В. Икановић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                     УДК:341.4(37)

Вељко Икановић*

 

Стручни чланак

 

ЗЛОЧИН АГРЕСИЈЕ У РИМСКОМ СТАТУТУ

 

doi: 10.7251/SPM1548189I

 

          Апстракт: Римским статутом Међународног кривичног суда прописана је његова надлежност за: а) злочин геноцида, б) злочин против човјечности, в) ратне злочине, и г) злочин агресије. Приликом доношења Статута није постигнута сагласност о елементима бића кривичног дјела агресије и надлежности Савјета безбједности Уједињених нација у вези са покретањем истраге у поступку пред тим судом. Због тога је овај злочин условно стављен у надлежност Суда, али је она одложена док се не постигне договор о његовој дефиницији и надлежности суда и  донесу прописи којима ће се ти елементи установити. Ови елементи одређени су на ревизионој конференцији у Кампали 2010. године када су, резолуцијом у форми амандмана, усвојене измјене и допуне члана 8. Римског статута. Аутор у овом раду говори о елементима бића кривичног дјела агресије, надлежности суда и улози Савјета безбједности Уједињених нација, указујући на проблеме у поступку њиховог одређивања, одлагању ступања на снагу измијена Статута и временској надлежности суда. Критичком анализом усвојених измијена указује на све предности и недостатке прихваћене дефиниције злочина агресије и његову будућност у међународном кривичном праву.

 

            Кључне ријечи: агресија, статут, ревизиона конференција, надлежност.

 

 

Veljko Ikanović*

 

THE CRIME OF AGGRESSION IN ROME STATUTE

 

          Аpstract: In accordance with Rome Statute of the International Criminal Court the jurisdiction of the Court is to the following crimes: (a) The crime of genocide, (b) Crimes against humanity, (c) War crimes, (d) The crime of aggression. During the adoption of the Statute there was no consensus  on the elements of the crime of aggression and the jurisdiction of the Security Council of the United Nations regarding with an inquiry into institute proceedings before this Court. Therefore the crime of aggression is conditionally placed under the jurisdiction of the Court, but this jurisdiction is postponement until adoption of provision defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. The Review Conference in Kampala 2010 determined these elements with the Resolution in a form of Amendments, adopted changes and amendments to Article 8 of the Rome Statute. Author of this paper speaks about the elements of the crime of aggression, the jurisdiction of the Court and the role of Security Council of the United Nations pointing out to problems in the process of their determination, postponement of amendments of the Statute entering into force and temporal jurisdiction of the Court. Whith the critical anlyses of the adopted amendmans attention is drowen to all adventages and disadvantages of accepted definition of the crime of aggression and its future in International Criminal Law.

 

            Key words: aggression, Statute, Review Conference, jurisdiction.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

 

  1. Бабић, Милош. Међународно кривично право. Бања Лука 2011.
  2. Деган, Владимир-Ђуро, Павишић, Берислав, Беширевић, Виолета. Међународно и транснационално кривично право. Београд 2011.
  3. Касезе, Антонио. Међународно кривично право. Београд 2005.
  4. Петровић, Борислав, Јовашевић, Драган. Међународно кривично право. Сарајево 2010.
  5. Радуловић, Драго, Међународно кривично право. Подгорица 1999.
  6. Стојановић, Зоран. Међународно кривично право. Београд 2012.
  7. Томић, Звонимир. Нирнбершка пресуда. Сарајево 2001.

 * Доктор правних наука, судија Врховног суда Републике Српске.

* Veljko Ikanović Ph.D., Judge of the Supreme Court of Republika Srpska in Banja Luka and Assistant Professor Faculti of Law, University of Banja Luka.