1938.

Пауновић, Милан. Кривокапић, Борис. Крстић, Ивана. Међународна људска права. Правни факултет, Београд 2010.

Марковић, Ратко. Уставно право и политичке институције. ИП Јустинијан, Београд 2006.

Марковић, Ратко. Уставно право. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2011.

Јовановић, Слободан. О држави – основи једне правне теорије. Издавачка књижарница Геце Кона, Београд 1922.

Маринковић,Танасије. Изборни системи држава Европске уније. ЦеСИД, Београд 2002.

Кин, Џон. Медији и демократија. Филип Вишњић, Београд 1995.

Constant, Benjamin. ‘’De la liberté des brochures, des pamphlets et des journaux’’, Adolphe; et œuvres choisies, Larousse, Paris 1930.

De Montesquie, Charles. De l’esprit des lois, L. II, Ch. II, Gallimard, Paris 1995.

Humphrey, John. ‘’Political and Related Rights’’, Human Rights in International Law: Legal and Policy Issues, (ed. Theodor Meron), Clarendon Press, Oxford 1984.

Macfarlane, Leslie John.The Theory and Practice of Human Rights, London 1985.

Тодоровић, Мирјана. ‘’Freedom of Expression and the Right to Dignity and Reputation’’, Culture of Human Rights, Belgrade Center for Human Rights, Belgrade 2002.