Нови број Српске правне мисли (46.)

Written By: Vukan Dubocanin

spm2013

 

 

САДРЖАЈ

 

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНЦИ                                                        7

Дијана Зрнић

УТИЦАЈ КЊИЖЕВНОСТИ НА РЕФОРМУ КРИВИЧНОГ ЗАКОНОДАВСТВА У ЕНГЛЕСКОJ                     9

ПРЕГЛЕДНИ ЧЛАНЦИ                                                                    39

Филип Tурчинoвић

Прaвни oквири зajeдничкe тргoвинскe пoлитикe Eврoпскe униje у Свjeтскoj тргoвинскoj oргaнизaциjи   41

Ана Батрићевић

НАДРИВЕТЕРИНАРСТВО У СРБИЈИ – ПОЈАМ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И КРИВИЧНО-                              59

Далибор Пејаковић

ПРАВНИ АСПЕКТИ, УЛОГА И ЗНАЧАЈ УСВАЈАЊА НОВИХ ИНСТИТУТСКИХ                                         81

Раденко Јанковић

ПРИХВАТАЊЕ И ОДБАЦИВАЊЕ СПОРАЗУМА КАО СУДСКЕ ОДЛУКЕ И НЕКЕ ПОСЉЕДИЦЕ           97

Мирјана Богуновић

НЕКА РАЗМАТРАЊА О ПОЛОЖАЈУ СВЕТИХ СТВАРИ (RES SANCTAE) У РИМСКОМ ПРАВУ           117

Његослав Јовић

СУШТИНСКА ПРОМЈЕНА ОКОЛНОСТИ КАО ОСНОВ ПРЕСТАНКА УГОВОРА У                                                                               139

 СТРУЧНИ РАДОВИ                                                                        165

Срђан Рајчевић

УГОВОРИ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ                                       167

Наташа Палавестра

ПРАВНА ТЕРМИНОЛОГИЈА СТРАНОГ ЈЕЗИКА ЗНАЧАЈ И МЕТОДОЛОГИЈА ПРЕДАВАЊА                                  189

ПРИКАЗИ                                                                                          201

Проф. др Миле Дмичић

Доц. др Горан Марковић: „БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ ФЕДЕРАЛИЗАМ“,
ЈП „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“,
БЕОГРАД И UNIVERSITY PRESS, САРАЈЕВО, 2012,
СТРАНА 470.                                                                                      203

Доц. др Владимир М. Симовић

ПРОФ. ДР МИОМИРА КОСТИЋ И ПРОФ. ДР СЛОБОДАНКА КОНСТАНТИНОВИЋ-ВИЛИЋ: ВИКТИМОЛОГИЈА,
Правни факултет, Ниш, 2012, стр. 458.                                                213

Мр Милан Пилиповић

Мр Александра Вуковић: ЗЛОСТАВЉАЊЕ НА РАДУ –
МОБИНГ, „Графомарк“ Бања Лука – Лакташи, 2012.                        217

СУДСКА ПРАКСА                                                                           223

Проф. др Миле Дмичић

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                     225

доц. др Владимир М. Симовић

ПРАКСА УСТАВНОГ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У КРИВИЧНИМ СТВАРИМА У ПРВИХ ДЕВЕТ
МЈЕСЕЦИ 2012. ГОДИНЕ (I)                                                             247

ПРАВИЛА ЦИТИРАЊА                                                                    265