Сања Савић

Written By: Vukan Dubocanin

DOI: 10.7251/SPMSR2053069S  УДК 342.53+342.37]:930.85(497.15)„1910/1914

Изворни научни чланак

РАД БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКОГ САБОРА

1910-1914. ГОДИНЕ

Сања Савић[1]

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву

Апстракт: Уставни период у Босни и Херцеговини започео је 1910. године доношењем Земаљског устава (штатута) и трајао је до избијања Првог светског рата 1914. године. То је уједно и период када долази до значајних политичких престројавања изазваних различитим приступом политичких група појединим питањима која су имала друштвени, економски, социјални, национални и на крају државноправни карактер. Такође, долази и до заоштравања националних и конфесионалних односа. Збивања у Сабору су се врло често одражавала и на политичку ситуацију у земљи. Политички сукоби у Сабору су кориштени од стране Земаљске владe и заједничког министарства финансија у циљу обезбеђења аустроугарских интереса.

Кључне речи: сабор, избори, странке.

 

ТHE WORK OF THE BOSNIA AND HERZEGOVINA COUNCIL

1910-1914. YEARS

Sanja Savic[2]

Faculty of Law, University of East Sarajevo

\

Abstract: The constitutional period in Bosnia and Herzegovina began in 1910 with the enactment of the Earth Constitution and lasted until the outbreak of World War I in 1914. It is also a period when significant political realignments occur, triggered by different approaches of political groups to particular issues that had a social, economic, social, national and, finally, state-law character. Also, there is a sharpening of national and confessional relations. The developments in Parliament were very often reflected in the political situation in the country. Such political contradictions have been very skillfully used by the Land Government and the Joint Ministry of Finance to secure Austro-Hungarian interests.

 

Keywords: parliament, elections, parties.

ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ

Књиге и чланци

Арнаутовић, Суад. Политичко представљање и изборни систем у Босни и Херцеговини у XX стољећу. Сарајево: Promoculit, 2009.

Гријак, Зоран. „О почецима дјеловања Хрватске народне заједнице и Хрватске католичке удруге у парламентарним увјетима“, Хисторијска трагања, 7 (2011).

Гросс, Мирјана. „Хрватска политика у Босни и Херцеговини од 1878. до 1914“, Хисторијски зборник, XIX-XX/1966-67 (1968).

Ђаковић, Лука. „Комбинација мађарских политичких фактора 1915. године око прикључења Босне и Херцеговине Угарској“, Прилози, 16 (1979).

Ђаковић, Лука. Политичке организације босанскохерцеговачких католика Хрвата. Загреб, 1985.

Ђорђевић, Димитрије. Царински рат Аустро-Угарске са Србијом 1906-1911. Београд: Историјски институт, 1962.

Јузбашић, Џевад. „Земаљски устав – састав и дјелокруг Сабора“, Национално-политички односи у босанскохерцеговачком Сабору и језичко питање (1910-1914), књига LXXIII (1999).

Јузбашић, Џевад. „Инвестициони програм, саборски захтјеви и криза због језичког питања – хрватско-српски односи и Балкански рат“, Национално-политички односи у босанскохерцеговачком Сабору и језичко питање (1910-1914), књига LXXIII (1999).

Јузбашић. Џевад. „Неколико напомена о Јеврејима у Босни и Херцеговини у доба аустроугарске управе“, Политика и привреда у Босни и Херцеговини под аустроугарском управом, књига CXVI (2002).

Јузбашић, Џевад. „Покретање језичког питања у Сабору – Аграрно питање и појава хрватско-муслиманског блока“, Национално-политички односи у босанскохерцеговачком Сабору и језичко питање (1910-1914), књига LXXIII (1999).

Јузбашић, Џевад. „Проблем озакоњења званичног назива народног језика и употребе писма“, Национално-политички односи у босанскохерцеговачком Сабору и језичко питање (1910-1914), књига LXXIII (1999).

Јузбашић, Џевад. „Реформни планови – тешкоће у образовању саборске радне већине”, Национално-политички односи у босанскохерцеговачком Сабору и језичко питање (1910-1914), књига LXXIII (1999).

Јузбашић, Џевад. „Усвајање језичког закона у Сабору и политички односи до краја саборске дјелатности“, Национално-политички односи у босанскохерцеговачком Сабору и језичко питање (1910-1914), књига LXXIII (1999).

Јузбашић, Џевад. „Хрватско-муслимански пакт и нови распоред политичких снага“, Национално-политички односи у босанскохерцеговачком Сабору и језичко питање (1910-1914), књига LXXIII (1999).

Капиџић, Хамдија. „Превирања у аустро-угарској политици у Босни и Херцеговини 1912. године“, Гласник Архива и Друштва архивиста Босне и Херцеговине, I (1961).

Крешевљаковић, Хамдија. Сарајево за вријеме аустроугарске управе (1878-1918). Сарајево, 1969.

Крушевац, Тодор. „Политички оквири Босанског устава из 1910. године“, Преглед, 10 (1955).

 

Периодика

„Вечерњи сарајевски лист“ бр. 109, 9. мај 1910. године

„Вечерњи сарајевски лист” бр. 113, 13. мај 1910. године

„Вечерњи сарајевски лист“ бр. 115, 16. мај 1910. године

„Вечерњи сарајевски лист” бр. 90, 15. април 1910. године

„Вечерњи сарајевски лист” бр. 94, 20. април  1910. године

„Вечерњи сарајевски лист”  бр. 144, 15. јуна 1910. године

„Вечерњи сарајевски лист” бр. 144. 15. јун 1910. године

„Вечерњи сарајевски лист“, бр. 144, 15. јун 1910. године

„Мусават“ бр. 52, 10. август 1911. године

„Мусават“ бр. 54, 16. август 1911. године

„Народ“ бр. 354, 20. децембра 1913. године

„Народ“ бр. 356, 29. децембар 1913. године

„Отаџбина“ бр. 99, 4. октобар 1911. године

„Сарајевски лист“ бр. 79, 2. април 1910. године

„Сарајевски лист” бр. 131, 2. јун 1910. године

„Сарајевски лист“ бр. 77, 12. април 1913. године

„Српска ријеч“ бр. 18, 8. фебруар 1911. године

„Српска ријеч“ бр. 195, 23. септембар 1913. године

 

Остали извори

Станографски извештаји са сједница Босанскохерцеговачког сабора

[1] Доцент на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, sanja.savic@pravni.ues.rs.ba.

[2] sanja.savic@pravni.ues.rs.ba.