Оливера Шево

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                         УДК: 341.4

Оливера Шево[1]

 

                                                             ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНАК

 

ДЕФИНИЦИЈА СИЛОВАЊА У МЕЂУНАРОДНОМ КРИВИЧНОМ ПРАВУ

 

  doi: 10.7251/SPMSR1750223Š

 

Апстракт: Рад се бави историјским развојем инкриминације кривичног дела силовања у међународном кривичном праву. Посебан акценат у раду стављен је на одређење дефиниције кривичног дела силовања у међународном кривичном праву као основном проблему рада међународних кривичних судова када је силовање предмет оптужбе. Рад анализира релевантне одредбе статута међународних кривичних судова, као и судску праксу трибунала за бившу Југославију и Руанду у предметима за које се сматра да су битно утицали на одређење дефиниције овог кривичног дела.  Посебна пажња посвећује се овој инкриминацији у Римском статуту, као једном од најважнијих извора међународног кривичног права.

 

Кључне речи: Силовање, Међународни кривични суд за бившу Југославију, Међународни кривични трибунал за Руанду, Римски статут.

 

Olivera Sevo, LL.B.

 

 

DEFINITION OF CRIME OF RAPE IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW

 

Abstract: The article analyses historical development of crime of rape in international criminal law. The article focuses primarily on rape definition in international criminal law, as a main problem in international criminal courts’ work in rape cases. First of all, the paper deals with relevant articles from international criminal courts statutes, and after that, the subject of its analysis is international criminal courts’ case law, because of its impact on rape definition development. Paper paid special attention on rape definition in Roman Statute, as one of most relevant sources of international criminal law nowadays.

 

Key words: Rape, international Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda, Roman Statute.

 

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

 

 1. Бабић, Милош. Међународно кривично право, Правни факултет Бања Лука, Бања Лука 2011.
 2. Бановић, Божидар и Бејатовић, Станко. Основи међународног кривичног права, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 2011.
 3. Делић, Наташа и Стојановић, Зоран. Кривично право Посебни део, Правна књига, Београд
 4. Марковић, Иванка и Бабић, Милош. Кривично право, Посебни дио, Правни факултет Бања Лука, Бања Лука 2009.
 5. Ристивојевић, Бранислав. Међународна кривична дела Део I, Правни факултет Нови Сад, Нови Сад 2014.
 6. Шкулић, Милан. Међународни кривични суд, Центар за публикације Правног факултета у Београду, Београд
 7. Шурлан, Тијана. Злочин против човечности у међународном кривичном праву, Службени гласник, Београд 2011.
 8. Bassiouni, Cheriff. Crimes Against Humanity, Cambridge University Press, New York2011.
 9. Ellis, Mark. „Breaking the Silence: Rape as an International Crime“, Case Western Reserve Journal of International Law 38( 2), (2007)
 10. Weiner, Phillip. „The Evolving Jurisprudence of the Crime of Rape in International CriminalLaw“, Boston College Law Review 54(3), (2013)
 11. International Criminal Tribunal for Rwanda, Akayesu Case, Judgement, December 1998.
 12. Међународни кривични суд за бившу Југославију, предмет Кунарац и други, Пресуда, јун 2002.
 13. Међународни кривични трибунал за бившу Југославију, предмет Кунарац и други, Пресуда, фебруар 2001.
 14. Међународни кривични трибунал за бившу Југославију, предмет Фурунџија, Пресуда, децембар 1998.
 15. Статут Међународног кривичног суда за бившу Југославију (Резолуција 827 Савета безбедности Уједињених нација из 1993, са изменама од 13.5.1998.- Рез. бр. 1166; 30.11.2000.- Рез.бр. 1329; 17.5.2002.- Рез. бр. 1411;14.8.2002 .- Рез .бр. 1431 и 19.5.2003.- рез. бр. 1481)
 16. Статут Међународног кривичног суда за Руанду (Резолуција 925 Савета безбедности Уједињених нација из 1994.)

 

[1] Дипломирани правник, асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци o.sevo@pravobl.org