Р. Јанковић

Written By: Vukan Dubocanin

                                       УДК:343.24/.29

Раденко Јанковић [1]

Изворни научни чланак

АДЕКВАТНОСТ ПРЕДЛОЖЕНЕ КРИВИЧНЕ САНКЦИЈЕ КАО УСЛОВ ЗА ПРИХВАТАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРИЗНАЊУ КРИВИЦЕ

      

 

 doi: 10.7251/SPM1548065J          

     

       Апстракт:

У свим кривичнопроцесним законодавствима који га познају споразум о признању кривице подлијеже контроли суда. Да би био прихваћен мора да испуни одређене услове. Међу њима посебно мјесто заузима услов којим се захтијева да је кривична санкција предложена у споразуму адекватна, односно да се њом може остварити сврха кажњавања. Не постоји ниједно кривичнопроцесно законодавство у ком је суд обавезан да прихвати кривичну санкцију предложену у споразуму. У правилу је овај услов изричито предвиђен, што је  нпр. случај са свим законодавствима држава насталих распадом бивше СФР Југославије. Није спорно да постоји и у оним, истина ријетким, законодавствима у којима није  изричито предвиђен. У законима о кривичном поступку који се примијењују на територији БиХ овај услов није изричито прописан. Без обзира на ту чињеницу у судској пракси се без изузетака сматра да споразум мора да испуни и овај услов.  Непрописивање овог услова за прихватање споразума отвара одређене дилеме.  Како не постоји ниједан оправдан разлог да се изричито не предвиди као услов за прихватање споразума и адекватност предложене кривичне санкције, односно потреба да се њом оствари сврха кажњавања, а нити је постојање тог услова на било који начин спорно, њега је неопходно прописати будућим измјенама и допунама кривичнопроцесних закона у БиХ.

       Кључне ријечи: споразум о признању кривице, услови за прихватање споразума, адекватност предложене кривичне санкције, сврха кажњавања, сврха кривичних санкција.

 

 

Radenko Jankovic, LLM [2]

 

 

THE ADEQUACY OF THE PROPOSED CRIMINAL SANCTIONS, AS A CONDITION FOR ACCEPTANCE OF THE PLEA BARGAIN

 

Summary

 

       A plea bargain is subject to court control in all criminal procedure systems. In order to be accepted, a plea bargain has to meet certain requirements. Among the requirements a special place has a requirement requesting that a criminal sanction proposed in a plea bargain has to be adequate i.e. that the purpose of punishing can be achieved by virtue of the proposed criminal sanction. There is no criminal procedure legislation where a court is obliged to accept the criminal sanction proposed in a plea bargain. As a rule, this requirement is expressly stipulated, which is for example a case in all legislations of the former SFRY countries. There is no doubt that the mentioned requirement exists also in those, really rare, legislations which do not expressly stipulate it. As for criminal procedure codes applicable in the territory of Bosnia and Herzegovina this requirement is not expressly stipulated. Regardless of the mentioned fact, the court practice considers that the said requirement has to be met without any exception. A certain dilemma is created by not prescribing this requirement for acceptance of a plea bargain. Since there is no justifiable reason for not expressly stipulating the adequacy of the proposed criminal sanction for acceptance of a plea bargain, i.e. the need to achieve the purpose of punishing with the criminal sanction, and the existence of the requirement is not disputable in any way, the said requirement is necessary to be stipulated by virtue of future amendments of criminal procedure law in BiH.

      Key words: plea bargain, conditions for the acceptance of the plea bargain, the adequacy of the proposed criminal sanctions, purpose of punishment, purpose of criminal canctions.

