Mirjana Miškić

Written By: Vukan Dubocanin

DOI 10.7251/SPMSR2154009M_____UDK 347.65/.67-055.2:364-22(497.6)

IZVORNI NAUČNI ČLANAK

NASLJEDNA PRAVA ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI

Mirjana Miškić

Univerzitet u Banjoj Luci, Pravni fakultet

 

Apstrakt: U radu se nastoji ispitati koliko i kako žene, odnosno supruge i kćerke u Bosni i Hercegovini nasljeđuju imovinu. Raskorak između normativno određenog udjela u nasljeđivanju i faktičkog, ostvarenog nakon sprovedenog ostavinskog postupka, otvara ozbiljno pitanje: zašto žene Bosne i Hercegovine odbijaju imovinu koju im zakon dodjeljuje? Ova zagonetka će se rasvjetliti sagledavanjem razvoja ženskih nasljednih prava i kulturoloških faktora koji su uticali na njihov razvoj.
Ključne riječi: ženska nasljedna prava, istorijskopravni razvoj, miraz, Austrijski građanski zakonik, šerijatsko pravo, crkveno pravo.

 

INHERITANCE RIGHTS OF WOMAN IN BOSNIA AND

HERZEGOVINA

Mirjana Miškić
Banja Luka University, Law Faculty

 

Summary: In this paper, the author follows the development of woman’s inheritance rights. Woman’s inheritance rights were examined on the territory of Bosnia and Herzegovina from the 19th century until today. Dominant inheritance system by which the daughter does not inherit if there are male relatives, and the wife does not acquire permanent rights over the marital property, dates back to the original community and patriarchal family. Customary law adopted during the first disposal of property persists stubbornly on Bosnian soil. Its survival is undoubtedly contributed by political, economic and religious factors. Despite that, a crucial factor that will lead to the realization of women’s hereditary rights will be women’s self-awareness of equal treatment with men.
Key words: inheritance rights of women, legal history development, dowry, Austrian Civil Code, Sharia law, ecclesiastical law

 

LITERATURA:

• Blagojević, T. Borislav. Nasledno pravo FNRJ s osvrtom na prava drugih država. Beograd: 1995.
• Baden, Sally. The position of women in Islamic countries: possibilities, constraints and strategies for change. Brighton: 1992.
• Draškić, Marija. Porodično pravo i prava deteta. Beograd: Pravni fakultet, 2015.
• Durmišević, Enes. ,,Šerijatski sudovi u Bosni u drugoj polovini XIX stoljeća“ u Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici 6/12, (2013):75-89.
• Jewell, Helen. Women in medieval England, Manchester: 1996.
• Katančević, Andreja. ,,Troškovi porođaja i Srpski građanski zakonik“ u Srpski građanski zakonik-170 godina, priredili Milena Polojac, Zoran Mirković, Marko Đurđević. Beograd: Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, Dosije, 2014): 343-352.
• Kostić, Svetislav. Manuov zakonik. Novi Sad: Matica srpska, 2018.
• Margetić, Lujo. ,,Preferiranje djeteta po Krčkom, Rapskom i drugim primorskim statutima“, u Vijesnik historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, vol. 18 (1973): 215-247.
• Stanimirović, Vojislav, prir. Hrestomatija za uporednu pravnu tradiciju. Beograd: Pravni fakultet Beograd, 2012.
• Stanimirović, Vojislav. Brak i bračna davanja u istoriji. Beograd: Pravni fakultet, 2006.
• Stanković Uroš. ,,Hiljadu osamsto četrdeset šesta- naslednopravni položaj ženske djece po treći put na dnevnom redu“ u Srpski građanski zakonik-170 godina, urednici Milena Polojac i Zoran Mirković. Beograd: 2014, 403-416.
• Radić, Darko. Imovinski odnosi u braku. Banja Luka: Pravni fakultet Banja Luka, 2016.
• Višić, Marko, prevod. Zakonici drevne Mesopotamije. Sarajevo: Svjetlost, 1989.
• Vujadinović, Dragica. ,,Rod i pravna regulativa“ u Perspektive implementacije evropskih standarda u pravnom sistemu Srbije, urednik Stevan Lilić. Beograd: Pravni fakultet Beograd, 2013.
• Šarkić, Srđan. Opšta istorija države i prava. Beograd: Izdavačka kuća „Draganić“, 1999.