САДРЖАЈ-2015

Written By: Vukan Dubocanin

spm - 2015

САДРЖАЈ

 

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ ………………………………………………7

Раденко Јотановић

РЕГИСТРОВАНА ЗАЛОГА ПРЕМА ОКВИРНОМ

ЗАКОНУ О ЗАЛОЗИМА …………………………………………………………… 9

Његослав Јовић

ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА ЗА ПАТЕНТЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ

НА ПРОИЗВОДЊУ ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА …………… 39

Раденко Јанковић

АДЕКВАТНОСТ ПРЕДЛОЖЕНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ

КАО УСЛОВ ЗА ПРИХВАТАЊЕ СПОРАЗУМА

О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ ……………………………………………………. . 65

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ………………………………………………………. 91

Слободан Аничић

ХРИШЋАНСКЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ ПОЈМА И СВРХЕ

БРАКА ПО УЧЕЊУ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ:

ПРИЛОГ ДИСКУСИЈИ О РЕДЕФИНИСАЊУ

ТРАДИЦИОНАЛНОГ БРАКА ……………………………………………….. 93

Клаудиа Боројевић

КОНЦЕСИЈЕ-ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ  И ВРСТЕ ……. 115

Роберт Јовић

(НЕ)УСТАВНОСТ И (НЕ)ЗАКОНИТОСТ ПРАВИЛА О ПОСТУПКУ ЗА УТВРЂИВАЊЕ

СУКОБА ИНТЕРЕСА У ОРГАНИМА ВЛАСТИ

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ…………………………………………………133

Дејан Пилиповић

ПРЕИСПИТИВАЊЕ ОСНОВА УГОВОРНЕ ОДГОВОРНОСТИ ЗА ШТЕТУ: ПРАВНА ТЕОРИЈА

И СУДСКА ПРАКСА………………………………………………………. 155

СТРУЧНИ ЧЛАНЦИ …………………………………… …………… 187

Вељко Икановић

ЗЛОЧИН АГРЕСИЈЕ У РИМСКОМ СТАТУТУ ………….. 189

Дарко Радуловић

ПРОШИРЕНО ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

У КРИВИЧНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ ЦРНЕ ГОРЕ…………… 211

Милан Благојевић

НЕУСТАВНА РЕТРОАКТИВНА ПРИМЈЕНА

ИНКРИМИНАЦИЈЕ ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ ЧОВЈЕЧНОСТИ

У ПРАКСИ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ …………………. 233

Миодраг Бајић

ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЈЕЛО И НЕКИ ИНСТИТУТИ

КРИВИЧНОГ ПРАВА…………………………………………………….. 261

Јелена Дамјановић

ЗНАЧАЈ ПРАВА ЖИГА ЗА РАЗВОЈ МАЂУНАРОДНОГ

ПОСЛОВНОГ ПРАВА ………………………………………………….. 285

Дејан Лучка

QUO VADIS ВАЛОРИЗАЦИЈА ЗНАЊА?

(критика система оцјењивања, наметнутог прописима

Универзитета у Бањој Луци) ………………………………………….303

ПРИКАЗИ ………………………………………………………………….. 329

Бранко Мораит

“Др Зоран Васиљевић, ПРАВНА ТЕОРИЈА КРЕДИТА” …… 331

Миодраг Н. Симовић

“Др Снежана Бркић, КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО II,

треће измењено издање” ………………………………………………….. 335

СУДСКА ПРАКСА…………………………………………………………. 343

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ… ………. 345

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ………………….. 379

ПОЗИВ И УПУСТВО АУТОРИМА …………………………………. 397