Садржај

Written By: Vukan Dubocanin

СРПСКА ПРАВНА МИСАО

Број: 50   2017. година

 

С А Д Р Ж А Ј

 

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ 7
Радислав Лале

НЕЗАПОСЛЕНОСТ КАО РИЗИК У СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ

9
Борис Крешић
Едина Шехрић
ЗАШТИТА МАЈЧИНСТВА У НОВОМ РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
37
 

Мирјана Мишкић
ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ КОД АДЈЕКТИЦИЈСКИХ ТУЖБИ

61
ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ  79
Миодраг Н. Симовић
Драган ЈовашевићЗАШТИТА ПРАВА НЕОСНОВАНО ОСУЂЕНОГ ЛИЦА И ЛИЦА НЕОСНОВАНО ЛИШЕНОГ СЛОБОДЕ У КРИВИЧНОМ И ПРЕКРШАЈНОМ

ПРАВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

81
Јелена Дамјановић
РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА У ОКВИРУ СВЈЕТСКЕ ТРГОВИНСКЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
103
Дражен Миљић

УПРАВНА  СТВАР

121
Раденко Јанковић

ШВАЈЦАРСКИ ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ КАЗНЕНОГ НАЛОГА

139
Александар Матковић
ПРАВНИ СТАТУС ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ –ПОЗИТИВНОПРАВНИ ОКВИРИ И ПИТАЊЕ ВЕРСКЕ РАВНОПРАВНОСТИ
161
Дејан Пилиповић
ПОГЛЕД НА АКТУЕЛНУ СУДСКУ ПРАКСУ У ОДАБРАНИМЗЕМЉАМА У ВЕЗИ СА СЛУЧАЈЕМ „ШВАЈЦАРАЦ“
179
Игор Поповић
ЕКСТЕРИТОРИЈАЛНО ДЕЈСТВО ЧЛАНА 3 ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА
203
Оливера Шево
ДЕФИНИЦИЈА СИЛОВАЊА У МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ
223
Босиљка Чубриловић
ПРЕДМЕТ ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМОВИНЕ БРАЧНИХ СУПРУЖНИКА
239
ПРИКАЗИ 261
Милан Пилиповић
Доц. др Александра Вуковић
АНТИДИСКРИМИНАЦИЈСКО РАДНО ЗАКОНОДАВСТВО У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
263
Владимир М. Симовић
ПРОФ. ДР ТАДИЈА БУБАЛОВИЋ, ДОЦ. ДР НЕЗИР ПИВИЋ –  КРИВИЧНОПРОЦЕСНО ПРАВО, ОПШТИ ДИО

 

269
Марина М. Симовић
Урош Пена, Бранислав Павловић:„РЕГИОНАЛНА ПОЛИЦИЈСКА САРАДЊА“
273
СУДСКА ПРАКСА 277
ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ 279
ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА  БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 333
ПОЗИВ И УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ 361