Матеј Савић

Written By: Vukan Dubocanin

DOI: 10.7251/SPMSR2053037S                   УДК 316.347:341.231.14(497.6РС)

Изворни научни чланак

ВАНРЕДНО СТАЊЕ И ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

(кратки упоредни приказ)

Матеј Савић[1]

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци

 

 

Апстракт: У овом раду аутор разматра актуелна уставноправна питања у Републици Српској, а која су произашла као посљедица глобалне пандемије новог корона вируса 2019nCoV. Проблем одређења и анализе института ванредне ситуације и института ванредног стања сам по себи је заузео прво мјесто у овом раду. Посебна пажња је посвећена међусобном односу ова два института, фактичка и уставноправна. Акценат је такође стављен на правне консеквенце које производи одлука о проглашењу ванредног стања у Републици Српској, а у смислу функционисања постојећег државноправног поретка.

Кључне ријечи: Ванредно стање, ванредна ситуација, државноправни поредак, устав, подјела власти, епидемиолошка ситуација, пандемија

 

STATE OF EMERGENCY AND EMERGENCY SITUATION

IN THE REPUBLIC OF SRPSKA

(short comparative view)

Matej Savić[2]

Faculty of Political Sciences University of Banja Luka

Abstract: In this paper, the author discusses current constitutional issues in The Republic of Srpska, which arose as a result of the global pandemic of the new coronavirus 2019-nCoV. The problem of determining and analyzing the legal institute of emergency situation and the legal institute of state of emergency has in itself taken the first place in this paper. Special attention is paid to the relationship between these two legal institutes. Emphasis is also placed on the legal consequences produced by the decision to declare a state of emergency in the Republika Srpska, in terms of the functioning of the present state legal order.

Key words: State of emergency, emergency situation, state legal order, constitution, division of competencies, epidemiological situation, pandemic

 

БИБЛИОГРАФИЈА

 

НАУЧНИ РАДОВИ И ДОКУМЕНТА

 

 1. Кошутић, П. Будимир. Увод у јуриспруденцију. Подгорица, 2008.
 2. Спекторски, В. Евгеније. Држава и њен живот. Београд, 2000.
 3. Стефановић, Јован. „Једно питање из опћег односа између легислативе и егзекутиве“, у Зборник радова Правног факултета у Загребу, 3-4/1959 (1959): 224-235
 4. Висковић, Никола. Теорија државе и права. Загреб, 2001.
 5. Лукић Д. Радомир, Кошутић П. Будимир и Митровић М. Драган. Увод у право. Београд, 1999.
 6. Савић С. Снежана и Савић Матеј. Теорија државе и права. Бања Лука: Comesgrafika 2017.
 7. Правна енциклопедија. Београд: Савремена администрација, 1979.
 8. Европска конвенција о људским правима и основним слободама,

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BOS.pdf

 1. Одлука о проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 25/20
 2. Одлука о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске, Службени гласник Републике Српске број: 31/20
 3. Одлука о укидању ванредног стања за територију Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, број: 48/20
 4. Пословник Народне скупштине Републике Српске, Службени гласник Републике Српске број: 66/20
 5. Устав Републике Српске, Народна скупштина Републике Српске, Бања Лука 2014. године, Службени гласник Републике Српске, брoj: 21/92 – прeчишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05
 6. Закон о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама, Службени гласник Републике Српске, број: 112/12

 

ОСТАЛИ ИЗВОРИ

 1. https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/svijet/3661649/svjetska-zdravstvena-organizacija-proglasila-globalnu-pandemiju-koronavirusa-duboko-smo-zabrinuti/
 2. https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=374010
 3. https://www.atvbl.com/vijesti/banja-luka/zatvorena-skola-branko-copic-u-banjaluci-5-3-2020
 4. https://www.oslobodjenje.ba/vijesti/bih/preventivna-mjera-zbog-korona-virusa-zatvorena-skola-branko-copic-u-banjaluci-536901
 5. http://ba.n1info.com/Vijesti/a417411/Alen-Seranic-Tri-klastera-u-RS-vise-od-7.000-osoba-pod-nadzorom.html приступљено у априлу 2020.
 6. https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BOS.pdf приступљено у априлу 2020.
 7. https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.narodnaskupstinars.net/?q=ci/народна-скупштина/сједнице/усвојени-дневни-редови/приједлог-дневног-реда-13-посебне-сједнице

[1] Доктор правних наука, ванредни професор из области међународног права на Факултету политичких наука Универзитета у Бањој Луци и савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске за уставноправна питања. Кореспонденција: matej.savic@fpn.unibl.org и matej.savic@narodnaskupstinars.net

[2] LL.D asistent professor, Faculty of Political Sciences University of Banja Luk matej.savic@fpn.unibl.org