Оливера Шево

Written By: Vukan Dubocanin
DOI 10.7251/SPMSR1952177S                                   УДК 341.48/.49:341.322.5-058.65
ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК
ОПШТА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИНУДНИМ НЕСТАНКОМ ЛИЦА КАО ОБЛИКОМ ЗЛОЧИНА ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ
Оливера Шево[1]
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Апстракт:Рад се бави анализом два кључна и почетна питања у вези са принудним нестанком лица као обликом злочина против човечности – историјским развојем овог института и изворима права у погледу овог кривичног дела. У том смислу, рад је подељен на два дела. У првом делу, анализира се историјски развој института од нирнбершког суђења, до данас. Други део се односи на изворе права у погледу овог кривичног дела. У раду се хронолошки наводе и анализирају извори, како међународног кривичног права, тако и међународног јавног права и права људских права који су од одлучујућег утицаја на ову инкриминацију и њен развој.
Кључне речи:принудни нестанак; злочин против човечности; извори права; међународно кривично право; право људских права.
 
GENERAL REMARKS REGARDING ENFORCED DISAPPEARANCE AS CRIME AGAINST HUMANITY
OliveraŠevo
Law Faculty, University of Banja Luka
Abstract: Тhispaper deals with two initial and key questions regarding enforced disappearance as a crime against humanity – historical development of this legal institute and sources of law related to this crime.  In that sense, the paper is divided into two parts. In the first part, the author analyzes the historical development of this legal institute from Nurnberg Trials until now.Second part of this paper refers on sources of law related to this crime. The paper contains chronological overview of the sources of law, firstly, international criminal law’s sources, but also international public law’s sources and human rights law’s sources, which have decisive impact on this incrimination and its development.
Key words: enforced disappearance; crime against humanity; sources of law; international criminal law; human rights law.
ЛИТЕРАТУРА
Монографије:
 1. Аврамов, Смиља. Крећа, Миленко. Међународно јавно право-шеснаесто измењено и допуњено издање. Београд: Савремена Администрација, 1999.
 2. Ambos, Kai. Treatise on International Criminal Law – Volume 1: Foundations and General Part. Oxford: Oxford University Press, 2003.
 3. Бабић, Милош. Међународно кривично право. Бања Лука: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци,
 4. Bassiouni, Mahmoud Cherif. Crimes Against HumanityHistorical Evolution and Contemporary Аpplication. New York: Cambridge University Press, 2011.
 5. Касезе, Антонио. Међународно кривично право.Београд: Београдски центар за људска права, 2005.
 6. Cassese, Antonio. The Oxford Companion for International CriminalJustice. New York: Oxford University Press, 2009.
 7. Стојановић, Зоран. Међународно кривично право. Београд: ПРАВНА КЊИГА, 2016.
 8. Triffterer, Otto. Ambos, Kai. The Rome Statute of the International CriminalCourt – A Commentary, Third Edition. Oxford: H. Beck / Hart / Nomos, München,2016.
 9. Шкулић, Милан. Међународни кривични суд – надлежност и поступак. Београд: Центар за публикације Правног факултета у Београду, 2005.
Чланци:
 1. Funicane, Brian. „Enforced Disappearance as a CrimeUnder International Law: A NeglectedOrigin in the Laws of War“, in Yale Journal of International Law, Vol. 35, Issue 1 (2010).172-181.
 2. Vitkauskaite-Meurice, Dаlia. Zilinskas, Justinas. „The Concept of Enforced Disappearances in International Law“, in JURISPRUDENCE, 2(120)(2010). 198-199.
 3. Arfat, Shabina. Beauty, Banday. „Victims of Involuntary Disappearance: An Overview of International Law“, in Christ University Law Journal, 2, 1(2013): 54.
 4. Колoковић – Бојовић, Милица.„Инкриминација присилног нестанка у кривичном праву Републике Србије“, у Зборник Института за криминолошка и социолошка истраживања, XXXVI/1 (2017). 136.
 5. Марковић, Иванка. „Злочин против човјечности“, у Кривична дјела против човјечности. Бања Лука: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, 2015.
Интернет извори:
 1. „Proceedings volume I“, Certified texts of the resolutions, приступљено 11. 4. 2018, http://www.oas.org/en/sla/docs/ag03797E01.pdf.
2.      „SUBSEQUENT NUREMBERG PROCEEDINGS, CASE #3, THE JUSTICE CASE“, Holocaust encyclopedia, приступљено 24. јуна 2018,https://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?moduleid=10007073.
 1. „Depositary“, UnitedNationsTreatyCollection,приступљено 17. јуна 2018, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&clang=_en.
Судска пракса:
 1. Пресуда, EСЉП, Варнава против Турске, бр. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, 18. септембар 2009.
 2. Пресуда, Међуамерички суд за људска права, ВаласкезbРодригез, бр. 4, 29. јул 1988.
 3. Пресуда, МКТЈ, Купрешкић и други, предмет бр.: IT-95-16-T, 14. јануар 2000.
Прописи:
 1. Statute of the International Тribunal for Rwanda“,приступљено13. априла 2018,http://legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr_EF.pdf.
 2. Ажурирани статут Међународног кривичног суда за бившу Југославију“,приступљено 8. априла 2018, http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_bcs.pdf.
 3. Закон о потврђивању Међународне конвенције о заштити свих лица од присилних нестанака, Сл. гласник РС – Међународни уговори, бр. 1/2011.
Закон о потврђивању Римског статута Међународног кривичног суда, Службени лист СРЈ – Међународни уговори, бр. 5/2001.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Мастер правних наука. Асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Е-mail: olivera.sevo@pf.unibl.org