Медаковић

Written By: Vukan Dubocanin

  УДК 347:347.6

Петра Медаковић

 

 

ПРАВНИ СУБЈЕКТИВИТЕТ ЗАЧЕТОГ,
А НЕРОЂЕНОГ ДЈЕТЕТА

 

doi: 10.7251/SPM1447263M

Студентски рад

 

Апстракт: Савремено доба је окарактерисано све већим интересом правника, као и потребама самог друштва за правном регулативом положаја и заштите нерођеног дјетета. Да би се одредио овај правни положај, прво је потребно дати одговор на питање када започиње људски живот, тј. када заправо настаје човјек, јер управо је настанак живота круцијалан за стицање правног субјективитета. У правној теорији доминантна су три становишта о правном статусу насцитуруса и то: правни субјективитет се стиче зачећем, правни субјективитет се стиче рођењем или треће рјешење које говори о специфичном правном положају nasciturus-а. У зависности од прихваћеног становишта, разликује се и обим правне, првенствено грађанскоправне заштите nasciturus-а.

Кључне ријечи: nasciturus, правни положај nasciturus-а, правни субјективитет, право на живот, пренатална штета, абортус.

 

Petra Medakovic

 

LEGAL SUBJECTIVITY OF CONCEVIED,
BUT UNBORN CHILD

 

Summary

 

Modern age is characterised by increasing interest of jurist, as well as the need of the society itself, in terms of legal regulative of the subjetivity and the protection of an unborn child. In order to define legal status of an unborn child, it is necessery to first determine at what precise moment human life is created, because it is the moment in which life is created that is crucial for obtaining legal subjectivity. In the theory of law there are three dominant standings relevant for this matter: legal subjectivity is acquired at the time of human conception , legal subjectivity is acquired at the time of birth, and third solution according to which an unborn child has a specific, sui iuris legal subjectivity. Depending on which of these understandings is accepted, we can differenciate levels of protection that law provides, mainly in the terms of the protection of unborn child’s civil rights.

Keywords: nasciturus (unborn child), legal position of an unborn child, legal subjectivity, right to live, prenatal damage, abortion.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Бабић, Илија. Грађанско право – књига I, Увод у грађанско право. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2011.

Живојиновић, Драгица. Правни положај нерођеног дјетета. Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2009.

Јотановић, Раденко. Право на физички интегритет личности у грађанском праву, љекарска дисертација, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука, 2012.

Кандић-Поповић, Зорица. Правна заштита основних људских вредности у централној и источној Европи и модерна биотехнологија: Ка европској хармонизацији, преузетоса web адресе:

http://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Frss.archives.ceu.hu%2Farchive%2F00001061%2F01%2F61.pdf&ei=0mCwUoOLOczHswaqr4G4Cw&usg=AFQjCNFhYMZ3aO6hzfCFtWQfalJpYCuZSg&sig2=f0WhPEjUIbAIa9h6OqTrug&bvm=bv.57967247,d.Yms, датума: 17.12.2013.

Хорват, Маријан. Римско право, десето издање, Школска књига, Загреб, 1980.

Устав Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 3/92.

Закон о условима и поступку за прекид трудноће, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 34/08.

Кривични закон Републике Српске, „Службени гласник Републике Српске“, бр. 49/03.