Никола Алексић

Written By: Vukan Dubocanin

DOI 10.7251/SPMSR2154053A__________UDK 347.516/517:[340.142:368.21

ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

О ПОТЧИЊАВАЊУ ДРЖАВЕ ПРАВНОЈ ОДГОВОРНОСТИ
ЗА ШТЕТУ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА НАЈВАЖНИЈЕ

ТЕОРИЈСКЕ КОНЦЕПТЕ
Никола Алексић

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

 

Апстракт: У раду се истражује појам потчињавања државе правној одговорности за штету, са посебним освртом на најважније теоријске концепције које су довеле до данашњих законских рјешења. Такође, испитује се однос државе према грађанима и утицај улоге државе у друштву на регулисање њене одговорности. Овај научни рад јасно указује на важност, не само практичног, већ и теоријског погледа на институт правне одговорности државе, те до кавих штетних посљедица доводи занемаривање, односно недостатак нових теоријских концепција. Наиме, може се са слободом рећи да посљедња теорија вриједна помена, а која је утицала и на практично нормирање, потиче са почетка 20. вијека, те да од тада до данас није створена нити једна нова теорија која би дала неки нови поглед на институт правне одговорности државе.
Кључне ријечи: држава, правна одговорност, теорија, грађани.

 

ON SUBMISSION OF THE STATE LEGAL LIABILITY FOR
DAMAGES WITH SPECIAL REFERENCE TO THE MOST
IMPORTANT THEORETICAL CONCEPTS

Nikola Aleksić

Ministry of spatial planning, construction and ecology

Summary: The paper investigates the notion of subordinating the state to legal responsibility, with special reference to the most important theoretical
concepts that have led to today’s legal solutions. Also, the attitude of the state towards citizens and the influence of the role of the state in society on the regulation of its responsibility are examined. This scientific paper clearly indicates the importance of not only a practical, but also a theoretical view of the institute of legal responsibility of the state, and what harmful consequences lead to neglect, or lack of new theoretical concepts. Namely, it can be freely said that the last theory worth mentioning, and which influenced the practical standardization, dates from the beginning of the 20th century, and that since then no new theory has been created that would give a new look at the institute of legal responsibilities of the state.
Key words: state, legal responsibility, theory, citizens.

 

ЛИТЕРАТУРА

• Мрвић-Петровић, Наташа, Никола Михајловић, и Здравко Петровић. Вануговорна одговорност државе за причињену штету њеним грађанима (Београд: 2003).

• Спетаторски, Евгеније В. Држава и њен живот. Београд: 2000.
• Јовановић, Слободан. О држави (основи једне правне теорије). Београд: 1922.

• Тинчић, Никола. „Социјална правда (од идеје, идеологије и теорије до праксе) у појединим државама и на међународној разини“, Зборник Правног факултета у Загребу бр. 3-4. Загреб: Правни факултет, 1983.

• Кеизиров, Н. М. Власть и авторитет-критика буржуазных теорий. Москва:1973.
• Монтескје, Шарл. О духу закона, том I, глава 4. Београд: 1989. 175.

• Миловановић, Милован. Државно право и начела спољне политике Краљевине Србије. Београд: репринт из 1997.

• Диги, Леон. Преображај јавног права. Београд: 1998.
• Миловановић, Доброслав. „Елементи одговорности (службеника) државне и локалне управе за штету“, Правни живоз, бр. 11-12 II (1992)
• Денковић, Драгаш. „Јавна служба у француском упоредном праву“, Анали Правног факултета у Београду, бр. 5 (1970): 461-476.