С А Д Р Ж А Ј

Written By: Vukan Dubocanin

С А Д Р Ж А Ј

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ

Љиљана Мијовић
СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА У ЛЕГИСЛАТИВИ И ПРАКСИ У БИХ 9

Ђорђе Раковић
НОТАР КАО ПОВЈЕРЕНИК СУДА У ОСТАВИНСКОМ ПОСТУПКУ 23

Милијана Буха
(НЕ)ЗАКОНИТОСТ ПОСЕБНИХ ИСТРАЖНИХ РАДЊИ 41

Недељко Милаковић
ОДГОВОРНОСТ ПАЦИЈЕНТА И ОДГОВОРНОСТ
ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 57

Гордана Прерадовић
НАЧЕЛА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА КЛИМАТСКИХ ПРОМЈЕНА 81

Игор Поповић
ПРАКСА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА ПРОТИВ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У СЛУЧАЈЕВИМА РАТНЕ ШТЕТЕ 103

Босиљка Чубриловић
ПРАВО НА ДОСТОЈАНСТВО У УМИРАЊУ (ЕУТАНАЗИЈУ) 117

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ

Драган Јовашевић
Марина М. Симовић
КАЗНЕНИ СИСТЕМ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
ПРЕМА КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ ИЗ 2017. ГОДИНЕ 141

Мирослав Милосављевић
Јелена Милосављевић
ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ БАНКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 167

Rajko Kasagić
Alisa Salkić
BOSNA I HERCEGOVINA I EVROPSKA UNIJA
INTEGRACIONI PROCES 189

Милан Пилиповић
УРЕДБА КАО ОБЛИК НОРМАТИВНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ 209

Далибор Пејаковић
ОБАВЕЗНА НОТАРСКА ОБРАДА АКАТА
У ПРАВНОМ СИСТЕМУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 233

ПРИКАЗИ

Његослав Јовић
Доц. др Матеј Савић – ДИПЛОМАТСКО – КОНЗУЛАРНО ПРАВО И МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ ПОРЕДАК
– развојни пут међудржавних односа 255

Марина М. Симовић
Проф. др Миодраг Н. Симовић и доц. др Миле Шикман
КРИВИЧНОПРАВНО РЕАГОВАЊЕ
НА ТЕШКЕ ОБЛИКЕ КРИМИНАЛИТЕТА 261

Оливера Шево
Проф. др Милош Бабић, проф. др Иванка Марковић
КРИВИЧНО ПРАВО – посебни дио 267

СУДСКА ПРАКСА

Пракса Уставног суда Републике Српске 271
Пракса Уставног суда Босне и Херцеговине 303

Homage: Слободан Ковач 323

Позив и упутство за ауторе 327