Недељко Милаковић

Written By: Vukan Dubocanin
DOI  10.7251/SPMSR1851057M                                   UDK  342.726:614.253.83-052

Изворни научни чланак

ОДГОВОРНОСТ ПАЦИЈЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ                

                                   ПРАВА  ПАЦИЈЕНАТА                                     

Недељко З. Милаковић[1]

 

Апстракт: У овом раду аутор се бави питањем одговорности пацијента и одговорности за повреду права пацијента у поступку остваривања здравствене заштите. Права, обавезе и одговорност пацијената у здравственој заштити је недовољно изучена област у нашој правној науци. Успостављањем права пацијента у националним законодавствима условљава потребу да се детаљније и свеобухватније сагледају правни аспекти одговорности пацијената и одговорности за повреду права пацијената. Обавезе и одговорност пацијента односе се на: одговорност пацијента за лично здравље, одговорност пацијента према другим корисницима здравствене заштите, одговорност пацијента према здравственим радницима и сарадницима те одговорност пацијента према друштвеној заједници. Одговорност за повреду права пацијента анализирана је кроз различите облике одговорности: дисциплинску, прекршајну, грађанску и кривичну. Тамо гдје не постоји одговорност нема ни правне државе. Истраживање је извршено како би се de lege ferenda унаприједио правни оквир њиховог регулисања у складу са правним поретком, међународним документима и праксом држава у окружењу.

Кључне ријечи: права пацијента, одговорност пацијента и одговорност за повреду права пацијента.

 

PATIENT LIABILITY AND LIABILITY FOR BREACH OF PATIENT RIGHTS

 

Nedeljko Z. Milaković[2]

 

Abstract: In this paper the author considers the question of patient liability and liability for breach of patient rights in the process of being served with proper health care. Rights, duties and liability of the patient in terms of health care has been an open issue in our legal science. Introducing the right of patient into national legislations is conditioned by the need for more elaborate and comprehenstive understanding of legal aspects of patient liability and liability for breach of patient rights. Duties and liability of the patient include: liability of the patient for personal health, liability of the patient toward health care workers and associates and liability of the patient toward civil society. Liability for breach of patient rights has been analysed through different forms of liability: disciplinary, strict, civil and criminal. Without liability there is no legal state. This study has been undertaken in order to improve a legal framework for their regulation de lege ferenda in compliance with the legal system, international documents and case law of neighbouring states.    

Key words: patient rights, patient liability, liability for breach of patient rigths.

 

ЛИТЕРАТУРА

 • Bodnaruk, Snježana, Jozo Čizmić, Boris Hrabač, Senаd Huseinagić, Komentari zdravstvenih zakona. Sarajevo: Privredna štampa d.o.o. Sarajevo, 2011.

 

 • Babić, Tatjana, Sunčana Roksandić. Osnove zdravstvenog prava. Zagreb: Tipex, 2006.
 • Благојевић, Борислав (ур.). Правна енциклопедија књига 2. Београд: Савремена администрација, 1985.
 • Vedriš, Martin, Petar Klarić. Građansko pravo. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 • Josipović, Ivo. Zakon o prekršajima – komentarske bilješke. Zagreb: Narodne novine, 200
 • Ивошевић, Зоран, Милан Ивошевић. Коментар Закона о радним односима. Београд: Савремена администрација, 1997.
 • Ковачевић, Љубинка. Правна субординација у радном односу и њене границе. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 2013.
 • Летица, Slaven. Zdravstvena politika u doba krize. Zagreb: Naprijed, 1989.
 • Лале, Радислав. „Дисциплинска одговорност запослених у свјетлу новог Закона о раду Републике Српске“, Радно и социјално право, Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права, Београд, број 2 (2016), година XX.
 • Лубарда, А. Бранко. Увод у радно право са елементима социјалног права. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду, 2013.
 • Марчетић, Драгана. „Лекарска грешка – терет доказивања у парничном поступку“, Српска правна мисао,број 44 (2011).
 • Николић, Мирослав. Обратни речник српског језика. Нови Сад: Матица српска, 2000.
 • Николић, Крсто. „Право на прогнозу болести“, Правни живот, број 9 (2002).
 • Радишић, Јаков. Медицинско право, II издање. Београд: Номос, 2008.
 • Horvatić, Željko, Petar Novoselec. Kazneno pravo – opći dio. Zagreb: Informator, 2001.

Правни извори:

Закон о здравственој заштити, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 106/09, 44/15

Закон о заштити права пацијената, Република Хрватска, „Народне новине“, бр. 169/04.

Закон о здравственим коморама Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 35/03. чл.15.

Закон о облигационим односима, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 17/93, 03/96.

Закон о правима пацијената, „Службени лист Републике Црне Горе“, бр. 40/2010.

Закон о правима, обавезама и одговорностима пацијената, „Службене новине Федерације БиХ“, бр. 40/10.

Закон о правима пацијената, „Службени гласник Републике Србије“, бр. 45/13.

Закон о прекршајима, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/06, 1/09, 29/10, 109/11 и 63/14.

Закон о раду, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 1/16.

Кривични закон Републике Српске, ,,Службени гласник РС’’ бр. 49/03,108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 1/12 и 67/13.

 

Интернет извори:

http://www.pravapacijenata.ba/evropska-p-ovelja-o-pravima-pacijenata/

http://www.akaz.ba/Fokus/Prava/Prava.htm

http://www.komoradoktorars.org/v3/sr/2011-01-22-22-55-10/ostala-akta/pravilnik-disc-odgovornosti.html,

http://www.cpme.eu/  

 

[1] Доктор правних наука, бивши помоћник министра у Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, e – mail : nedeljko.milakovic@gmail.com

[2] LL.D., former assistant Minister of Health and Social welfare of the Republic of Srpska, e-mail: nedeljko.milakovic@gmail.com