Раденко Јанковић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                  УДК:343.1(494)

 

Раденко Јанковић[1]

 

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНАК

 

ШВАЈЦАРСКИ ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ КАЗНЕНОГ НАЛОГА

 

 

doi: 10.7251/SPMSR1750139J

 

Апстракт: Почетком XXI вијека је радикално измијењено кривичнопроцесно законодавство у БиХ. Једна од најзначајних новина је поступак за издавање казненог налога. Он је прихваћен под различитим страним утицајима. Иако се ради о новом поступку масовно се примијењује. Отприлике у половини оптужница тужилац ставља захтјев за издавање казненог налога. Међутим, овај поступак је изазвао и бројне дилеме, како у теорији, тако и у пракси. Јасно се уочава потреба измјене и допуне одредаба које га регулишу како би се он још боље, потпуније и прецизније нормирао. Том задатку свакако може да допринесе проучавање овог поступка у другим законодавствима. У упоредном законодавству посебно је значајан швајцарски Strafbefehlsverfahren. Он је представник традиционалног облика поступка за издавање казненог налога, који се обично назива мандатним поступком, a постоји у већини законодавстава. Тамо казнени налог представља посебну судску, изузетно тужилачку одлуку која се доноси на основу списа, без непосредног контакта суда и странака. Поступак за издавaње казненог налога у БиХ се битно разликује од мандатног поступка. Основна разлика се налази у томе што издавању казненог налога претходи судско рочиште на коме се оптужени изричито изјашњава да ли ће прихватити приједлог тужиоца. Швајцарски Strafbefehlsverfahren је утицао на појаву овог поступка у другим законодавствима, па и у БиХ. Та чињеница указује на потребу познавања основних карактеристика овог чувеног швајцарског поступка. Нека рјешења из швајцарског Strafbefehlsverfahren су прихватљива и могла би унаприједити овај поступак и у БиХ.

       Кључне ријечи: поступак за издавање казненог налога, казнени налог, мандатни поступак, судско рочиште, приједлог тужиоца.

 

Radenko Janković, LLM[2]

 

 

SWISS PROCEDURE OF ISSUING A CRIMINAL WARRANT

 

 

Summary: At the beginning of the XXI century has changed radically criminal procedural legislation in BiH. One of the most important novelties is the procedure of issuing a criminal warrant. This procedure has been accepted solely under various foreign influences. Although it is a new procedure, it is applied massively. Approximately in half of the indictments the prosecutor files an application of issuing a criminal warrant. However, this procedure has caused numerous dilemmas, both in theory and in practice. It is obvious a need for amendments of the provisions that regulate it in order to standardize it more accurately, better and more completely. This task can certainly contribute to the study of this process in other legislations. In comparative legislation particularly significant is SwissStrafbefehlsverfahren. It has influenced the emergence of this process in all other legislations, including in Bosnia and Herzegovina. This fact points to the need for knowledge of basic characteristics of this famous Swiss procedure. It is the most representative of the traditional form of procedure of issuing a criminal warrant, which is commonly called mandatory procedure, which exists in most jurisdictions. There, a penal order represents a particular court and extremely prosecutorial decision, which is adopted on the basis of files, without direct contact between the court and the parties. The procedure of issuing a criminal warrant in BiH is significantly different from the mandate procedure. The main difference is in the fact that issuing a criminal warrant is preceded by a hearing in which the defendant explicitly declares whether he will accept the proposal of the prosecutor. Some solutions of the Swiss procedure of issuing a criminal warrant are affordable and could improve this procedure in BiH.