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

а) Књиге и чланци

 

 1. Бајић, Миодраг. Модул 4 – Скраћени кривични поступци. Сарајево 2006.
 2. Благојевић, Милан. Огледи из кривичнопроцесног права. Добој 2005.
 3. Бркић, Снежана. Рационализација кривичног поступка и упрошћене процесне форме. Нови Сад 2004.
 4. Дамашка, Мирјан. “Напомене о споразумима у казненом поступку”, Хрватски љетопис за казнено право и праксу број 1/2004.
 5. Дамашка, Мирјан. “О мијешању инквизиторних и акузаторних процесних форми”, Хрватски љетопис за казнено право и праксу број 2/1997.
 6. Ђурђић, Војислав. “Рационализација кривичног поступка Србије”, Правна ријеч број 12/2007.
 7. Džouns, R. V. D. Džon и Pauls, Stiven. Међународна кривична пракса, Београд 2005.
 8. Филиповић, Љиљана. Модул 2 – Поступак оптужења и главни претрес. Сарајево 2006.
 9. Говедарица, Младенка. “Доношење пресуде без суђења у кривичном поступку Републике Српске”, Правна ријеч број 15/2008.
 10. Крстуловић, Антонија. “Примјена казне на захтјев странака као механизам консензуалног страначког управљања поступком у италијанском казненом процесном праву”, Хрватски љетопис за казнено право и праксу број 2/2002.
 11. Милетић, Азра. “Институт преговарања о кривњи у пракси”, Право и правда број 1/2005.
 12. Мрчела, Марин. “Пресуда на захтјев странака у истрази”, Хрватски љетопис за казнено право и праксу број 2/2002.
 13. Николић, Данило. Споразум о признању кривице.  Ниш 2006.
 14. Николић, Данило. Страначки споразум о кривици. Београд 2009.
 15. ОСЦЕ, “Приказ предложених измјена и допуна закона о кривичном поступку који се примјењују у Босни и Херцеговини”, Право и правда.
 16. ОСЦЕ, Споразум о признању кривице: Примјена пред судовима БиХ и усклађеност са међународним стандардима за заштиту људских права, Сарајево 2006.
 17. Павишић, Берислав. Талијански казнени поступак. Ријека 2002. године
 18. Перић, Бранко. Споразум о кривњи – законска обиљежја и правне недоумице, семинар „Примјена закона о кривичном поступку“. Бања Врућица 2004.
 19. Сијерчић-Чолић, Хајрија. “Расправа о реформи у кривичном правосуђу и кривичном законодавству Босне и Херцеговине, с посебним освртом на ново кривичнопроцесно право”, Хрватски љетопис за казнено право и праксу број 1/2003.
 20. Симовић, Миодраг. Практични коментар Закона о кривичном поступку Републике Српске. Бањалука 2005.
 21. Симовић, Миодраг и Благојевић, Милан. Међународно кривично право. Бањалука 2007.
 22. Симовић, Миодраг и Симовић, Владимир. “Актуелна правна питања у вези са доношењем закона о измјенама и допунама закона о кривичном поступку у БиХ”, Правна ријеч број 7/2006.
 23. Шкулић, Милан. Међународни кривични суд – надлежност и поступак, Београд 2005.
 24. Шкулић, Милан. “Споразум о признању кривице”, Правни живот број 10/2009.
 25. UNICRI, Приручник о развијеним судским праксама МКСЈ. Сарајево 2009.
 26. Зборник докумената, Међународни кривични трибунал за бившу Југославију: карактеристике и процедуре. Београд 1996.

 

б) Прописи

 

-Закон о кривичном поступку Босне и Херцеговине

-Закон о кривичном поступку Републике Српске

-Закон о кривичном поступку Федерације Босне и Херцеговине

-Закон о кривичном поступку Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

-Codice di procedura penale  – Законик о кривичном поступку Италије

Code de Procedure penale – Законик о кривичном поступку Француске са измјенама познатим као закон Loi Perben

Статут сталног Међународног кривичног суда

Правилник (Правила) о поступку и доказима сталног Међународног кривичног суда – Rules of Procedure and Evidence

Статут Међународног кривичног трибунала за Југославију

Правилник (Правила) о поступку и доказивању Међународног кривичног трибунала за Југославију

Савезна (Федерална) процесна правила о кривичном поступку САД – Federal Rules of Criminal Procedure for the United States District Courts

Закон о казненом поступку Хрватске

Законик о кривичном поступку Србије

Законик о кривичном поступку Србије из 2001. године са измјенама и допунама из септембра 2009. године

Законик о кривичном поступку Црне Горе

Законат за кривичната постапка Македоније

Устав Републике Српске

 [1] Аутор је магистар кривичноправних наука, Окружни тужилац у Бањој Луци.

[2] District Attorney at the District Attorneys Office Banjaluka