Врањеш

Written By: Vukan Dubocanin

Невенко Врањеш[1]                                                                          УДК 35.077.2/3(497.6)

 

 

                                                                                 Стручни чланак

 

 

УПРАВНИ ПОСТУПАК ТРАЖЕЊА АЗИЛА У

БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

 

            doi:10.7168/spm.12.1845.06V

Апстракт

Однос и поступак (материјални и формални) према странцима-лицима који траже међународну заштиту представља одраз достигнутих демократских стандарда одређене државе. Предмет рада је примјена управног поступка у стицању права азила у Босни и Херцеговини. Босна и Херцеговина је земља која има изражен проблем азиланата, поготово у поратним годинама када се јавила потреба за прецизним правним уређењем ове материје. Поступак тражења азила у Босни и Херцеговини правно je усклађен са препорукама и смјерницама Европске уније. Истина, терминолошке одреднице међународне заштите лица у законодавству Босне и Херцеговине дивергирају у односу на земље Европске уније па и окружења на начин да је извршена, чини се, снажнија деполитизација овог проблема у позитивноправном законодавству Босне и Херцеговине.

 

Кључне ријечи: азил, међународна заштита, супсидијарна заштита, избјеглички стаус и привремена заштита.

 

Nevenko Vranješ, PhD

Ministry of Defense of B&H

 

 

ADMINISTRATIVE PROCESS OF SEEIKING ASYLUM

 IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

Summary

 

            The relationship and process (material and formal) with strangers-people who are looking for international protection represents reflection achieved democratic standards a particular state. The subject of this paper is the application of administrative procedures to acquisition the rights of asylum in Bosnia and Herzegovina. Bosnia and Herzegovina is a country that has a significant problem of asylum seekers, especially in postwar years when appeared the need for precise legal arrangement such matter. The process of seeking asylum in Bosnia and Herzegovina is legally compliant in accordance with the recommendations and guidelines of the European Union. True, the terminology of international protection persons guidelines in the legislation of Bosnia and Herzegovina deviates in comparing with the the countries of the European Union and the environment in a way that is madden stronger depoliticisation this problem in current legislation of Bosnia and Herzegovina.

Key words: asylum, international protection, subsidiary protection, refugee and temporary protection.[1] Др Невенко Врањеш запослен у Министарству одбране Босне и Херцеговине.