Симовић

Written By: Vukan Dubocanin

Милена Симовић·                                                                                      УДК 342.565(497.6)

Прегледни чланак

 

ПРОСЉЕЂИВАЊЕ ПРЕДМЕТА ОД СТРАНЕ СУДОВА УСТАВНОМ СУДУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ (ЧЛАН VI/3.Ц) УСТАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ)

 

 

doi:10.7168/spm.12.1845.03S

Апстракт

Према члану VI/3.ц Устава Босне и Херцеговине, Уставни суд Босне и Херцеговине надлежан je у питањима која му је прослиједио било који суд у Босни и Херцеговини у погледу тога да ли је закон о чијем важењу његова одлука зависи компатибилан са овим уставом, са Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода и њеним протоколима или са законима Босне и Херцеговине или у погледу постојања или домашаја неког општег правила међународног јавног права које је битно за одлуку суда. Овај члан регулише поступак просљеђивања питања Уставном суду Босне и Херцеговине у случајевима у којима нижестепени судови сумњају у уставност прописа који је одлучујући за разрјешење конкретног судског случаја. Овај поступак треба да обезбиједи уставни монопол Уставног суда.[1]

Уставни суд је у досадашњој пракси ријетко имао прилику да кроз властиту праксу прецизније дефинише услове за допустивост оваквих поступака. Из саме уставне одредбе могуће је видјети низ услова који су дјелимично додатно дефинисани у члану 19 став 4 Правила Уставног суда.

 

Кључне ријечи: Устав Босне и Херцеговине, Уставни суд Босне и Херцеговине, Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода, поступак просљеђивања, Правила Уставног суда Босне и Херцеговине.

 

Milena Simović, PhD,

Director of the Secretariat for Legislation of the Govermment of Republic Srpska

 

REFERRAL THE CASE BY THE COURTS TO CONSTITUTIONAL COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (ARTICLE VI.3(C) OF THE BIH CONSTITUTION)

 

Summary

 

According article VI.3(c) of the BiH Constitution, the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina shali have jurisdiction over issues referred by any court in Bosnia and Herzegovina concerning whether a law, on whose validity its decision depends, is compatible with this Constitution, with the European Convention for Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols, or with the laws of Bosnia and Herzegovina; or concerning the existence of or the scope of a general rule of public international law pertinent to the court’s decision Article VI.3(c) regulates the procedure of referring issues to the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina in the event that the lower courts have doubts concerning the constitutionality of a regulation which is decisive for the resolution of a judicial case. This procedure should provide for the constitutional monopoly of the BiH Constitutional Court.

So far the lower courts have rarely used this possibility and therefore the Constitutional Court has had almost no opportunity to precisely define the admissibility requirements for such procedure in its own judicial practice. A series of requirements can be found in the constitutional provision itself and those requirements have been partially and additionally defined in Article 19, paragraph 4 of the Rules of the Constitutional Court.

 

Key words: Constitution of Bosnia and Herzegovina, Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, European Convention for Human Rights and Fundamental Freedoms, procedure for referral, Rules of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina.


  • ·  Доцент др Милена Симовић, директор Секретаријата за законодавство Владе Републике Српске