Садржај – 2021

Written By: Vukan Dubocanin

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ

Mirjana Miškić
NASLJEDNA PRAVA ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI ……………….. 9

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ
Марина М. Симовић
Азра Аџајлић-Дедовић
РЕСТОРАТИВНА ПРАВДА: ПОЈАМ, ОСНОВНИ МОДЕЛИ И
ПРАВДА ЗА ЖРТВЕ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА…………………………………. 25
Dijana Zrnić
EKOLOŠKI DELIKT: GRAĐANSKOPRAVNA ODGOVORNOST
REPUBLIKE SRPSKE ZA EKOLOŠKE ŠTETE ……………………………. 39
Никола Алексић
О ПОТЧИЊАВАЊУ ДРЖАВЕ ПРАВНОЈ ОДГОВОРНОСТИ
ЗА ШТЕТУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА
НАЈВАЖНИЈЕ ТЕОРИЈСКЕ КОНЦЕПТЕ ………………………………….. 53
Наталија Билбија
ЗАКОНСКО ЗАЛОЖНО ПРАВО ДРЖАВЕ
ЗА ПОРЕЗЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ ……………………………………………… 71
Наташа Симњаноски
EКСКЛУЗИОНИ ОБЛИЦИ ЗЛОУПОТРЕБЕ
ДОМИНАНТНОГ ПОЛОЖАЈА У ПРАВУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ………………………………….. 89

6
ПРИКАЗИ
Оливера Шево Гребенар
ДР МИЛИЈАНА БУХА: NE BIS IN IDEM
У КАЗНЕНИМ ПОСТУПЦИМА,
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 2021, стр. 277 …….. 109

СУДСКА ПРАКСА
ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ…………………. 115
ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ………….. 147
ПОЗИВ И УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ………………………………………………. 167