Савановић

Written By: Vukan Dubocanin

Александар Савановић·                                                     УДК 341.382(497:15)

 

                                                                                               Прегледни чланак

 

АНЕКС 4 – КОНСОЦИЈАЦИЈИСКИ ИЛИ ВЕЋИНСКО-ДЕМОКРАТСКИ УСТАВ

Или: о истинском „духу“ Дејтона

doi:10.7168/spm.12.1845.02S

 

Апстракт

У овом тексту желимо да укажемо да се на постдејтонској политичкој сцени Босне и Херцеговине формулација „дух“ Дејтона користи, и користила се, чисто идеолошки, као средство да се консоцијацијска природа БиХ третира као „слово“ Устава, а да је стварни „дух“ Устава већинско-демократски. Компаративном анализом модела консоцијације и уставног уређења БиХ желимо да покажемо да је такав приступ погрешан, те да, заправо, нема стварне разлике између „слова“ и „духа“ Дејтона. Када се текст Анекса 4 жели коректно читати, он несумњиво, како словом, тако и духом, има консоцијацијску природу.

Кључне ријечи: Дејтонски мировни споразум, консоцијација, већински модел демократије.

 

Aleksandar Savanović PHD

CONSOCIATIONAL NATURE OF ANNEX 4

Summary

In this peaper we wont to indicate that in the political scene in post-Dayton Bosnia and Herzegovina formulation of the „spirit“ of Dayton uses a purely ideological and used as a means to consociational nature of the BH treated as a „letter“ of the Constitution, and that the real „spirit“ of the Constitution of the Democratic majority. When the text of Annex 4 to correctly read, it undoubtedly, both the letter and spirit of a consociational nature.

Key words: Dayton Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina, consociation, majoritarian model of democracy.  • ·  Доцент на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци и на Правном факултету