Шиповац

Written By: Vukan Dubocanin

   УДК 368.2(49711)

Зорица Шиповац

 

 

УГОВОР О ПУТНОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ОСИГУРАЊУ

 

doi: 10.7251/SPM1447285S

Студентски рад

 

Апстракт: Анализа уговора о путном здравственом осигурању у Републици Србији, као и у Републици Српској је од великог значаја, за све нас,  без обзира да ли се ради о осигураницима или оштећенима. Значај се огледа у повећаном броју уговора који се свакодневно склапају,  услед учесталих путовања било које врсте. Циљ овог рада јесте разумевање и развијање потребе за уговорима о путном здравственом осигурању, његов допринос сигурности осигураника, иновативности осигуравајућих друштава и продајне стратегије, као и побољшању односа са клијентима. Захваљујући развоју нових технологија у комбинацији са квалитетним радним искуством, отвара се нова перспектива у делу заштите клијената, сервисирања њихових потреба, унапређења процеса накнаде штета, као и смањења превара у осигурању.

Кључне речи:  уговор о путном здравственом осигурању, потреба , обавезност.

 

 

Zorica Šipovac

 

AGREEMENT TRAVEL HEALTH INSURANCE

 

Summary

 

The purpose of this study is to understand the importance of the multiple travel health insurance for individuals and for the insurance companies and the state and society as a whole. We are all connected and causal in accordance with it is necessary to understand that the contract of travel health insurance just made ​​up for all of us when we are abroad at the time of the insured event powerless and afraid . Thanks to the development of new technology combined with quality work experience , a new perspective in the development area to protect clients, servicing their needs , to improve the process of compensation claims, as well as the prevention and reduction of insurance fraud . The introduction of mandatory same to achieve additional security company , reduce abuse , leveled premium rates , application and implementation of compensation claims as is the case with automobile liability insurance , both at the level of our country , and globally , primarily in the EU approximation , then and internationally.

Keywords: contract travel medical insurance, need, obligation.

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Закон о осигурању, “Сл. гласник РС”, бр. 55/2004, 70/2004 – испр., 61/2005, 61/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 101/2007, 63/2009 – одлука УС, 107/2009 и 99/2011,

Закон о здравственом осигурању, “Сл. гласник РС”, бр. 107/2005, 109/2005 – испр., 57/2011 и 110/2012 – одлука УС

Услови за осигурање пружања помоћи за време путовања и боравка у иностранству, Уника неживотно осигурање адо („Uniqa neživotno osiguranje“ a.d.o.),Београд,  2011

Републички Фонд за Здравствено Осигурањеhttp://www.dobrovolj no.rfzo.rs/, 22.avg.2013, 12:15.

Фонд Здравственог Осигурања Републике Српске, http://www.zdravstvo-srpske.org/, 16. Jan 2014, 12:30,

Царић, Славко, Витез, Мирослав, Раичевић, Вук, Веселиновић, Јанко П. Привредно право, Нови Сад, 2011

Капор, Владимир и  Царић Славко. Уговори робног промета, Нови Сад, 2000

Закон о облигациним односима, “Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93

Захтев за продужење периода покрића по полиси путног осигурања, Уника неживотно осигурање адо („Uniqa neživotno osiguranje“ a.d.o.),Београд 2013.

Мркшић, Драган,  Петровић, Здравко, Иванчевић, Катарина. Право осигурања, Нови Сад 2006

Шогоров, Стеван и Арсић, Зоран. Уговори трговинског права, Нови Сад 2011

Републички Фонд за Здравствено Осигурањеhttp://www.dobrovoljno.rfzo.rs/, 22. авг2013, 12:15,

Марјански, Владимир.Уговор о осигурању, Нови Сад

Врањеш, Миле. Финансијско  право, Београд 2011

Шулејић, Предраг. Право осигурања , Београд 1973

Министарство Спољних Послова Републике Србијеhttp://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/konzularni-poslovi/putovanja-u-inostranstvo/zdrastvena-zastita?lang=lat,   22.авг 2013, 12:30

Правилником о коришћењу здравствене заштите изван Републике Српске („Службени Гласник Републике Српске“), број 68/11 и 72/12.

Авдаловић,  Веселин. Осигурање, Београд, 2007

ИВА – ПУТНА АСИСТЕНЦИЈА (IWA – Internet Web Aplication) – Корисничко упутство Уника неживотно осигурање адо („Uniqa neživotno osiguranje“ a.d.o) Београд 2012.

Полиса за осигурање пружања помоћи за време путовања и боравка у иностранству, Уника неживотно осигурање адо („Uniqa neživotno osiguranje“ a.d.o.), Полиса број 35-5326444

Његомир, Владимир и Маровић, Борис. „Информациона асиметрија у осигурању: негативна селекција, морал и хазард морала“, Зборник радова за 26.редовно саветовање са међународним учешћем Удружења за одштетно право, Златибор 2013

National Insurance Crime Bureau, https://www.nicb.org, 18.jan 2014, 12:30

Поповић, Дејан. Пореско право, Београд 2012