Р. Јотановић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                             УДК:347.466

Раденко Јотановић[1]

Изворни научни чланак

РЕГИСТРОВАНА ЗАЛОГА ПРЕМА ОКВИРНОМ ЗАКОНУ О ЗАЛОЗИМА[2]

 

 doi: 10.7251/SPM1548009J

Апстракт

У Босни и Херцеговини је 2004. године донесен Оквирни закон о залозима којим се у правни систем уводи заложно право на покретним стварима уписаним у Регистар (регистрована залога). То је значајна новина у односу на раније заложно право на покретним стварима – ручну залогу (класично заложно право, pignus), јер предмет залога остаје у државини заложног повјериоца. Поред тога, концепт овог правног института доноси низ нових законских рјешења као што су проширење предмета залога на генеричке ствари, будућу и цјелокупну имовину дужника, затим увођење Регистра залога који обезбјеђује публицитет и првенствени ред у намирењу, регистрацију без обзира на правни основ стицања залога, али и посебан извршни поступак у случају кад је правни основ настанка правни посао. Насупрот томе, стављају се и бројни приговори на поједина рјешења у Оквирном закону о залозима који се углавном односе на његову неусклађеност са националним законодавством у погледу номотехнике, терминологије и нормирања правних појмова непознатих нашој правној традицији.

Кључне ријечи: залог, предмет залога, Регистар залога, регистрација, извршење.

 

Radenko Jotanović, LL.D.[3]

REGISTERED PLEDGE ACCORDING TO FRAMEWORK PLEDGE ACT

Abstract

The Framework Pledge Act of Bosnia and Herzegovina was enacted in 2004 introducing the right of pledge over movable assets entered into the Pledge Register (registered pledge). It is a significant novelty in comparison to earlier right to pledge over movable assets – pledge of chattels (classic right of pledge, pignus), since the pledged object remains in possession of the pledgee. Furthermore, the concept of this legal insitute brings a series of new legal solutions such as expanding the scope of pledged objects to generic things, future and entire property of the debtor, then introducing the Pledge Register, which  provides publicity and order in settlement, registration regardless of the legal ground for pledge acquisition, but also a special enforcement process if the legal ground for establishing a pledge represents a legal transaction. On the other hand, many comments have been made against certain solutions offered by the Framework Pledge Act, mostly referring to its disaccordance with national legislation in view of legislative drafting, terminology and regulating legal terminology unknown to our legal tradition.

 

Key words: pledge, pledged item, Pledge Register, registration, enforcement.

 

Литература:

 

–        Гамс, Андрија: Основи стварног права, Београд, 1980.

–        Jessel-Holst, Christa: Реформа права о обезбеђењу потраживања покретним стварима у Југоистичној Европи у Зборнику радова са Будимпештанског симпозијума – Допринос реформи стварног права у државама југоистичне Европе, Бремен, 2003.

–        Константиновић, Михајло: Хипотека на стоци, Анали, бр. 3-4/82,

–        Марковић, Лазар: Грађанско право, Београд, 1912.

–        Медић, Душко: Бездржавинска залога на покретним стварима у Босни и Херцеговини у Расправе из грађанског и пословног права, Бања Лука, 2007.

–        Медић, Душко: Хипотека и остала средства обезбјеђења потраживања – стање и правци развоја, Бања Лука, 2005.

–        Медић, Душко: Бездржавинска залога у праву Републике Српске у у Зборнику радова са Будимпештанског симпозијума – Допринос реформи стварног права у државама југоистичне Европе, Бремен, 2003.

–        Повлакић, Мелиха: Регистрирана залога у БиХ, Зборник радова Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Мостар, бр. 6/08,

–        Повлакић, Мелиха: Стварноправна средства осигурања на покретним стварима у земљама насљедницама бивше СФРЈ Европи у Зборнику радова са Будимпештанског симпозијума – Допринос реформи стварног права у државама југоистичне Европе, Бремен, 2003.

–        Рашовић, Зоран: Стварно право, Подгорица, 2002.

–        Станковић, Обрен и Орлић, Миодраг: Стварно право, Београд, 1996.

–        Тешић, Ненад: О предмету заложног права, Правни живот, бр. 10/03,

–        Тешић Ненад: Регистрована залога, Београд, 2007.

–        Оквирни закон о залозима, „Службени гласник БиХ“, бр. 28/04,

–        Закона о стварним правима Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08,

–        Закона о стварним правима Федерације БиХ, „Службени гласник ФБиХ“, бр. 66/13 и

–        Правнилник о залозима, „Службени гласник БиХ“, бр. 53/04 и 10/05.

 


[1] Доцент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

[2] Рад је настао као резултат учешћа на Округлом столу „Оквирни закон о залозима у пракси“, одржаног 22.09.2014. године у Сарајеву.

[3] Assistant prof. Law Faculty, Banja Luka University