Симовић – Јовашевић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                   УДК:343.232(497.11)

 

Миодраг Н. Симовић*

Драган Јовашевић**

 

       ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНАК

ЗАШТИТА ПРАВА НЕОСНОВАНО ОСУЂЕНОГ ЛИЦА И ЛИЦА НЕОСНОВАНО ЛИШЕНОГ СЛОБОДЕ У КРИВИЧНОМ И ПРЕКРШАЈНОМ ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

doi: 10.7251/SPMSR1750081S

 

Апстракт:  Као посљедица извршеног кривичног дјела или прекршаја јавља се примјена казнених (кривичних или прекршајних) санкција према његовом учиниоцу. Оне се најчешће састоје у одузимању или ограничавању права осуђеног лица – права на слободу кретања за, у судској пресуди, одређено вријеме. Међутим, могуће је да претходно изречена казнена санкција касније у поступку по ванредним правним лијековима буде опозвана. Тада се ради о неосновано осуђеном (у кривичном праву) или неосновано кажњеном (у прекршајном праву) лица. Таквом лицу припадају одређена права која имају за циљ да заштите његова људска права и слободе, а састоје се у потпуном или дјелимичном уклањању свих штетних посљедица претходне осуде или изречене казне. О појму, карактеристикама, начину и поступку остварења права лица која су неосновано осуђена и неосновано лишена слободе у кривичном поступку или неоправдано кажњена у прекршајном поступку говори се у овом раду.

 

Кључне ријечи: неоправдана осуда, неоправдана казна, осуђено лице, закон, накнада штете, морално задовољење, суд.  

 

Academician Miodrag N. Simović[1]

Dragan Jovašević[2]

PROTECTION OF RIGHTS OF ILL-FONDEDLY CONVICTED PERSON AND PERSON GROUNDLESSLY DETAINED IN CRIMINAL AND PETTY OFFENCE LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF SERBIA

 

Abstract: As a result of a criminal offense or petty offence, application of penal (criminal or petty offence) sanctions against its perpetrator occurs. They usually consist of deprivation or restriction of the right of the convicted person – the right to freedom of movement – for some time, as determined by the court judgment. But it is possible that the previously imposed penalty sanctions is revoked later in the proceedings on extraordinary remedies. It is the case of a ill-foundedly convicted (in criminal law) or ill-foundedly punished (in the petty ofence law) of a person. Certain rights, aimed at protection of his rights and freedoms, consisting of complete or partial removal of all harmful consequences of prior conviction or sentence imposed, belong to such a person. And this paper is about the concept, characteristics, manner and procedure of exercising the right of persons ill-foundedly convicted  and groundlessly detained in a criminal or ill-foundedly penalized in petty offence procedure.

Key words: unjust conviction, unjust sentence, convicted person, the law, compensation of damage, moral satisfaction, the court.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

