Упутство за ауторе и правила цитирања

Written By: Vukan Dubocanin

УПУТСТВО

– Радови морају бити достављени на српском језику, ћирилицом фонт Times New Roman, величине 12, а фусноте, као и ознаке за исте које се налазе у тексту, величине 10. Једна фуснота не смије бити дужа од три реда.
– Рукописи чланака не могу бити дужи од једног табака. Један табак износи 16 страна од 28 редова са 66 словних знакова у једном рeду, односно 28.800 знакова у цијелом раду.
Научни и стручни радови морају да садрже:
– Наслов чланка који се исписује великим словима на средини прве стране, (фонт 14). Наслов треба да буде што краћи и да што јасније објасни суштину садржаја тог чланка.
– Име и презиме аутора и његова научна афилијација (назив установе у којој је запослен) исписују се одмах испод наслова на средини папира (фонт 12). У првој фусноти наводи се ауторово звање и назив институције у којој је запослен, његови подаци за контакт (телефон и мејл адреса).

– Апстракт са кратким оквирним прегледом о садржају рада ( до 20 редова) исписује се италиком (фонт 12) одмах испод имена и научне афилијације аутора. Слиједе кључне ријечи (до 10 ријечи).
– Међунаслови у тексту не смију бити дужи од једног реда. Пишу се на средини папира великим словима величине 12 и нумеришу се арапским бројевима. Ако у оквиру једног међунаслова има више цјелина, те цјелине морају имати кратке наслове који се исписују на средини папира малим словима и означавају бројем међунаслова и ознаком те цјелине. На примјер: 1.1 или 1.а, итд.
– Закључак је на крају рада и не смије бити дужи од 20 редова. Послије тога се наводи списак коришћене литературе. Аутор мора водити рачуна да у довољној мјери користи библиографске јединице из научних часописа, чији удио у укупном броју коришћених референци (наведених у списку коришћене литературе) мора бити најмање 60%, а пожељно је преко 80%.
На крају чланка на енглеском језику исписује се наслов чланка, име и презиме аутора и његова научна афилијација, резиме и кључне ријечи. Уз име аутора иде фуснота са његовим подацима на енглеском, као на почетку рада.
– Све странице у цијелом раду морају да буду нумерисане.
Редакција задржава право да прилагођава рад општим правилима уређивања часописа, графичким стандардима и стандарду српског језика.

ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА
1. Када цитирамо текст из књиге једног аутора придржавамо се сљедећих правила: име и презиме аутора (зарез) наслов књиге написан у италику у малој загради наводимо мјесто издања (двотачка) издавача и годину издања, и на крају број стране са које цитирамо текст.

Примјер:
Љубомир Тадић,Филозофија у свом времену (Београд: Филип Вишњић, 1998), 35

Када први пут цитирамо текст једног аутора пишемо пуни облик, а у сваком сљедећем случају навођења тог истог аутора пишемо скраћени облик:
Тадић, Филозофија у свом времену, 35

Примјер у навођењу литературе:
Тадић, Љубомир. Филозофија у свом времену. Београд: Филип Вишњић, 1998

У сваком сљедећем навођењу тог истог аутора, ако између не цитирамо никог другог, користимо ознаку Ibid у италику (тачка зарез).

2. Текст два или три аутора једне књиге наводимо раздвајајући име и презиме аутора везником и, док све друго пишемо као што је описано у претходном примјеру.

Примјер:
Драган Лакићевић, Божо Стојановић и Илија Вујачић, Теоретичари либерализма (Београд: Службени гласник, 2007), 35

Скраћени облик:
Лакићевић, Стојановић и Вујачић, Теоретичари либерализма, 35

Примјер у навођењу литературе:
Лакићевић, Драган, Божо Стојановић и Илија Вујачић. Теоретичари либерализма. Београд: Службени гласник, 2007

3. Текст са четири или више аутора наводимо користећи скраћеницу и др.(et al. на енглеском језику) уз већ написано правило.

Примјер:
Владимир Водинелић и др.,Право медија с моделом Закона о јавном информисању (Београд: Београдски центар за људска права, 1998), 35

Скраћени облик:
Водинелић и др.,Право медија с моделом Закона о јавном информисању. 35

Примјер у навођењу литературе, (наводе се имена и презимена свих аутора):
Водинелић, Владимир, Владимир Ђерић, Саша Гајин, Душан Стојковић и Милош Живковић. Право медија с моделом Закона о јавном информисању. Београд: Београдски центар за људска права, 1998

4. Ако цитирамо текст књиге која има више издања, уз већ објашњена правила и примјере, послије наслова пишемо број издања.

Примјер:
Јасминка Хасанбеговић, Перелманова правна логика као нова реторика, друго издање (Београд: Досије, 2006), 35

Скраћени облик:
Хасанбеговић, Перелманова правна логика као нова реторика,друго издање, 35

Примјер у навођењу литературе.
Хасанбеговић,Јасминка. Перелманова правна логика као нова реторика, друго издање. Београд: Досије, 2006

5. Ако је књига зборник радова, као аутора наводимо приређивача тог дјела и уз његово име и презиме додајемо ријеч уред. или прир.

