Вулић

Written By: Vukan Dubocanin

Ранко Вулић[1]                                                                             УДК 944:342.545(44)

                                                                                    Стручни чланак

 

ФРАНЦУСКИ РАЧУНСКИ СУД[2]

doi:10.7168/spm.12.1845.05V

Апстракт

Прве органе задужене за контролу трошења државних средстава у Француској налазимо почетком XIV вијека. Наполеон је, 1807, основао Рачунски суд који постоји и данас. Његови задаци слични су онима које има главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске. Регулисан је Уставом, двама органским законима, закоником који се односи на рачунске судове и бројним подзаконским актима (укупно преко 1.000 чланова разних правних прописа). Има широке надлежности у контроли трошења буџетских средстава и сврсисходности управљања установама и организацијама које контролише. Премда је 2008. имао око 2.200 запослених и потрошио око 190 милиона евра, не успијева да спријечи расипно трошење јавних средстава и непрекидни раст државног дуга. Крајем 2010, јавни дуг Француске прешао је износ од 1.600 милијарди евра.

Кључне ријечи: Француски рачунски суд, контрола трошења јавних средстава

Ranko Vulić PhD

Lawyer in Banja Luka

 

 

FRENCH COURT OF AUDITORS

 

Summary

The first bodies competent for the control of expending the state resources in France date in the beginning of the XIV century. Napoleon established the Court of Auditorts in 1807., which is existing nowadays,too. Its tasks are similar to those of the main audit of the service of the Republic of Srpska public sector. It is regulated by the Constitution, two organic Laws, the Code concerning the accounting Courts and numerous sub-legal Acts (total over 1.000 members of the various legal regulations). It has wide competences in the control of spending the budget resources and appropriateness of the administering the institutions and organizations under its control. Although it had cca. 2.200 employees and spent cca. 190 million EUR in 2008., it did not succeed in preventing the wasteful expenditure of the public resources and a permanent rise of the public debt. At the end of 2010 the public debt of France exceeded the amount of 1.600 billion EUR.

 

Key words: French Court of Auditors, public resources expenditure control.[1] Др Ранко Вулић, адвокат у Бањој Луци

[2] У Републици Српској постоји Главна служба за ревизију јавног сектора РС.