Мирјана Богуновић

Written By: Vukan Dubocanin
УДК: 342.534.1
Мирјана Богуновић[1]
                     Прегледни чланак

 ТЕОРИЈЕ О ПОРИЈЕКЛУ МАНДАТА

doi: 10.7251/SPM162249005B

Апстракт: Мандат као двострано неједнако обавезујући контракт одступа од правила синалагматичности у групи консензуалних контраката . Управо доводећи у везу чињенице да је мандат двострано неједнако обавезујући уговор (contractus bilateralis inaequalis) и да припада групи консензуалних контраката, поставља се врло једноставно питање о поријеклу тог института. Да ли је постојао институт сличан институту мандата у цивилном праву који су римски правници адаптирали и по угледу на карактеристике тог института створили институт који ће бити доступан и странцима и регулисан начелима добре вјере, а задржати бесплатност као суштинско одређење правне природе контракта јер води поријекло из пријатељства и дужности? Вјеродостојан одговор на ово питање се може дати само уколико романистика дође до нових извора који ће потврдити већ постојеће хипотезе које су формиране кроз бројне теорије о поријеклу мандата.

Кључне ријечи: Mandatum, Ius civile, Ius gentium, Amicitia, Officium.

Mirjana Bogunovic[2]

The theories about the origin of mandatum

Mandatum, as an imperfect bilateral contract deviates from reciprocity rule which is dominant among consensual contracts. Putting these two facts together, imperfect bilaterality and consensuality raise the main question of the origin of this contract. Was there, in civil law, an institute similar to mandatum, which was according to its characteristics transformed by Roman legalists into an institute available to foreigners, regulated by bona fide principles, but which preserved gratuitousness, as an essential determinant of legal nature of the contract, since its origins stem from friendship and duty? Reliable answer is possible only if romanistics reaches new sources which will confirm already existing hypotheses arising from a number of theories about the origin of mandatum.

Key words: Mandatum, Ius civile, Ius gentium, Amicitia , Officiu

КОРИШЋЕНА ЛИТЕРАТУРА:

 

 1. Arangio Ruiz, Vincenzo. Il mandato in diritto romano, Napoli, 1949.
 2. Аристотел. Никомахова етика, превeo Томислав Ладан, Загреб 1988.
 3. Berger, Adolf. Encyclopedic Dictionary of Roman Law, 43, Philadelphia 1991.
 4. Cannata,Carlo Augusto. Considerazioni sul testo e la portata originaria del secondo capo della „ Lex Aquilia“, Index 22/1994.
 5. Coppola Bissazza, Giovanna. Dalla gratuità alla presunzione di onerosità, Teoria et storia di dirrito privato, http://www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com/media/rivista/2010/contributi/2010_Contributi_Coppola_Gratuita.pdf, приступљено 10.12.2014.
 6. Consentini, Cristoforo. Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini, I, Catana 1948.
 7. Girard, Paul- Frederic. Manuel elementaire de droit roman, Paris 1906.
 8. Giudice, Federico del. Istituzioni di Diritto Romano, Napoli 2010.
 9. Guarino, Antonio. Diritto privato romano, Napoli 2001.
 10. Jolowicz, Herbert Felix. Historical Introduction to the study of Roman Law, Cambridge 1952.
 11. Karlowa, Otto. Römische Rechtsgesichte II, Leipzig 1901.
 12. Кнежић- Поповић, Драгана. „Историја слободних професија – од artes liberales до савременог доба“, Страни правни живот, 2, Београд 2008.
 13. Lombardi, Gabrio. Sul concetto di ius gentium, Roma 1947.
 14. Милошевић, Мирослав. Римско право, Београд 2010.
 15. Nörr, Dieter. Mandatum, fides, amicitia, Mandatum und Verwandtes, Berlin 1993
 16. Schultz, Fritz. Prinzipien des römischen Rechts, Berlin 1954.
 17. Станојевић, Обрад. Гај. Институције, Београд 1982, 211.
 18. Хорват, Маријан. Bona fides у развоју римског обавезног права, Загреб, 1939.
 19. Visky, Karoly. Geistige Arbeit und die „ artes liberales“ in den Quellen des römischen Rechts, Budapest 1977.
 20. Watson, Alan. Contract of mandate in Roman Law, Oxford 1961.
 21. Watson, Alan. The Evolution of Law: The Roman System of Contracts, Georgia Law, Georgia 1984.
 22. Watson, Alan. The Law of Obligations in the Later Roman Republic, Oxford 1965.

 

 

 

[1] Мастер права, Виши асистент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

[2] LLM, Senior Assistant, University of Banja Luka, Faculty of Law