 

 Key words: the procedure for issuing warrant, Sentencing Warrant, mandates procedure, court hearing, the prosecutorʼs motion.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

а) Књиге и чланци

 1. Albrecht, Strafprozessrecht. Базел 2011.
 2. Arx, Silvan. Das Friedensrichterliche Strafbefehlsverfahren. Ридхолц 2011.
 3. Бркић, Снежана. Рационализација кривичног поступка и упрошћене процесне форме. Нови Сад. Правни факултет
 4. Donatsch, Andreas. Der Strafbefehl sowie ähnliche Vervahrenserlefigungen mit Einsprache möglichkeit, insbesondere aus dem Gesichttwinkel Art. 6EMRK.Rеферат у Европском институту. Цирих 1994.
 5. Andreas. Hansjakob, Thomas. Lieber, Viktor. Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung. Цирих. Schulthess 2010.
 6. Farkas, Krisztina. Absprache nach neuem eidgenössischem Strafprozess in der Schweiz, Glossa Iuridica III ѐvfolyam 212/1. szàm. Будимпешта 2012.
 7. Eidgenössisches Justiz und Polizeidepartment. Begleitbericht zum Vorentwurf für eine Schweizerischen Strafprozessordnung. Берн 2001.
 8. Gless, Sabine. Der Strafbefehl – in der Schweizerischen Strafprozessordnung, у Зборнику Schweizerische Strafprozessordnung und Schweizerische Jugendstrafprozessordnung. Берн. Stämpfli Verlag AG 2008.
 9. Jositisch, Daniel.Grunriss des schweizerischen Strafprozessrechts. Цирих. Dike 2009.
 10. Kurt, Markus. Die Parteimitteilung nach Art 318 StPO. Луцерн. Competence Center Forensik und Wirtschaftlichskriminalität 2013.
 11. Nadelhofer do Canto, Millionenbusse gegen Alstom-Tochter wegen ungenügender Vorkehren gegen Bestechung GesKR 1/2012. Цирих 2012.
 12. Niggli, Marcel Alexander. Heer, Marianne. Wiprächtiger, Hans. Bassler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung. Базел. Helbing Lichtenhahn Verlag 2011.
 13. Perler, Thomas. Die Einsprachegegen den Strafbefehlgamäss Art. 354 ff. StPO. Берн. BE Nʼius 2010.
 14. Reichlin, Raphaela Isabella. Die Einsprachlegitimationbeim Цирих. Rechtswissenschaftlichen Fakultät 2014.
 15. Riedo, Christof. Einführung in das schweizerische Фрајбург 2008.
 16. Riklin, Franz. Die Strafprozessrechtsreform in der Schweiz“. Goltdammerʼs Arhiv für Straftrecht.Цирих 2006.
 17. Riklin, Franz. Strafprozessrecht. Цирих 2007.
 18. Riklin, Franz. Strafprozess quo vadis? Prozesserledigungsstrategien und ihre Tücken.
 19. Schmid, Niklaus. Цирих. Schulthess Polygrapischer Verlag 1997.
 20. Schmid, Samuel. und Annemarie, Huber-Hotz. Botschaft zur Vereinheitlichung Strafprozessrechts. Берн
 21. Schubarth, Martin. Zurück zum Grossinquisitor? – Zur rechtsstatlichen Problematik des Strafbefehls.
 22. Thommen, Marc. Unerhörte Strafbefehle, Strafbefehle ohne Einvernehme. Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht vol. 128 No 4, Базел 2010.

 

б) Прописи

 1. Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине.
 2. Закон о кривичном поступку Републике Српске.
 3. Закон о кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине.
 4. Закон о кривичном поступку Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.
 5. Strafprozessordnung – StPO (швајцарски Закон о кривичном поступку).
 6. Strafgesetzbuch – StGB (швајцарски Кривични закон)
 7. Weisung Oberstaatsanwaltschaft Nr. 4.4. од 01. 01. 2011.године (упутство Главног швајцарског државног тужиоца).
 8. Gesetz über Gerichtsorganisation (Закон о организацији судова у Швајцарској).
 9. Jugendstrafprozessordnung (швајцарски Закон о кривичном поступку за малољетнике).

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Доктор кривичноправних наука, Окружни јавни тужилац у Бањалуци. radenko.jankovic@pravosudje.ba

[2] District Attorney at the District Attorneys Office Banjaluka