Њ. Јовић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                       УДК:347.77/.78

Његослав Јовић*

Изворни научни чланак

ПРИНУДНА ЛИЦЕНЦА ЗА ПАТЕНТЕ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ПРОИЗВОДЊУ ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА

 

 doi: 10.7251/SPM1548039J

Апстракт:

Предмет овог рада је принудна лиценца за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа кроз упоредно истраживање међународних конвенција и споразума, регулативе Европске уније, законске регулативе Републике Србије и Босне и Херцеговине, те праксе држава које су издавале принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа.

Рад је подијељен на два дијела. У првом дијелу је извршен приказ историјског развоја принудне лиценце и пракса издавања принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа. У другом дијелу рада се тероријски и практично разматрају принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа намјењених за извоз у државе које имају проблема са јавним здрављем.

Циљ истраживања је да се утврди да ли имају исти приступ и интересе за употребу принудне лиценце за патенте који се односе на производњу фармацеутских производа, развијене земље, са једне стране, и земље у развоју и неразвијене земље, са друге стране.

Кључне ријечи: патент, уговор о лиценци, принудна лиценца, јавни интерес и јавно здравље, фармацеутски производи

 

 

 

Njegoslav Jovic, MA

Senior Assistant at the Faculty of Law

University of Banja Luka

 

COMPULSORY LICENSE FOR PATENTS RELATING TO THE PRODUCTION OF PHARMACEUTICAL PRODUCTS

 

Summary

            The subject of this work is compulsory license for patents relating to the produce of pharmaceutical products through a comparative research of international conventions and treaties, EU legislation, the legislation of Republic of Serbia and Bosnia and Herzegovina, and the practice of states that have issued compulsory licenses for patents relating to the production of pharmaceutical products.

The work is divided into two parts. The first part is review of the historical development of compulsory licenses and the practice of issuing compulsory licenses for patents relating to the production of pharmaceutical products. The second part refers to the theoretical consideration of compulsory licenses for patents relating to the production of pharmaceutical products intended for export to countries that have public health problems.

The aim of the research is to determine access and interest of developed countries, on the one side, and the developing and underdeveloped countries, on the other side, in the use of compulsory licenses for patents relating to the manufacture of pharmaceutical products.

Keywords: Patent, License Agreement, Compulsory license, Public interest and public health, Pharmaceutical products.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Верона, Алберт. Право индустријског власништва. Информатор, Загреб 1978.
 2. Верона, Алберт. Обвезно право: Лиценцни уговор у југославенском, иноземном и међународном праву. трећа књига, Информатор, Загреб 1981.
 1. Visser, Coenraad. „Patent Exceptions and Limitations in the Health Context“. Annex V, SCP/15/3, WIPO, Женерва 2010, преузето са: http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=141352, 17.06.2014.
 2. Марковић, Слободан. Патентно право. Номос, Београд 1997.
 3. Радовановић, Сања. „Патенти и јавно здравље – принудна лиценца за извоз фармацеутских производа“. Право и привреда, 4-6/2013.
 4. World Trade Organization, World Intellectual Property Organization, World Health Organization. Promoting Access to Medical Technologies and Innovation, Intersections between public health, intellectual property and trade. Женева 2013, доступно на: http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/pamtiwhowipowtoweb13_e.pdf, 16.06.2014.
 5. Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS), превод доступан на: http://www.ipr.gov.ba/sr/pravna-regulativa-sr/medunarodne-konvencije-i-ugovori-kojih-je-bih-clanica-sr.html, 21.12.2013.
 6. Amendment of the TRIPS Agreement, Decision of 6 December 2005, доступно на:  http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/wtl641_e.htm, 03.01.2014.
 7. Закон о патентима („Службени гласник РС“, бр. 99/11).
 8. Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр. 72/09).
 1. Дудаш, Атила. „Развој правне регулативе принудне лиценце у међународним и домаћим изворима патентног права“, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 2/2013.
 2. Јањић, Миодраг. Принудна лиценца у материји патената у упоредном и међународном праву. Институт за упоредно право, Београд 1962.
 3. Correa, Carlos M. „Intellectual Property Rights and the Use of Compulsory Licenses: Options for Developing Countries“, South Center, 1999, доступно на http://www.iatp.org/documents/intellectual-property-rights-and-the-use-of-compulsory-licenses-options-for-developing-cou, 16.06.2014.
 4. Collins-Chase, Charles T. „The Case Against TRIPS-Plus Protection in Developing Countries Facing AIDS Epidemics“, University of Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 29, No. 3/2008, преузето са: https://www.law.upenn.edu/search/journals.aspx?q=CHARLES+T.+COLLINSCHASE%2C+&search=Search &c= Journal+of+International+Law, 10.01.2014.
 5. Марковић, Слободан. Право интелектуалне својине. Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Источно Сарајево 2007.
 1. Поповић, Душан. Искључива права интелектуалне својине и слободна конкуренција. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2012.
 1.  Tudor, Jarrod. „Compulsory Licensing in the European Union“. George Mason Journal of International Commercial Law, Vol. 4, No 2/2012, доступно на: http://www.georgemasonjicl.org/issues/, 17.06.2014.
 1. Париска конвенција о заштити индустријске својине од 20.03.1883. године, ревидирана 14.12.1900. године у Бриселу, 02.06.1911. године у Вашингтону, 06.11.1925. године у Хагу, 02.06.1934. године у Лондону, 31.10.1958. године у Лисабону и 14.07.1967. године у Штокхолму, превод доступан на: http://www.ipr.gov.ba/sr/pravna-regulativa-sr/medunarodne-konvencije-i-ugovori-kojih-je-bih-clanica-sr.html, 21.12.2013.
 1. Regulation (EC) No 816/2006 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on compulsory licensing of patents relating to the manufacture of pharmaceutical products for export to countries with public health problems, доступно на: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006R0816:EN:NOT, 17.06.2014.
 2. Declaration on the TRIPS agreement and public health, доступно на: http://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_trips_e.htm, 03.01.2014.
 3. Закон о патентима (“Службени гласник БиХ“, бр. 53/10).
 1. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78,  39/85, 57/89) и („Службени гласник РС“, бр. 17/93, 3/96, 39/03, 74/04).

 


* Мастер права, виши асистент на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.