Роберт Јовић

Written By: Vukan Dubocanin
УДК: 35.077.2

Роберт Јовић*[1]

Прегледни чланак

 

МЕРИТОРНО СУДСКО РЈЕШЕЊЕ У УПРАВНОМ СПОРУ

 doi: 10.7251/SPM162249008J

 

Апстракт: Имајући у виду sui generis правну природу (судског) рјешења којим суд у случају продуженог (поновног) ћутања органа управе (тзв. ћутање управе у вези са извршењем судске пресуде у управном спору) мериторно одлучује о res administrativa у управном спору (посебна подврста спора пуне јурисдикције), овај рад има за циљ да сагледа која се то правна средства (поново) могу користити у случају потребе даљег оспоравања таквог мериторног судског рјешења, у нарави управног акта, и да ли и како судови поступају у таквим ситуацијама. Аутор ће се у овом раду користити упоредноправним методолошким приступом, анализирајући постојећа нормативна рјешења у позитивним прописима који регулишу наведену управнопроцесну ситуацију у управном спору у Хрватској, Србији и Босни и Херцеговини (de lege lata). Такође, аутор ће након сагледавања постојећих нормативних рјешења, по потреби предложити неколико конкретних приједлога измјене и/или допуне законске регулативне (de lege ferenda) са циљем отклањања идентификованих недоумица или нејасноћа у погледу могућности (даљег) оспоравања мериторног судског рјешења у управном спору.

 

Кључне ријечи: судска контрола управе, управни спор, спор пуне јурисдикције, продужено ћутање управе, мериторно судско рјешење.

 

Robert Jović[2]

CERTAIN DILEMAS REGARDING THE POSSIBLITY FOR FURTHER CHALLENGING OF THE COURT DECISION ON MERITS IN ADMINISTRATIVE DISPUTE

Taking into account sui generis legal nature of the (court) decision by which the court in case of extended (repeated) silence of the management (so called silence of the management regarding the execution of the court decision in administrative dispute) adjudicate on the merits regarding the res administrativa in administrative dispute (specific dispute subtype of the full jurisdiction), this paper aims to consider which legal means (again) could be used if further contest of such court decision is necessary, in nature of administrative act, and whether and how the courts proceed in such situations. Author shall in its paper use comparative legal methodological approach, analyzing upcoming normative solutions in positive regulations that are regulating mentioned situation in administrative dispute in the Republic of Croatia, Serbia and Bosnia and Herzegovina (de lege lata). Also, the author shall, upon consideration of the existing normative solutions, suggest several specific proposals for modification and/or amendments of the statutory regulation when needed (de lege ferenda) with the aim to remove identified dilemmas and uncertainties regarding the possibility of (further) contest of the court decision on the merits in administrative dispute.

Key words: court control of management, administrative dispute, dispute of the full jurisdiction, extended silence of the management, court decision on the merits;

 

ЛИТЕРАТУРА

Правна литература

 1. Денковић, Драгаш. Добра управа. Београд 2010.
 2. Димитријевић, Предраг. Управно право. Београд 1986.
 3. Кунић, Петар. Управно право. Бања Лука 2010.
 4. Крбек, Иво. О управном спору. Хрестоматија управног права, Друштвено велеучилиште у Загребу, Правни факултет у Загребу. Загреб 2003.
 5. Крбек, Иво. Управно судска заштита против шутње управне власти. Загреб 1937.
 6. Милков, Драган. Управно право III – контрола управе. Нови Сад 2010.
 7. Лилић, Стеван. Управно право и управно процесно право. Београд 2009, 2013.
 8. Поповић, Славољуб. О управном спору. Београд 1955.
 9. Рађеновић, Мирјана. Ћутање управе у југословенском праву (магистарски рад). Бања Лука 1988.
 10. Томић, Зоран. Опште управно право. Београд 2009.
 11. Томић, Зоран. Коментар Закона о управним споровима са судском праксом, Београд 2012.
 12. Шикић, Марко. Обвезност и извршење одлука донесених у управном спору. Зборник радова Правног факултета у Сплиту, бр. 49, 2/2012.

Правни извори

 1. Закон о управним споровима у Републици Српској – ЗУС РС, („Сл. гл. Републике Српске“, број 109/05 и 63/11)
 2. Закон о управним споровима у Федерацији БиХ – ЗУС ФБиХ, („Сл. новине ФБиХ“, број 9/05)
 3. Закон о управним споровима на нивоу Босне и Херцеговине – ЗУС БиХ, („Службени гласник БиХ“, број 19/02, 88/07, 83/08 и 74/10)
 4. Закон о управним споровима у Србији – ЗУС Србије, („Сл. гл. Републике Србије, број 111/09)
 5. Закон о управним споровима у Хрватској – нови ЗУС ХР, („Народне новине“ број 20/10, 143/12 и 152/14)
 6. Закона о управним споровима – стари ЗУС ХР, („Народне новине“, број 53/91, 9/92 и 77/92)
 7. Закон о управним споровима – ЗУС СФРЈ, („Службени лист СФРЈ“, број 77/4)
 8. Закон о управним споровима – ЗУС ФНРЈ, („Службени лист ФНРЈ“, број 23/52)

Судска пракса

 1. Савезни Врховни Суд, Уж-3038/56 од 25.05.1956, Збирка судских одлука, одлука број 563.
 2. Врховни суд Србије, Увп. И. 153/93 (Извор: Збирка судских одлука, Савезни суд, књига 19, свеска I, 1994, Београд 1995, 228.)

 

*[1] Аутор је мастер правник и докторанд III године на Правном факултету Универзитета у Београду а запослен је на радном мјесту руководиоца Службе за правне, кадровске и опште послове у А.Д. „Водовод и канализација“ Бијељина.

[2] Master of Laws and a PhD candidate at the Faculty of Law, University of Belgrade