Прерадовић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                   УДК 341.1

Гордана Прерадовић

 

 

МЕЂУНАРОДНОПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ УПОТРЕБЕ И ЗАШТИТЕ МЕЂУНАРОДНИХ ВОДОТОКА

 

doi: 10.7251/SPM1447077 P

 

Прегледни чланак

 

Апстракт: Важност међународних водотока произилази из њихове вишеструке улоге за заинтересоване државе (двије или више држава), јер су бројни начини на које се користе воде водотока: за пиће, за употребу у домаћинству, за пловидбу, као извор за производњу електричне енергије, у индустрији, у пољопривреди, и др. Међународни водотоци ограничавају државни суверенитет, и то на начин да су све заинтересоване државе у обавези да поштују право осталих прибрежних држава на несметано коришћење воде заједничког водотока. Стога је циљ овог рада да се прикажу темељни принципи управљања и заштите међународних водотока. Радом се настоји приказати колико је до сада учињено, како на регионалном плану, тако и шире, на кодификацији правила у области заштите међународних водотока, на начин да ће у кратким цртама бити представљени неки важнији међународни правни акти којима се регулише правична и одржива употреба и заштита водотока за које су заинтересоване двије и више држава.

Кључне ријечи: међународни водоток, разумно и правично коришћење, кoнвенција.

 

Gordana Preradović

 

INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF USE AND PROTECTION OF INTERANTIONAL WATERCOURSES

 

Summary

 

The importance of international watercourses follows from their multiple roles they play for interested countries (two or more of them), because there are numerous ways in which water from watercourses utilized: as drinking water, for use in households, for navigation, as a resource for generation of electrical power, in industry, in agriculture, etc. International watercourses limit national sovereignty in such a way that all interested countries are obliged to respect the right of other riparian countries on unimpeded utilization of water from a joint watercourse. Therefore the main purpose of this paper is to show fundamental principles of management and protection of international watercourses. The paper is trying to show how much has been achieved so far, both on regional level and wider, regarding codification of rules in the area of watercourses protection. This will be done through brief presentations of some of important international legal instruments governing reasonable and sustainable use and protection of watercourses for which two or more countries are interested.

Keywords: international watercourse, reasonable and equitable utilisation, convention.

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Далмација, Б. Основи управљања отпадним водама, Универзитет у Новом Саду – ПМФ – Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине – Центар изврсности за хемију околине и процјену ризика – Удружење за унапређење и заштиту животне средине Нови Сад, Нови Сад, 2010.

Dellapenna, Joseph W. The Customary International Law of Tran-sboundary Fresh Waters. Int. J. Global Environmental Issues, Vol. 1, Nos. ¾, 2001.

Етински, Родољуб и Ђајић, Сања. Међународно јавно право. Правни факултет. Нови Сад, 2012.

International Sava River Basin Commission (ISRBC), Strategija imple-mentacije Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, april, 2011.

Islam, Nahid. The Law of Non-Navigational Uses of International WatercoursesOptions for Regional Regime-Building in Asia, Walter Kluwer, Law & Business, Kluwer Law International, 2010.

Јанковић, Бранимир и Миленковић, Слободан. Међународноправно регулисање забране загађивања међународних река. Савремена администрација, Београд, 1976.

Kiss, Alexandre and Shelton, Dinah. International Environmental Law. Transnational Publishers, Inc. Ardsley, New York, 2003.

McCaffrey, Stephen. An Overview of the U.N. Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses. 20 J. Land Resources & Envtl. L., 2000.

Paisley, Richard. Adversaries into partners: International Water Law and the equitable sharing of downstream benefits. Melbourne Journal of International Law, Vol. 3.

Петковић, Слободан. Директиве Европске Уније о водама, http://www.ehting.co.rs/pdf/direktive_eu_u_oblasti_voda_petkovic.pdf

Поповић, Витомир и Турчиновић, Филип. Међународно јавно право, Правни факултет Бањалука, 2009.

Штрбац, Нада. et al. Одрживи развој и заштита животне средине – Sustainable Development and Environmental Protection. Стручни рад УДК 502.17; 502.131.1. Часопис Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду Рециклажа и одрживи развој 5(2012) 18 – 29, 2012.

Tanzi, Attila. The Relationship between the 1992 UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes and 1997 UN Convention on the Law of the Non Navigational Uses of International Wtarecourses. Report of the UNECE Task Force on Legal and Administrative Aspects, 2000.

Tarlock, Dan. Four Challenges for International Water Law – 23 Tul.Envtl. L.J. 376 2009.

Вукасовић, Вид. Међународноправно регулисање заштите и одрживог коришћења водних ресурса. UDK:341.24:627, biblid 0025-8555,58 (2006), Vol. LVIII, br. 1-2, pp. 157-183, 2006. Извор: http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8555/2006/0025-85550602157v.pdf

Woodhouse, Melvin. Is Public Participation a Rule of the Law of Inter-national Watercourses? 43Nat.Resources J.137, 2003.

Wouters, Patricia. Allocation of the Non-Navigational Uses of Inter-national Watercourses: Efforts at Codification and the Experience of Canada and the Unated States. 30 Canadian Yearbook of International Law, 1992.

Wouters Patricia, Vinogradov, Sеrgei. Analysing the ECE Water Convention: What Lessons for the Regional Management of Transboundary Water Resources? Yearbook of International Co-operation on Environment and Development 2003/04

Case concerning Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia) – Summary of the Judgment of 25 September 1997. Извор: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=483&code=hs&p1=3&p2=3&case=92&k=8d&p3=5

Convention on Access to Environmental Information, Public in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters: http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes: http://www.unece.org/env/water/tex t/text.htm

Directive 2000/60/EC: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri Serv.do?uri=CELEX:32000L0060:EN:NOT

Protocol on Water and Health: http://www.unece.org/env/water/text/text.htm

Protocol on Civil Liability and Compensation for Demage Caused by the Transboundary Effects of Industrial Accidents on Transboundary Waters: http://www.unece.org/env/water/text/text.htm

Protocol on Pollutant Release and Transfer Register: http://www.mvteo.gov.ba/org_struktura/sektor_prirodni_resursi/odjel_yastita_okolisa/KOnv

Studies and Declarations made by International Non-governmental Organizations, извор: http://www.fao.org/docrep/005/W9549E/w9549e08.htm

UN Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses: http://www.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf

http://webworld.unesco.org/water/wwap/wwdr/wwdr3/tableofcon-tents.shtml