Рачић

Written By: Vukan Dubocanin

Ранка Рачић·                                                                                       УДК 347.91/95

 

                                                                                                            Стручни чланак

  

ПРИГОВОР РАДИ ПРЕБИЈАЊА

 

doi:10.7168/spm.12.1845.01R

 

Апстракт

Тужени до закључења рочишта за главну расправу може истаћи приговор ради пребијања као нови захтјев за пресуду. Без обзира на то што овај процесни феномен није детаљно регулисан у Закону о парничном поступку, јасне су разлике између компензационог приговора и приговора ради пребијања. Међутим, у судској пракси често се не праве разлике између ових процесних института. Такође у раду су посебно анализирани компензациона противтужба и приговор ради пребијања.

Предмет посебне анализе у овом раду била је и пресуда која се доноси у парници у којој је истакнут приговор ради пребијања, због специфичног диспозитива, јер суд одлучује о захтјевима за пресуду који се налазе у условљавајућем односу.

 

Кључне ријечи: компензациони приговор, приговор ради пребијања, компензациона противтужба, диспозитив пресуде.   

 

Ranka Račić, prof, Ph.D.

Faculty of Law in Eastern Sarajevo

Faculty of Law Banja Luka

 

SET-OFF CLAIM

 

Summary

The Respondent may file a set-off claim as a new claim for judgment during the period until the main hearing has been concluded. Although this procedural phenomenon has not been regulated in details by the Civil Procedure Act, the distinctions between the compensation claim and set-off claim are clear. However, frequently the distinction is not made between these two institutes in the court practice. Also, the paper particularly analyses the compensation counterclaim and set-off claim.

The subject of special analysis in this paper is also the judgment made in the lawsuit where a set-off claim has been filed due to specific terms of judgment since the court decides upon the claims for judgment that are mutually conditioned.

 

Key words: compensation claim, set-off claim, compensation counterclaim, terms of judgment  • ·  Др Ранка Рачић, ванредни  професор Правног факултета у Бањој Луци и у Источном Сарајеву