Поповић

Written By: Vukan Dubocanin

УДК 341

Игор Поповић

 

 

ПРАВНА ПРИРОДА МЕЂУНАРОДНОГ ПРАВА

 

doi: 10.7251/SPM1447239P

Студентски рад

 

Апстракт: Циљ рада јесте да се испита правна природа међународног права. Аутор заузима становиште да се оправдано може сматрати да оно што се назива међународно право није објективно право. Међународно право нема све елементе који су му потребни да би био правни поредак. Недостаје му елеменат принудности. Наиме, да би се дефинисало међународно право, треба прво дефинисати шта је то право иопште. Један од неизоставних елемената права јесте принуда. Држава као ималац монопола легалне физичке принуде гарантује остварење права. Како на међународном нивоу нема суверене организације (свјетске државе), тако се закључује да иза међународног права не стоји један суверен субјект који ће обезбиједити остварење тог права.

Кључне ријечи: право, међународно право, санкција, принуда, примитивни правни поредак.

 

Igor Popović

 

LEGAL NATURE OF INTERNATIONAL LAW

Is International law really „Law“?

 

Summary

 

The goal of this paper is to examine legal nature of international law. Author is arguing that it is legitimate to say that intrenational law is not a law. International law does not have all the necessary elements to be considered as law, beacuse it lacks coersion. Namely, to be able to define international law, we first have to define what is law. One of the constitutive elements of law is coersion. State as the holder of the monopoly of legal coersion ensures that the law is applied. Souvereign organisation on international level does not exists – there is no world state. That indicates that international law is not supported by souvereign entity which will secure the application of law. That brings us to the above mentioned conclusion that so called international law is not a law.

Key words: law; international law; sanction; coercion; primitive legal order.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Аврамов, Смиља и Крећа, Миленко. Међународно јавно право. Београд 1999.

Бартош, Милан. Међународно јавно право. I књига, Култура, Београд 1954.

Brownlie, Ian. The Rule of Law in International Affairs. International Law at the Fiftieth Anniversary of the United Nations. Haguе 1998.

Етински, Родољуб. Међународно јавно право.Нови Сад 2004.

Келзен, Ханс. Чиста теорија права. Београд 2007.

Келзен, Ханс. Општа теорија права и државе. Београд 2010.

Kelsen, Hans. The Law of the United Nations: A Critical Analysis of Its Fundamental Problems with Supplement. New Jersey 2000.

Кузмановић, Рајко. Уставно право. Бања Лука 2002.

Марковић, Ратко. Уставно право. Београд 2011.

Мораит, Бранко. Облигационо право. Бања Лука 2010.

Поплашен, Никола. Политичке и правне теорије (хрестоматија). Бања Лука, 2002.

Поповић, Витомир и Турчиновић, Филип. Међународно јавно право. Бања Лука 2009.

Радбрух, Густав. Филозофија права. Београд 2006.

Речник српскога језика. Нови Сад 2007.

Ромац, Анте. Извори римског права. Загреб 1973.

Савић, Снежана. Основе права. Бања Лука 2005.

Тарановски Васиљевич, Феодор. Енциклопедија права. Београд, 2003.

Правна енциклопедија. Београд 1979.

Zupančić, Boštjan Mariјa. On Universality of Human Rights. Council of Europe, 2006.

Крећа, Миленко. „Прилог редефиницији појма међународног јавног права“, Правна ријеч, 20/2009, 625-631.

Jovanović, Miloš. „Doktrina pravednog rata i međunarodno pravo“, Međunarodni problemi, vol. 59, br. 2-3, 2007, 243-265.

Vuchetich, Laurenz. „Pravednost i pravičnost u filozofiji prava“, Pravnik, Vol.41 No.85, 2007, 47-76.

Савић, Снежана. „Држава и међународно право – Схватања Ханса Келзена“, Правна ријеч, 18/2009, 21-37.

Scott, James Brown. „Legal Nature of International Law“, The American Journal of International Law, Vol. 1, No. 4, Oct., 1907, 831-866.

Повеља Уједињених нација (Међ. уг. ФНРЈ 5/1945, Информациони центар УН у Београду, 1984).

Породични закон Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 54/02; 41/08).

Закон о извршном поступку Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/03; 85/03 i 64/05; 118/07; 57/ 12).

Закон о облигационим односима (“Sl. list SFRJ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ i 57/89; „Службени гласник Републике Српске“, бр. 39/03)

Закон о мирном рјешавању радних спорова (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/09; 100/11).

http://www.dadalos.org/uno_sr/grundkurs_3/gerichtshof.htm.

http://www.un.org/en/peacekeeping/about/.

http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/contributors.shtml.