Рајчевић

Written By: Vukan Dubocanin

Срђан Раjчевић[1]                                                                              УДК 336:347.4

                                                                        Изворни научни чланак

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ПОТПИС КАО СРЕДСТВО ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ПРАВНЕ СИГУРНОСТИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ

 

doi:10.7168/spm.12.1845.10R

 

Апстракт

Овај рад за циљ има упознавање са концептом електронског потписа као правног института у оквирима уговорног сегмента електронског пословања, те практичним импликацијама његове примјене, у првом реду повећања степена правне сигурности за уговорне стране. Као технолошка иновација, електронски потпис одликује се сложеним криптографским методама заштите које гарантују аутентификацију, интегритет и непорецивост дигитално потписаних порука. Сходно томе, електронски потпис значајно доприноси ширењу електронске трговине и електронског пословања чинећи га квалитетном алтернативом својеручном потпису и улози коју овај обичај има у уговорном праву.

Кључне ријечи: електронски потпис, дигитални потпис, електронска трговина, електронско пословање, правна сигурност.

Srđan Rajčević LLM
Director of Agency for Information Society of Republic of Srpska

 

ELECTRONIC SIGNATURE AS A MEAN FOR ENFORCEMENT OF GREAT LEVEL OF LEGAL SECURITY

Summary

In this article we aim to introduce the reader with the concept of electronic signature as a legal institute which is present in the contracting area of electronic business, as well as its practical implications, primary as a tool that is increasing legal security for contracting parties. As technlogical inovation, electronic signature is characterized by complex cryptographic protection methods that are enabling authentification, integrity and non-repudiation of digitaly signed messages. Accordingly, electronic signature significantly expands electronic commerce and electronic business, at the same time proving it as quality alternative to handwritten signature and its role in the area of contracting law.

Key words: electronic signature, digital signature, electronic commerce, electronic business, legal security.[1] Мр Срђан Рајчевић је директор Агенције за информационо друштво Републике Српске