Поповић

Written By: Vukan Dubocanin

Александар Поповић·                                           УДК 341.6:339.5

 

 

                                                               Изворни научни чланак


ЗНАЧАЈ РЈЕШАВАЊА СПОРОВА У ОКВИРУ СТО

doi:10.7168/spm.12.1845.09P

 

Апстракт

Свјетска трговинска организација (WTO: World Trade Organization) настала је као резултат убрзања процеса глобализације и проширивања домашаја начела слободе трговине на систем „слободније трговине“ који има за циљ даљу интернационализацију и либерализацију процеса у међународном протоку робе, услуга и капитала, елиминисањем нетарифних и постепено тарифних баријера. Настала је на основу истоименог споразума и почела са радом 1. јануара 1995. године. Данас Свјетска трговинска организација има 156 држава чланица, има своје сталне органе, својство правног лица, са сједиштем у Женеви.

 

Од изузетног значаја за рад и опстанак Свјетске трговинске организације је рјешавање спорова које представља једну од најважнијих функција и централни елеменат који обезбјеђује сигурност и предвидивост мултилатералног трговинског система.

 

Кључне ријечи: Свјетска трговинска организација, систем рјешавања спорова у оквиру СТО и значај рјешавања спорова у оквиру СТО.

 

 

Aleksandar  Popović LL.M

 

THE IMPORTANCE OF DISPUTE SETTLEMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF WTO

 

SUMMARY

 

World Trade Organization (WTO) was established as a result of acceleration of the process of globalisation and extension of the free trade principle to the system of “freer trade“ with the aim to further the internationalisation and liberalisation of the process in the international flow of goods, services and capital, and to eliminate non-tariff and gradually tariff barriers. It was established on the grounds of a similar Agreement and began its activities on 1 January 1995. Today, WTO gathers 156 member States, contains its permanent bodies, the capacity of a legal entity with its seat in Geneva.

 

The work and subsistance of WTO foremostly depend upon a dispute settlement system as one of the most important functions and a central element which provides security and predictability of multilateral trade system.

 

Кey words: World Trade Organisation, WTO dispute settlement system, importance of WTO dispute settlement system.


  • ·   Мр Александар  Поповић, помоћник правобраниоца Републике Српске