Његослав Јовић

Written By: Vukan Dubocanin
удк 347.77/.78
Његослав Јовић *

Изворни научни чланак

 

ПРОМЕТ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ УГОРОРОМ О ФРАНШИЗИНГУ И ПРАВО КОНКУРЕНЦИЈЕ

doi: 10.7251/SPM162249003J

 Апстракт: Предмет овог рада је промет права интелектуалне својине уговором о франшизингу и однос са правом конкуренције. Уговор о франшизингу је још увијек неименовани привредни уговор у већини држава, осим у САД-у гдје је био регулисан законским прописима. Данас га све више регулишу законским прописима и друге државе свијета, па је приједлог о његовом законском регулисању ушао и у преднацрт Грађанског законика Републике Србије. Међународна регулатива је доста скромна и још увијек не постоје конвенцијска рјешења, већ су основни извори општи услови пословања, формуларни уговори, модел закони и правни водичи што су у основи soft law.

У раду се полази од дефинисања уговора о франшизингу, врста уговора о франшизингу, специфичности промета права интелектуалне својине и објашњења какве консеквенце може да има закључење овог уговора на право конкуренције. Аутор не анализира права и обавезе уговорних страна, већ аспект овог уговора који се односи на промет права интелектуалне својине.

Кључне ријечи: уговор о франшизингу, ауторско право и сродна права, права индустријске својине, know-how, право конкуренције.

 

Njegoslav Jovic, MA*

 

THE TRAFFIC OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS WITH FRANCHISING AGREEMENT AND COMPETATION LAW

Abstract: The subject of this article is the traffic of intellectual property rights with franchising agreement and its relation with competition law. The franchising agreement is still unnamed commercial contract in most of the states, except in the US where it was regulated by legal regulations. Todays’s legislation is increasingly regulating this agreement in the states all over the world, so also the proposal of its legal regulation entered in the preliminary draft of the Civil Code of the Republic of Serbia. International regulation is quite humble so there is still no solutions in the conventions, the main sources are general business conditions, public contracts, model laws and legal guides which are basically soft law.

This article starts with the definition of franchise agreements, types of the franchise agreements, specifics of the traffic of intellectual property rights and also explaining the consequences of conclusion of franchise agreement with regard to competition law. The author didin’t analyze the rights and obligations of the contracting parties, in this article it is analyzed the aspect of the franchise agreement in reegard to the traffic of intellectual property rights.

Keywords: franchise agreement, copyright and related rights, industrial property rights, know-how, competition law.

ЛИТЕРАТУРА

Књиге, чланци

 1. Бесаровић Весна. Интелектуална својина. Београд 2011.
 2. Васиљевић Мирко. Трговинско право. Београд 2012.
 3. Вујисић Драган, и Миљковић, Страхиња. „Право конкуренције и уговор о франшизингу у праву Европске уније“. Право и привреда, 7-9/2010.
 4. Вукадиновић, Јелена. „Неке карактеристике уговора о франшизингу у упоредном праву и у преднацрту српског Грађанског законика“, Правни живот, 11/2012.
 5. Вукадиновић, Радован. Увод у институције и право Европске уније. Крагујевац 2014.
 6. Вукадиновић, Радован. Међународно пословно право. Крагујевац 2012.
 7. Драшкић, Младен. Уговор о франшизингу. Београд 1983.
 8. Марковић, Слободан и Поповић, Душан. Право интелектуалне својине. Сарајево 2015.
 9. Миленковић-Керковић, Тамара. „Уговор о франшизингу поново у Србији – појмовно одређење и битни елементи de lege ferenda“, Право и привреда, 5-8/2008.
 10. Прица, Радоје. Уговор о know-how-у. Београд 1981.
 11. Спасић, Иванка. „Нормативно уређење Franchising послова – међународни аспект“. Страни правни живот, 2/2010.
 12. Спасић, Иванка. „Franchising и облици интелектуалне својине“. Право и привреда, 5-8/2008.
 13. Шулејић, Предраг. „Франшизинг, лизинг, факторинг – отворена питања код регулисања ових уговора у Грађанском законику Србије“. Право и привреда, 5-8/2008.

Законски прописи и пресуде

 1. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник БиХ“, 63/10).
 1. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 57/89) и („Службени гласник РС“, бр. 17/93, 3/96, 39/03, 74/04).
 1. Закон о патенту („Службени гласник БиХ“, 53/10).
 1. Влада Републике Србије, Комисија за израду Грађанског законика. Грађански законик Републике Србије, радни текст припремљен за јавну расправу са алтернативним приједлозима, Београд 2015.
 1. C-161/84, Pronuptia de Paris GmbH v Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis. http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=hr&jur=C,T,F&num=C%20-%20161/84, 30.11.2015.
 2. Commission Regulation 4087/88, OJ 1988, L 359/46.
 3. Commission Regulation 556/89, OJ 1989, L 61/1.
 4. Commission Regulation 2790/99, OJ 1999, L 336.
 5. Commission Regulation 330/2010, OJ 2010, L 17.
 6. Guidelines on Vertical Restraints, OJ C 291/7.

 

 

* Мастер права, виши асистент, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, njegoslavjovic@gmail.com.

* Senior Assistant, Faculty of Law, University of Banja Luka, njegoslavjovic@gmail.com.