Радислав Лале

Written By: Vukan Dubocanin

 УДК: 364

Радислав Лале[1]

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

НЕЗАПОСЛЕНОСТ КАО РИЗИК У СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ

 

doi: 10.7251/SPMSR1750009L

Резиме: У раду се на цјеловит и систематичан начин расправља о ризику незапослености као једном од најтежих и најсложенијих социјалних случајева у систему социјалног осигурања.  Аутор даје објашњење појма и смисла социјалног осигурања, правног појма ризика незапослености, основних претпоставки незапослености, а посебна пажња је посвећена битним елементима овог социјалног ризика. Аутор закључује да домаће право не познаје осигурање радника који се налазе у стању дјелимичне незапослености. Међутим, осигурање радника за случај дјелимичне незапослености, у бити, прелази ,,могућности“ нашег система социјалног осигурања. Такође, аутор наглашава да је наше важеће право пренагласило важност воље односно кривице у погледу осигурања за случај незапослености. Понашање радника у вези са престанком радног односа је важно, али при томе не треба занемарити чињеницу да он плаћа доприносе за случај туђе, али и своје незапослености. Ако је због објективних разлога (велики број незапослених, здравствено осигурање, итд.) потребно ограничити обим заштите незапослених, онда би основа за то требала бити врста радног односа или одређена категорија радника, а не његова воља или кривица. То је један од услова за законити развој заштите незапослених и да се од система материјалног осигурања пређе на систем социјалног осигурања у правом смислу тог појма.

 

Кључне ријечи: Социјално осигурање; Социјални ризик; Незапосленост; Стање незапослености; Несвојевољно стање незапослености.

 

Radislav Lale[2]

 

UNEMPLOYMENT AS A RISK IN SOCIAL INSURANCE

 

Summary: The paper on a comprehensive and systematic way discusses the risk of unemployment as one of the most difficult and complex social cases in the social insurance system. The author gives an explanation of the concept and meaning of social insurance, the legal concept of the risk of unemployment, the basic assumptions of unemployment, a special attention was paid to important elements of social risk. The author concludes that domestic law does not ensure workers who are in a state of partial unemployment. However, security of workers in case of partial unemployment, in fact, exceed ,,opportunities“of our social insurance system. The author also points up that our current law overemphasized the importance of the will or guilt with regard to unemployment insurance. The behavior of worker in connection with the termination of employment is important, but at the same time one should not ignore the fact that he pays contributions in case of unemployment. If due to objective reasons (high unemployment rate, health insurance, etc.) to limit the scope of protection of the unemployed, then the basis for this should be the kind of employment or certain categories of workers, but not his will or fault. This is one of the conditions for the development of protection of the unemployed and that the system of financial insurance exceeds the social insurance system in the true sense of the term.

 

Key words: Social insurance; Socialrisk; Unemployment; The unemployment situation; Involuntarily unemployment situation.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

 

 1. Брајић, Влајко. Радно право, Београд, 1987.
 2. Балтић, Александар и Деспотовић, Милан. Основи радног права Југославије и основни проблеми социологије рада, Београд, 1981.
 3. Балетић, Звонимир. ,,Незапосленост у индустријском друштву“, Наше теме, Загреб 4/67.
 4. BIT, Sistemes de sécuritésociale – Grand Bretagne, Genéve, 1957.
 5. Denis, Pierre. Droit de la sécuritésociale, Bruxelles, 1970.
 6. Durand, Paul. Politiquecontemporain de la sécuritésociale, Paris, 1953.
 7. International Social Security Review, No 1, Genéve, 1971.
 8. Јовановић, Предраг. Радно право, Нови Сад, 2012.
 9. Јашаревић, Сенад. Социјално право, Нови Сад 2010.
 10. Laroque, Pierre. ,,Le rôle de la sécuritésocialedansle développement de lasécurité“ – Bulletin de l’ Associationinternationale de lasécuritésociale, Geneve 1966, No 3-4.
 11. Лубарда, Бранко. Увод у радно право, Београд, 2014.
 12. Netter, Francis. Notionsessentielles de sécuritésociale, Paris, 1951.
 13. Neter, Francis. La sécuritésociale et sesprincipes, Paris, 1959.
 14. Пешић, Ратко. Настанак и развитак социјалног осигурања, прва књига – Социјално осигурање до почетка другог светског рата, Београд, 1957.
 15. Пешић, Ратко. Радно право, Београд, 1966.
 16. Петровић, Александар. Старосне пензије (социјално осигурање), Београд, 1991.
 17. Петровић, Александар. ,,Заштита права из социјалног осигурања“, Правни живот,Београд, 11/1995.
 18. Петровић, Александар. ,,Системи осигурања за случај незапослености“, Радно и социјално право, Београд, 1-3/97.
 19. Петровић, Александар. ,,Ризик незапослености“, Радно и социјално право, Београд, 7-9/98.
 20. Петровић, Александар. ,,Реформисање социјалног осигурања: промена одговорности и индивидуалног избора“, Зборник радова Правног факултета у Нишу, Ниш, XLIV/
 21. Равнић, Антон. ,,Осигурани ризик“, Наша законитост,Загреб, 9/76.
 22. Horion, Paul.Nouveauprecis de droitsocialbelge, Liege, 1969-1970.
 23. E.C.-C.E.C.A.-EURATOM,Conférenceeuropéennesur la sécuritésociale, Vol. I. Bruxelles, 1962.
 24. Caen-Lyon,Gerard. Manuel de Droit du travail et de la sécuritésociale, Paris, 1955.
 25. Шундерић, Боривоје. Социјално право, Београд, 2009.
 26. Закон о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености, Службени гласник РС, бр. 30/10 и 102/12.
 27. Закон о радним односима, Службени лист ФНРЈ, бр. 53/57.
 28. Основни закон о организацији и финансирању запошљавања, Службени лист СФРЈ, бр. 15/65.
 29. Уредба о материјалном обезбјеђењу и другим правима радника и службеника који се привремено налазе ван радног односа,Службени лист ФНРЈ, бр. 16/52, 39/52 и 1/56.
 30. Конвенција (бр. 102) о минималној норми социјалног обезбјеђења. Ова конвенција приказана је према тексту објављеном у публикацији МБР ,,Conventionconcerning minimum standards of socialsecurity“, Authentictext, (Geneve 1952),Службени лист ФНРЈ, Међународни уговори, бр. 1/1955., ратификована од стране БиХ, 02.06.1993. године.

 

 

 

 

 

 

[1] Доктор правних наука, доцент на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву radislav.lale.84@gmail.com

[2] LL.M. Senior Assistant, University of  East Sarajevo, Faculty of Law