С а д р ж а ј

Written By: Vukan Dubocanin

Srpska pravna misao

С А Д Р Ж А Ј

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ 5
Доцент др Јелена Ћеранић: УСПОСТАВЉАЊЕ И
ОРГАНИЗАЦИЈА ЈЕДИНСТВЕНОГ 7
ПАТЕНТНОГ СУДА
Мр Игор Давидовић: MEЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА
РАДА И НОВИ ИЗАЗОВИ СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ 27
Бојан Влашки: МА: УПРАВНОПРАВНИ АСПЕКТИ
ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 45
Његослав Јовић: МА: ПРОМЕТ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ УГОРОРОМ О ФРАНШИЗИНГУ И ПРАВО
КОНКУРЕНЦИЈЕ 71
Мр. Милица Ј. Чизмовић: ЕЛЕМЕНТИ И
СТРУКТУРА УГОВОРА О ФРАНШИЗИНГУ 97
ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ
Мирјана Богуновић МА: ТЕОРИЈА О ПОРИЈЕКЛУ МАНДАТА 121
Мр. Јадранка Петровић: МОДЕЛИ РАЗВОЈНИХ ПОЛИТИКА 149
Мр Аднан Шехић: ЗЛОУПОТРЕБА ЧЛАНСКИХ ПРАВА И ИНКОНГРУЕНТНО ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ И
НАМИРЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА 171
Роберт Јовић МА: МЕРИТОРНО СУДСКО РЈЕШЕЊЕ
У УПРАВНОМ СПОРУ 203
Драгана Васиљевић: САИЗВРШИЛАШТВО И ТЕОРИЈА ВЛАСТИ НАД ДЈЕЛОМ −
(MIT)TATHERSCHAFTSLEHRE 227
Босиака Чубриловић: СТИЦАЊЕ СВОЈИНЕ ОДРЖАЈЕМ 245
ПРИКАЗИ 273
Доцент др Зоран Васиљевић: ДОЦ. ДР РАНКО ВУЛИЋ – ФИНАНСИЈСКО ПРАВО 275
Др Марина, М. Симовић: ДР САША С. КНЕЖЕВИЋ – КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО – ОПШТИ ДИО 279
Бојан Влашки: ПРОФ. ДР ПЕТАР КУНИЋ – ПРОМЈЕНЕ УСТАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ –
PRO ET CONTRA: критичке опаске на поједина институционална рјешења: досадашња искуства и могућа рјешења 285
СУДСКА ПРАКСА 291
ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 293
ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 337
ПОЗИВ И УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ 361