 1. Бајер, Владимир. Југословенско кривично процесно право. Загреб,
 2. Васиљевић, Тихомир и Момчило Грубач. Коментар Законика о кривичном поступку. Београд,
 3. Весел, Јосип. Накнада за неоправдано одређени притвор и истражни затвор. Љубљана,
 4. Вујаклија, Драгослав. ,,Друштвена рехабилитација лица која су неоправдано осуђена и неосновано лишена слободе“. Југословенска ревија за криминологију и кривично право, (1-2), Београд,
 5. Вујичић, Божидар. ,,Накнада штете због повреде части лажним пријављивањем за кривично дјело“. Избор судске праксе, (2), Београд,
 6. Грубач, Момчило. Накнада штете за неоправдану осуду и неосновано лишење слободе. Београд,
 7. Димитријевић, Драгољуб. Кривично процесно право. Београд,
 8. Димитријевић, Предраг и Јовашевић, Драган. Прекршајно право. Београд,
 9. Ђорђевић, Ђорђе. Прекршајно право. Београд,
 10. Israel, Jerold, Kamisar, Yale, La Fave, Criminal Procedure and the Constitution: Leading Supreme Court Cases and Introductory Text. St. Paul, MN: West Publishing, 2003.
 11. Иванчевић, Велимир. Одговорност државе за штету нанесену грађанима противправним понашањем службених особа. Наша законитост, (1-2), Загреб, (1964).
 12. Јовашевић, Драган. Кривични законик Републике Србије са коментаром. Београд,
 13. Јовашевић, Драган. Кривично право, Општи дио. Ниш,
 14. Јовашевић, Драган. Прекршајно право. Ниш,
 15. Јовашевић, Драган и Вељко Икановић,. Кривично право Републике Српске, Општи дио. Бања Лука,
 16. Јовашевић, Драган и Вељко Икановић. Кривично процесно право. Бања Лука,
 17. Kadish, Sanford, Schulhofer, Stephen. Criminal Law and Its Processes: Cases and Materials (Aspen Casebook Series), 9th Edition. Wolters Kluwer,
 18. Кавран, Драгољуб. ,,Одговорност за штету нанијету радом управе у упоредном праву са посебним освртом на англосаксонско право“. Правни живот, том II, (11-12), Београд, (1992).
 19. Кнежевић, Саша. ,,Права неосновано притворених лица на накнаду штете у свјетлу Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода“. Европско законодавство, (3), Београд, (2003).
 20. Кнежевић, Саша. ,,Право неосновано притворених лица на накнаду штете“. Правни живот, (10), Београд, (2002).
 21. Кнежевић, Саша. ,,Отклањање штетних посљедица неосноване примјене кривичне репресије у сфери насљедноправних односа“. Правни живот, (10), Београд, (2003).
 22. Кнежевић, Саша. ,,Отклањање штетних посљедица неосноване осуде и неоснованог лишења слободе у сфери радних односа и социјалног осигурања“. Зборник Правног факултета у Нишу, Ниш, (2000-2001).
 23. Кнежевић, Саша. ,,Успостављање права из радног односа и социјалног осигурања неосновано осуђеним или неосновано лишеним слободе“. Зборник радова „Тенденције у развоју радног и социјалног права“, Београд, (2005).
 24. Кларић, Петар. ,,Нематеријална штета у њемачком грађанском праву“. Зборник Правног факултета у Загребу, 40 (5-6), Загреб, (1990).
 25. Крапац, Давор. Казнено процесно право, прва књига: Институције, 3. издање. Загреб: Народне новине,
 26. Крапац, Давор и Сњежана Багић. ,,Право на накнаду штете због неоправдане осуде или због неутемељеног хапшења или притварања, те његова савремена уставноправна и казненоправна регулација“. Зборник Правног факултета у Загребу, 62, No. 5-6,  Загреб, (2012).
 27. Kühne, Hans-Heiner. Strafprozessrecht. Heidelberg: C. F. Müller,
 28. Крбек, Иво. Одговорност државе за штету. Загреб: Југословенска академија наука и умјетности, Загреб, 300 књ, књ. V(1954).
 29. Киурски, Јасмина. Накнада штете лицима неосновано лишеним слободе. Београд: Правни живот, (9), (1997).
 30. Мрвић – Петровић, Наташа, Михаиловић, Н., Петровић, Здравко. Вануговорна одговорност државе за штету причињену њеним грађанима. Београд: Војноиздавачки завод и Институт за упоредно право, Београд(2003).
 31. Мрвић-Петровић, Наташа, Петровић, Здравко. Накнада штете због неоснованог лишења слободе или неосноване осуде у страним законодавствима. Београд: Страни правни живот, (3), (2010). 
 32. Перовић, Душко. Накнада штете због неоснованог лишења слободе. Београд: Избор судске праксе, (3), (1995).
 33. Петровић, Борислав., Јовашевић, Драгана., Ферхатовић, Амила. Кривично право 1. Сарајево. (2015).
 34. Петровић, Здравко. Право на накнаду неимовинске штете због неоправдане осуде и неоснованог лишења слободе. Сарајево: Правна мисао, (1-2), (1985).
 35. Петровић, Здравко. Накнада штете због неоправдано проведеног кривичног поступка. Загреб: Наша законитост, (7-8), (1988).
 36. Петровић, Здравко. Накнада нематеријалне штете због неоправдане осуде и неоснованог лишења слободе. Београд: Билтен правне службе ЈНА, (2). (1986).
 37. Симовић, Миодраг, Симовић, Владимир. Кривично процесно право, Посебни дио. Источно Сарајево. (2013).
 38. Станковић, Драго. О рехабилитацији невино осуђених због политичких деликата. Београд: Безбједност и друштвена самозаштита, (4). (1987).
 39. Спаић, Војислав. Питање накнаде неимовинске штете у нашем праву. Београд: Архив за правне и друштвене науке. 1953, (1-2), (1953).
 40. Степановић, Милан. Рехабилитација, брисање осуде и услови за давање података из казнене евиденције. Београд: Безбједност, (3) (1977).
 41. Стајић, Александар. Рехабилитација у југословенском кривичном праву. Сарајево: Правна мисао, (5-6), (1987).
 42. Trechsel, Stefan. Human Rights in Criminal Proceedings. Oxford. Oxford University Press. (2006).
 43. Златановић, Свезозар. Поступак за накнаду штете, рехабилитацију и остваривање других права лица неоправдано осуђених и неосновано лишених слободе. Београд: Судска пракса, (7-8). (1996).
 44. Црнић, Ивица. Одговорност државе за штету. измијењено и допуњено издање, коментари, судска пракса, прописи, абецедно казало појмова. Загреб: Информатор. 2010.
 45. Црнић, Јадранко. Накнада штете особама неоправдано осуђеним и неосновано лишеним слободе. Загреб: Информатор, Мале странице, 1975.
 46. Чувељак, Јелена. Накнада штете због неоправдане осуде и неутемељеног лишења слободе. Доступно на http://www. hr.

Weissbrodt, David. The Right to a Fair Trial: Articles 8, 10 and 11 of the UDHR. The Hague: M. Nijhoff Publishers. 2001.

[1] Judge of the Constitutional Court of Bosnia and Herzegovina, Full Professor of the Faculty of Law of Banja Luka, Corresponding Member of the Academy of Sciences and Art of Bosnia and Herzegovina, Foreign Member of the Russian Academy of Natural Sciences and Active Member of the European Academy of Sciences and Arts.

[2] Full Professor of the Fakulty of Law, Nis.