Правуљац

Written By: Vukan Dubocanin

   УДК 341.7

Маја Правуљац

 

 

ИМУНИТЕТИ И ПРИВИЛЕГИЈЕ ДИПЛОМАТСКИХ ПРЕДСТАВНИКА

 

doi: 10.7251/SPM1447307P

Студентски рад

 

Апстракт: У раду је представљена проблематика имунитета и привилегија дипломатских представника и сталних дипломатских мисија у оквиру међународног права.

Бечка конвенција о дипломатским односима из 1961. године извршила је кодификацију међународног права у области имунитета и привилегија дипломатских представника која су до тада била регулисана обичајним правилима. У циљу лакшег обављања дипломатске функције у држави пријема, Конвенција поставља јак оквир имунитета и привилегија које ужива мисија. Класификација права је извршена на права која се тичу објеката и архиве мисије (ratione materiae), олакшице у раду мисије, слобода кретања и комуницирања те на личне имунитете и привилегије (ratione persone).

Усредсредивши се на прописе регулисане Конвенцијом, јавља се питање теоријске и практичне идентификације сврсисходности њиховог обима у данашње вријеме.

Кључне ријечи: Имунитет, привилегије, дипломатске мисије, дипломатски представник, држава пријема, држава одашиљања.

 

Maja Pravuljac

 

IMMUNITY AND PRIVILEGES OF DIPLOMATIC REPRESENTATIVES

 

Summary

 

The paper presents the problem regarding immunity and privileges of the diplomatic representatives and diplomatic missions within international law.

The Vienna convention on diplomatic relations from 1961 codified the international law in the field of immunity and privileges of diplomatic representatives that until then had been regulated as customary law. In order of easier performance of diplomatic function in the receiving state, the Convention sets up a strong framework of immunities and privileges that the mission exercises. The rights have been classified as rights regarding the objects and the archives of the mission (ratione materiae); facilitations in the work of the mission, freedom of movement and comunication; and personal immunity (ratione persone).

Concentrating on the rules regulated by Convention, the paper shows that the main problem is the question regarding the theoretical and practical identification of usefulness of the rules in such a big exstent nowdays.

Key words: immunity, privileges, diplomatic mission, diplomatic agent, the receiving state, the sending stat.

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Ђорђевић, Стеван и Митић, Мидраг, Дипломатско и конзуларно право, Правни факултет, Центар за публикације: Службени лист СРЈ, Београд, 2007.

Аврамов, Смиља и Крећа, Миленко, Међународно јавно правo, Савремена администрација, д.д. издавачко-штампарско предузеће, Београд, 1999.

Поповић, Витомир и Турчиновић, Филип, Међунардоно јавно право, Правни факултет, Бања Лука, 2009.

Др Турчиновић, Филип, Сталне мисије при Уједињеним нацијама као облик представљања држава, „Обод“ – Цетиње, 1994.

Др Крећа Миленко, Међународно јавно право, Правни факултет универзитета у Београду, Јавно предузеће „Службени гласник“, Београд, 2007.

Аврамов, Смиља, Међународно јавно право, Академија за дипломатију и безбједност, Београд, 2011.

Др Митић Миодраг, Дипломатија, делатност, организација, вештина, професија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1999.

Проф. др Дашић, Давид, Савремена дипломатија, Мултидисциплинарни центар за подстицање интеграционих процеса и хармонизација права, привредни саветник д.о.о. Београд, 2008.

V. McClanhan, Grant, Diplomatic Immunity Principles, Practices, Problems, Institute for the Study of Diplomacy, Georgetown University , Washington D.C., 1989.

Denza, Eileen, Vienna Convention on Diplomatic Relations, United Nations Audiovisual library of International law, 2009.

Barker, J. Craig, The protection of Diplomatic Personnel, Ashgate Publishing, Hampshire England, 2006.

Unfair advantage: Workers’ freedom of Association in the United States under international human rights standards, Human rights watch, New York, Washington, London, Brussels, 2000.

United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities, Беч, 1961, материјал преузет са Yearbook of the International Law Comission, http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/yearbooks.htm

Бечка конвенција о дипломатским односима од 18. априла 1961. године, „Службени лист СФРЈ“ – додатак, 2/64.

International Court of Justice, United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J. Reports 1980.

Кривокапић, Борис, Лексикон међународног права, Радничка штампа, институт за међународно право, Београд, 1998.

The Moscow Fire of 1977, http://shoeone.blogspot.com/2011/07/moscow-fire-of-1977.html, 17. oктобар 2013, 17:23.

Dikko Affair, http://en.wikipedia.org/wiki/Dikko_Affair, 16. jануар 2014, 17:00.

Diplomatic Immunity, http://en.wikipedia.org/wiki/Diplomatic_immu-nity, 16. jануар 2014, 19:12.

The Untouchables: Is Diplomatic Immunity going too far, http://www.rd.com/advice/diplomatic-immunity-going-too-far/, 16. jануар 2014, 18:38.

Diplomatic Flees U.S. avoid Sex Charges, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A8789-2005Mar4.html, 16. jануар 2014, 17:29.

Бомбашки напад на америчке амбасаде – Кенија и Танзанија – 7. aвгуст 1998. године, http://www.rewardsforjustice.net/index.cfm?page=Kenya&language=bosnian, 17. oктобар 2013, 18:00.

Murder of Yvonne Flecher, http://en.wikipedia.org/wiki/Murder_of_Yvonne_Fletcher, 18. октобар 2013, 18:20.

DFA: Panama diplomat in alleged rape has full immunity, http://www.gmanetwork.com/news/story/257821/news/nation/dfa-panama-diplomat-in-alleged-rape-case-has-full-immunity, 16. jануар 2014, 18:44.