Мирослав Милосављевић

Written By: Vukan Dubocanin
DOI  10.7251/SPMSR1851167M                                                    UDK 336.71(497.11)

Прегледни научни чланак

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ БАНКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Мирослав Милосављевић[1]

Факултет за правне и пословне студије Нови Сад

Јелена Милосављевић[2]

 

Резиме:Због великог значаја банака у привредном систему и с озиром да се на основу банкарских послова остварују јавни и приватни интереси, у раду се изучава појмовно одређење банке, врсте банака, оснивање банке, управљање њеним радом и пословањем, индивидуализација банке, правно пословање, однос банке са клијентима и престанак банке.

 Приликом изучавања наведене области коришћен је, првенствено, нормативни метод, да би се сазнала садржина правних норми са којима се уређује област банкарства, пре свега у Републици Србији.  

Кључне речи: банка, оснивање, упраљање, делатност, ризици.

 

LEGAL STATUS OF THE BANK IN COMMERCIAL
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SERBIA

 

Miroslav Milosavljević LL.D[3]

Faculty of Legal and Business Studies
Јelena Milosavljevic[4]

 

Summary: Due to the great importance of banks in the economic system and with regard to the basis of banking operations generate public and private interests, the paper studies the conceptual definition of the Bank, the division of banks, the establishment of the bank’s management of its work and operations, individualization banks, legal business and termination of the bank.
When studying these areas was used primarily normative methods to find out the content of the legal norms governing the banking, primarily in the Republic of Serbia.
    

Key words: bank, establishment, management, activities, risks, capital.

 

ЛИТЕРАТУРА И ПРОПИСИ

 1. Adam, H. „Longman,s Concise Disctionarry og Business English“, Glazgov, 1985,
 1. Арсић, Зоран.“Скупштина акционарског друштва“,Право и привреда, 3-4/98,
 2. Бејатовић, Милорад. Банкарско право и хартије од вредности. Нови Сад: Привредна академија, 2008.
 3. Бејатовић, Милорад. Привредно право.  Нови Сад: Факултет за привреду и правосуђе ПА,  2009.
 4. Blanchard, K. The one minute Manager.  New York: Coporight, 1982.
 1. Благојевић, Борислав, et.al; Мала просветина енциклопедија., том 3. Београд, 1986.
 2. Благојевић, Борислав, al; Правна енцеклопедија, Београд. 1985.
 3. Васиљевић, Мирко „Приближавање система управе акционарских друштава у упоредном праву и пракси“, Правна ријеч, бр. 24, 2010,
 1. Васиљевић, Мирко. Компанијско право.  Београд: Правни факултет, 2006.
 2. Варга, Синиша. „Упоредно-правни преглед управљачке структуре привредних друштава“, Право-теорија и пракса, бр. 5-6, 2008.
 3. Дабић, Стојан. ,,Утицај банака на развој привреде“, Правни живот, бр. 10, 2005.
 1. Јанковец, Ивица. Привредно право. Београд: ЈП Службени лист, 1999.
 2. Царић, Славко al. Привредно право. Нови Сад: Привредна академија, 2016.
 1. Милосављевић, Мирослав. Акционарско друштвo. Београд: Интермекс, 2006.
 2. Милосављевић, Мирослав. Пословно право за менаџере. Нови Сад: Факултет за правне и пословне студија, 2012.
 1. Милосављевић, Мирослав. Право привредних друштава. Нови Сад: Факултет за правне и пословне студије, 2011.
 2. Пурић, Свето. „Централна банка и банкарске услуге“, Зборник радова са научног скупа Право и услуге,са 13. мајског саветовања у организацији Правног факултета у Крагујевцу, бр. 13, 2017.
 3. Rives-Lange, J.L, et. al., Droit bancaire, Paris, 1986.
 4. Стојановић, Предраг. „Услуге развојних банака“,Зборник радова са научног скупа Право и услуге,са 8. мајског саветовања у организацији Правног факултета у Крагујевцу, бр. 8 2012.
 5. Хаџић, Мирољуб. Банкарство. Београд, 2013.
 6. Headd, B., „Redefining business;distinguishing between closure and failure“ Smail business economics, Vol. 21. No 1., 2003.
 1. Закон о банкама  („Службени гласник РС“, бр. 107/2005 и измене и допуне у „Службеном гласнику РС“, бр. 91/2010 и 14/2015)
 2. Закон о народној банци Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005, 44/2010, 76/2012, 106/2012 и 14/2015).
 1. Закон о улагањима („Сл. гласник РС“, бр. 89/15)
 2. Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС“, бр93/2014 и 22/2015)
 3. Закона о упису у регистар привредних субјеката („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011 и 83/2014)
 1. Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма („Сл. гласнику Републике Србије“, бр. 20/2009 и каснје измене и допуне)
 2. Закон о заштити корисника финансијских услуга („Сл. гласник Р.  Србије“, 36/11 и 139/14)

 

[1] Професор Факултета за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић“ у Новом Саду, Универзитета  „Унион“ у Београду. E-mail:  m.milosavljevic-ns@hotmail.com

[2] Докторанд Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду

[3] Professor of the Faculty of Legal and Business Studies „Dr Lazar Vrkatić“ in Novi Sad, University „Union“ in Belgrade. E-mail:  m.milosavljevic-ns@hotmail.com

[4] PhD student of the Law Faculty of Economics and Justice in Novi Sad