Примјер:
Светислав Табароши, прир.,Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, прилози пројекту 2007 (Београд: Досије, 2007), 35

Скраћени облик:
Табароши, прир.,Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, прилози пројекту 2007, 35

Примјер у навођењу литературе:
Табароши, Светислав,прир. Развој правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ, прилози пројекту 2007. Београд: Досије, 2007

6. Ако је књига превод, податак о преводиоцу иде послије наслова.

Примјер:
Џон Ролс, Политички либерализам, превод Љиљана Николић (Београд: Филип Вишњић, 1998), 35

Скраћени облик:
Ролс, Политички либерализам, 35

Примјер у навођењу литературе:
Ролс, Џон. Политички либерализам, превод Љиљана Николић. Београд: Филип Вишњић, 1998

7. Чланци објављени у научним часописимацитирају се наводећи: име и презиме аутора (зарез) под наводницима наслов чланка (зарез) назив часописа, годиште и број у италику у малој загради година.

Примјер:
Бранка Бабовић, ,,Право на суђење у разумном року и парнични поступак“, Право и привреда, часопис за правнопривредну теорију и праксу,XLX,7-9 (2013). 35

Скраћени облик:
Бабовић, ,,Право на суђење у разумном року и парнични поступак“, 35

Примјер у навођењу литературе:
Бабовић, Бранка. ,,Право на суђење у разумном року и парнични поступак“, Право и привреда, часопис за правнопривредну теорију и праксу, XLX,7-9 (2013).

8. Aко се ради о цитирању текста научног чланка из зборника радова, пишемо сљедеће: име и презиме аутора (зарез) под наводницима наслов чланка (зарез) везник у назив зборника у италику (зарез) по могућности навести и име и презиме уредника и писати скраћено уред. у малој загради мјесто издања, издавач и година.

Примјер:
Олга Јовић, ,,Брачни уговор versus законског имовинског режима“, у Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, уред. Весна Казазић (Неум: Правни факултет Свеучилишта у Мостару, 2011). 35

Скраћени облик:
Јовић, ,,Брачни уговор versus законског имовинског режима“, 35

Примјер у навођењу литературе:
Јовић, Олга. ,,Брачни уговор versus законског имовинског режима“, у Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, уред. Весна Казазић (Неум: Правни факултет Свеучилишта у Мостару, 2011).

9. Када цитирамо текст преузет из докторске дисертације или магистарског рада, пишемо: име и презиме аутора, наслов под наводницима, у малој загради докторска дисертација, име универзитета, година. Скраћени облик и навођење у литератури пишемо као што је већ наведено.

Примјер:
Наташа Мрвић, ,,Накнада штете причињене кривичним дјелом“, (докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 1991), 35

Скраћени облик:
Мрвић, ,,Накнада штете причињене кривичним дјелом“, 35

Примјер у навођењу литературе:
Мрвић,Наташа. ,,Накнада штете причињене кривичним дјелом“, докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 1991.

10. Цитирани текст преузет на конференцијама, конгресу или научном скупу наводимо пишући име и презиме аутора излагања, наслов рада под наводницима у малој загради материјал преузет на назив скупа и датум одржавања.

11. Цитирање научних монографија које су доступне у електронском формату и чланака из оnline чсописа је исто као и код штампаних издања, само што додајемо локацијски податак у виду URL адресе или назива базе података уз датум приступа тој бази.

Пишемо име и презиме аутора, приређивача или уредника,наслов монографије, дисертације, или поглавља у сврху што детаљнијег лоцирања цитираног текста (некада нису видљиви бројеви страна у електронским издањима), URL адреса или назив базе података и датум приступа том електронском извору.

Примјер:
Андреја Катанчевић, ,,Bona fides као услов узукапије у класичном римском праву“ (докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 2012), http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20130618KATANCEVIC.pdf,
приступљено 18.10.2017., 35

Скраћени облик:
Андреја Катанчевић, ,,Bona fides као услов узукапије у класичном римском праву“, 35

Примјер у навођењу литературе:
Катанчевић,Андреја, ,,Bona fides као услов узукапије у класичном римском праву“ (докторска дисертација, Правни факултет Универзитета у Београду, 2012), http://doiserbia.nb.rs/phd/fulltext/BG20130618KATANCEVIC.pdf,
приступљено 18.10.2017., 35

Ако је у питању периодика, пишемо име и презиме аутора, наслов чланка под наводницима, назив часописа, URL адреса или назив базе података и датум приступа том електронском извору.

Примјер:
Милена Полојац, ,,Римски societas у најновијој литератури“, Анали Правног факултета у Београду, LIV, бр. 2 (2006)
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%265012&page=8&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D5012, приступљно 18.10.2017., 35

Скраћени облик:
Милена Полојац, ,,Римски societas у најновијој литератури“, 35

Примјер у навођењу литературе:
Полојац, Милена, ,,Римски societas у најновијој литератури“, Анали Правног факултета у Београду, LIV, бр. 2 (2006)
http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%265012&page=8&sort=8&stype=0&backurl=%2Fissue.aspx%3Fissue%3D5012 , приступљно 18.10.2017.

12. Прописи се наводе пуним називом у италику, затим се наводи гласило у којем је пропис објављен, број и година објављивања. Члан, став и тачка прописа означава се скраћеницама чл., ст., и тач., а иза посљедњег броја се не ставља тачка.

Навођење судских одлука треба да садржи што потпуније податке (врста и број одлуке, датум кад је донесена публикација у којој је евентуално објављена).

Главни и одговорни уредник