Мирјана Мишкић

Written By: Vukan Dubocanin

                             УДК:34(37)

Мирјана Мишкић[1]

ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК

 

ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ КОД АДЈЕКТИЦИЈСКИХ ТУЖБИ

 

doi: 10.7251/SPMSR1750061B

Апстракт: Адјектицијска одговорност господара посла може бити ограничена и неограничена. Ограничени вид одговорности даје могућност господару посла да подијели пословни ризик у правном промету са трећим лицем, а не да буде искључиви гарант извршења обавезе. У тространом односу између господара посла, потчињеног и трећег лица, било је неопходно направити ефикасан механизам заштите интереса трећих лица а и поставити границу између личне имовине господара и имовине уложене у пословни подухват. Под којим условима и у коликом обиму господар посла одговара трећим лицима и да ли је у питању stricto sensu ограничена  одговорност господара посла?

Кључне ријечи: Actio de peculio. Actio tributoria. Actio de in rem verso. Peculium. In solidum. Praepositio. Iussum

Mirjana Bogunovic[2]

 

LIMITED LIABILITY WITH ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS

 

 

Abstract: Principal‘s liability on account of contracts concluded through his dependants can be full and limited. Limited liability raises possibility of distribution of bussiness risk among parties which improves position of principal who is not main creditor anymore. Trilateral legal affair between principal, dependent and third partiesrequested effective legal protection and strict separation of patrimonial from business assets.Under what conditions and to what extent is the principal liable to third parties, and can it be defined as strictosensu limited liability? 

 

Key words: Actio de peculio. Actio tributoria. Actio de in rem verso. Peculium. In solidum. Praepositio. Iussum

КОРИШТЕНА ЛИТЕРАТУРА

:

 1. Buckland,William Warwick.McNair, A.D. Roman Law and Common Law, Cambridge1974.
 2. Buckland,William Warwick. The Roman Law of Slavery, Cambridge 1908.
 3. Buti, Ignazio. Studi sulla capacita patrimoniale dei „servi“, Napoli 1976.
 4. Chiusi, Tiziana. Contributo allo studio dell’editto „de tributoria actione“, Memorie della Accademia Nazionale dei Lincei, Serie IX, Vol. III, Fasc. 4, Roma 1993.
 5. di Porto, Andrea. Impressa collective e schiavo “manager” in Roma antica ( II sec. a.c.-II sec. d.c.), Milano 1984.
 6. Karlowa,Otto.RömischeRechtgeschichte, II, Leipzig
 7. Kuntze,Johannes Emil. Zur Besitzlehre. Für und wider R. von Ihering, Leipzig 1890.
 8. Mandry,Gustav. Das gemeine Familiengüterrecht mit Ausschluss des ehelichen Güterrechtes, II, Tübingen 1876.
 9. Мојовић,Никола. Римско право. Историја римског права, Бања Лука 2008.
 10. Savigny,Karl Fridrich.Das Recht des Besitzes, Vienna 1865.
 11. Serrao,Feliciano. Diritto private economia e societa nella storia di Roma, Napoli 2006.
 12. Wacke,Andreas. Die adjectischen Klagen im Überblick: Erster Teil: Von der Reeder- und der Betriebsleiterklage zur direkten Stellvertretung, Zeitschrift der Savigny-Stifung für Rechtgeschichte, Romanistische Abteilung, 111, Goettingen, 1994.
 13. Шарац, Мирела. Заступање у правним пословима у римском праву, Сплит, 2008

 

[1] Мастер права, Виши асистент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, m.bogunovic@pravobl.org

[2] Senior Assistant, Faculty of Law, University of Banja Luka