Садржај – 2020

Written By: Vukan Dubocanin

С А Д Р Ж А Ј

 

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ

 

Иванка Марковић

СИЛОВАЊЕ – КРИВИЧНО ДЈЕЛО ПРОТИВ ПОЛНОГ
ИНТЕГРИТЕТА (ДИЛЕМЕ У СУДСКОЈ ПРАКСИ)………………………. 7

Дејан Мировић

ВАШИНГТОНСКИ СПОРАЗУМ 2020.……………………………………….. 25

Матеј Савић

ВАНРЕДНО СТАЊЕ И ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (кратки упоредни приказ) …………………. 37

Данијела Петровић

ЛЕКАРСКА ГРЕШКА КАО РАЗЛОГ
НАКНАДЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ………………………………………. 55

Сања Савић

РАД БОСАНСКО-ХЕРЦЕГОВАЧКОГ
САБОРА  1910-1914. ГОДИНЕ……………………………………………………. 69

Иван Д. Милић

ЖИВОТ У КАЗНЕНИМ ЗАВОДИМА ЗА ВРЕМЕ
ВАНРЕДНОГ СТАЊА ПРОГЛАШЕНОГ ЗБОГ
ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19…………………………….. 89

Ирена Радић

ДЕМИСТИФИКАЦИЈА “ЗОНЕ СУМРАКА”
– КАДА ПОСТОЈИ ВЈЕРОВАТНОЋА
НАСТУПАЊА ИНСОЛВЕНТНОСТИ?……………………………………….. 107

 

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ

 

Ванда Божић

Марина М. Симовић

КРИТИЧКИ ОСВРТ НА РЕФОРМУ КРИВИЧНОГ
ЗАКОНОДАВСТВА У ОДНОСУ НА КАЗНУ ЗАТВОРА
У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ И РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ…………….. 129

Мирјана Ђукић

РЕФОРМА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ОД СВЕДОКА САРАДНИКА
ДО ОКРИВЉЕНОГ САРАДНИКА……………………………………………… 145

 

 

ПРИКАЗИ

Марина М. Симовић     doi: 10.7251/SPMSR2053161S

ДАРКО ДИМОВСКИ: ЗЛОЧИН МРЖЊЕ,
Центар за публикације Правног факултета
Универзитета у Нишу, 2020, стр. 412…………………………………………. 161

 

 

СУДСКА ПРАКСА

 

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ…………………. 169

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ…………… 195

ПОЗИВ И УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ………………………………………………… 209