Рајчевић 2013

Written By: Vukan Dubocanin

  УДК: 070.431:34

 Срђан Рајчевић*


Стручни чланак
 

                          УГОВОРИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ

 

doi: 10.7251/SPM1346167R

 

Aпстракт: Овај рад за циљ има упознавање са начином на који се обавља електронски пословни и правни промет и уговорним односима на Интернету. Описани су појавни облици потрошачких и привредноправних уговора са освртом на специфичности које се појављују приликом закључења у зависности од технолошке осно- ве (протокола). Такође, компаративно су представљене каракте- ристике уговора у електронској форми у односу на папирну, као и специфичне одредбе Закона о електронском пословању и односу на Закон о облигационим односима.

Кључне ријечи: електронско пословање, правна сигурност, уговори, интернет

 

CONTRACTS IN ELECTRONIC FORM

 

Summary

 

This paper aims at exploring the way in which business is conducted electronically with regards to legal transactions and contractual relationships on the Internet. It describes the forms of consumer and commercial legal agreements with regard to the specifics that appear at the conclusion depending on technological grounds (protocol). The comparative characteristics of the contracts are presented in electronic form in relation to the paper form, as well as specific provisions of the Law on Electronic Commerce in comparison to the Law of Obligations.

Keywords: e-business, legal, security, contracts, internet

 

* Мр Срђан Рајчевић, директор Агенције за информационо друштво Републике Српске

167

 ЛИТЕРАТУРА

КЊИГЕ

Quinten Kroes, E-business law of the European Union, 2nd edition, Detroit, 2010

Martien Schaub, European legal aspects of E-Commerce, 1st edition, Amsterdame, 2004

Kinsella N. Stephan, Simpson F. Andrew, Online contract formation, 1st Edition, London, 2004

Jелена Вилус, Електронско трговачко право, Прво издање, Бео- град, 2000

 ЧЛАНЦИ

 Слободан Ненадовић, «Понуда преко Интернета», Право и привре- да, 1-4/2004

ПРОПИСИ

European Comission, Unfair Terms Directive, Council Directive 93- 13-EEC, OJ (L. 95) 29

Закон о електронском пословању Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, 59/09

 

СУДСКА ПРАКСА

 ProCD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3d 1447, 1449 (United States, 7th Circuit Court, 1996.)

In re RealNetworks, Inc. Privacy Litigation, 2000 WL 631341, 4(N.D. 111.)

Speecht v. Netscape Communications Corp., 150 F.Supp.2d 585,593- 94 (S.D.N.Y. 2001), affd 306 F.3d 17 (2nd Cir. 2002.)

Pollstar v. Gigmania, Ltd., 170 F.2d 974 (E.D.Cal. 2000).

span>�s<px� PS’letter-spacing:-.2pt’>геста – књига прва, Београд 1997. (превод Антун Маленица)

Livius, Ab Urbe Condita, http://www.thelatinlibrary.com/liv.html, 9. новембар, 2012.

Cicero, De legibus, http://www.thelatinlibrary.com/cicero/leg2.shtml- #2, 12. новембар, 2012.

Varro, De lingua latina, http://www.thelatinlibrary.com/varro.ll5.html, 9. новембар, 2012.