Стојановић

Written By: Vukan Dubocanin

Ивана Стојановић[1]                                                                                  УДК 614.253

 

Стручни чланак

 

ДИЈАГНОСТИЧКЕ ЛЕКАРСКЕ ГРЕШКЕ

doi:10.7168/spm.12.1845.07S

Апстракт

Лекарске грешке су стални и неминовни ризик у медицини. Грешке у лечењу су различитог интензитета и имају различите узроке и последице – здравствене, породичне, економске, финансијске. О неким грешкама се сазна, а неке се никада не открију. Неке се могу отклонити и санирати, а неке су неотклоњиве. У току лечења могу да настану грешке у дијагностичким или терапеутским поступцима. Неке од тих грешака могу да буду стручне грешке, а неке могу да буду и „обичне“, људске грешке. И једне и друге могу да доведу и до великих штетних последица по живот, квалитет живота или здравље. Неке од насталих грешака често се не могу приписати искључиво или само лекарима, јер лекарима помаже и друго медицинско и административно особље. У дијагностификовању врло често учествују лекари различитих специјалности који помажу да се постави дијагноза. У великом броју случајева у постављању дијагнозе суделују и лекари-патолози који омогућавају да се постави правилна заживотна дијагноза или диференцијална дијагноза и у доброј мери избегну дијагностичке стручне грешке у лечењу.

             Кључне ријечи: медицинско право, лекарске грешке, дијагностичке грешке.                        

 

Ivana Stojanović, MD, physician, expert – pathologist

Institute for Pathology, Clinical Center of Niš

 

DIAGNOSTIC MISTAKES MADE BY PHYSICIANS

Summary

Mistakes made by physicians represent a constant and unavoidable risk in medicine. Mistakes in treatments are of various intensity and have various causes and consequences – in health, family or economical and financial consequences. Some mistakes are revealed, while some of them are never known of. Some of them could be done away with and corrected, while some of them are uncorrectable. During a treatment mistakes can appear in diagnostic or therapeutic procedures. Some of those mistakes could be expert mistakes, while others could be “common” human mistakes. Both kinds can cause serious consequences that can harm a person’s life, the quality of their life or health. Some of the mistakes often can not be contributed to physicians only, since they are assisted by other medical and administration staff.

Very often while making diagnoses physicians of various expertises are involved and they help setting a diagnosis. In a large number of cases, while setting a diagnosis, also physicians – pathologists participate who enable setting a proper living diagnosis or a differential diagnosis, and in this way largely avoid diagnostic expert mistakes in treatments.

Key words: Medical Law, physician’s mistake, diagnostic mistakes.[1] Др Ивана Стојановић, специјалиста – патолог, Институт за патологију, Клинички центар Ниш