Шурлан

Written By: Vukan Dubocanin

                                                   УДК 341.9

Тијана Шурлан

 

 

МЕЂУНАРОДНOПРАВНА ЗАШТИТА ПРАВА
НА ПРИВАТНОСТ

 

doi: 10.7251/SPM1447047S

 

Изворни научни чланак

 

Апстракт: Право на приватност припада категорији права која су дубоко утемељена у филозофију људских права, поседују патину класичног и проученог права, но подједнако и јаку конотацију сталне актуелности. У раду се анализира да ли појмови, дефиниције и постојећи међународноправни нормативни оквир обезбеђују адекватну заштиту права на приватност у ужурбаном информатичком и технолошки напредном свету у коме живимо. Анализа обухвата универзалне међународноправне норме, регионалне међународноправне акте, као и ставове и праксу међународних органа и судова.

Кључне речи: појам приватности, право на приватност, јуриспруденција Европског суда за људска права

 

Dr Tijana Surlan

 

RIGHT TO PRIVACY – INTERNATIONAL LAW
NORMATIVE FRAMEWORK

 

Summary

 

Right to privacy presents one of the classical international human rights law, deeply rooted in the human rights philosophy. It does have pedigree of classical and well established right, but yet again it is marked with terms of constant actuality. Within the paper exploration is directed toward the analysis on whether terms, notions, normative framework do provide efficient protection of privacy rights, especially nowdays, in global society. Analysis follows universal international law instruments and regional international law instruments – Concil of Europe primarialy. Jurisprudence of European Court of Human Rights provides important conclusions and crystalisation of all aspects of privacy law. Thus, attention is hugely directed toward ECHR.

Key words: notion of privacy, privacy rights, jurisprudence of European Court of Human Rights

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Boban, Marija. „Pravo na privatnost i pravo na pristup informacijama u suvremenom informacijskom društvu“. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god.49, 3/2012.

Bratman, Benjamine. „Brandeis and Warren “Right to Privacy” and the birth of the right to privacy“. Tennessee Law Review, Vol.69, 2002, 623-641.

Chemerinsky, Erwin. „Rediscovering Brandeis Right to Privacy“. Brandeis Law Journal, Vol. 64, 2006-07, 643-657.

Вукадиновић, Радован. Увод у институције и право Европске Уније. Крагујевац, 2012.

Deeks, Ashley. „Does the ICCPR Establish an Extraterritorial Right to Privacy?“ Lawfare – Hard National Security Choices, postavljeno 14.novembra 2013, http://www.lawfareblog.com/2013/11/does-the-iccpr-establish-an-extraterritorial-right-to-privacy

Detrich, Sharon. A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child. Martinus Nijhoff Publisher, 1999.

Doebbler, Curtis.F.J. Introduction to International Human Rights Law. CD Publishing, 2007.

Ehlers, Dirk. (ed.), European Fundamental Rights and Freedoms. Berlin, 2007.

Garrett, Brandon. The Right to Privacy. The Rosen Publishing Group, New York, 2001.

Gidens, Entoni. Evropa u globalnom dobu. Beograd, 2009.

Glen, John. Globalisation – North-South Perspectives. Routledge, 2007.

Held, Dejvid. Demokratija i globalni poredak – od moderne države ka kosmopolitskoj vladavini. Beograd, 1997.

Kuner, Christopher. European Data Privacy Law and Online Buisines. Oxford, 2003.

Pečujlić, Miroslav. Globalizacija: dva lika sveta. Beograd, 2002; Entoni Gidens, Evropa u globalnom dobu, Beograd, 2009.

Rabb, Charles.D. Privacy, Democracy, Information. Routledge, 1997.

Ramage, Sally. Privacy: law of Civil Liberties. 2007.

Rengel, Alexandra. Privacy in the 21st Century. Martinus Nijhoff Publishers, 2013.

Стојановић Драган, „Устав Србије од 1888.и људска права“. Фира А., Марковић Р. (ур.), Два века српске уставности:зборник радова са научног скупа одржаног 11-12.марта 2010, Београд:САНУ, 2010, 217-284.

Шурлан, Tијана. „Еволутивно тумачење међународног права“. Правна ријеч, година X, број 37, 2013, 139-154.

Van Dijk, Pietr., Van Hoof, Godefridus.J.H. Theory and Practice of the European Convention on Human Rights. Kluwer Law International, 1998.

Webster, Frank. Theories of the Information Society. Routledge, 2006.

Westby, Jody R. (ed.), International Guide to Privacy. American Bar Association, Privacy and Computer Crime Committee, 2005

Westin, Alan. Privacy and Freedom. New York, 1970.

 

 

 

Случајеви Европског суда за људска права:

 

1. Klass and Others v. Germany (1978)

2. Marckx v. Belgium (1979)

3. Sunday Times v. UK (1979)

4. Dudgeon v. UK (1981)

5. Silver and others v. UK (1983)

6. Malone v.UK (1984)

7. Norris v. Ireland (1988)

8. Beerehab v. Netherlands (1988)

9. B. v. France (1992)

10. Burgarc v.Switzerland (1994)

11. Stjerna v. Finland, (1994)

12. Modinos v. Cyprus (1994)

13. Ahmut v. Hetherlands (1996)

14. Boujlifa v. France (1997)

15. Marangos v. Cyprus (1997)

16. X,Y,Z v. UK (1997)

17. Sheffield and Horsham v. UK (1998)

18. Smith and Gradz v. UK (1999)

19. K.and T. V. Finland (2001)

20. Boultif v. Switzerland (2001)

21. Radovanović v. Austria (2004)