М. Благојевић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                              УДК:341.645(497.6)

Милан Благојевић*

 

 Стручни чланак

 

НЕУСТАВНА РЕТРОАКТИВНА ПРИМЈЕНА

ИНКРИМИНАЦИЈЕ ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ ЧОВЈЕЧНОСТИ

У ПРАКСИ СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

 

doi: 10.7251/SPM1548233B

Апстрактt

Ретроактивна примјена кривичног закона представља питање које већ дуже вријеме заокупља пажњу јавности у БиХ. Разлог томе је чињеница да Суд БиХ, на кривичноправне догађаје који су се збили од 1992. до 1995. године, у својим пресудама примјењује Кривични закон БиХ из 2003. године. До каквих проблема може довести таква пракса најбоље се запажа код инкриминације злочини против човјечности. Она није била прописана законом који је био на снази у вријеме грађанског рата у БиХ, већ је уведена Кривичним законом БиХ из 2003. године. Овом инкриминацијом Тужилаштво БиХ најприје оптужује одређена лица за догађаје из периода од 1992. до 1995. године, након чега их Суд БиХ осуђује за исту инкриминацију. То је облик њене неуставне ретроактивне примјене и тај проблем представља предмет овог рада. У њему су изложене и критиковане одговарајуће неуставне одлуке Суда БиХ и Уставног суда БиХ које су, нажалост, добиле потврду и од стране Европског суда за људска права. Због тога је у раду критикована и пракса тог суда везана за овај проблем, након чега је аутор изложио разлоге којима се може објаснити таква судска пракса, као и посљедице до којих због тога може доћи у будућности.

 

Кључне ријечи: злочини против човјечности, широки напад, распрострањен напад, систематичан напад, цивилно становништво, ратни злочини, ретроактивна примјена права.

 

 

Milan Blagojevic, PhD*

 

 

UNCONSTITUTIONAL RETROACTIVE IMPLEMENTATION

OF INCRIMINATION OF CRIMES AGAINST HUMANITY

IN PRACTICE OF COURT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

SUMMARY

 

Retroactive implementation of the criminal law is the question that attracts attention of publicity in Bosnia and Herzegovina for a long time. Reason for that is the fact that the Court of Bosnia and Herzegovina implements the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina from 2003 in its verdicts related to the criminal events that had happened between 1992 and 1995. What kind of problems can be caused by this practice can be seen in the best way in relation with incrimination of crimes against humanity. This incriminatin had not been prescribed by law during the war in Bosnia and Herzegovina. It is prescribed only by the Criminal Code of Bosnia and Herzegovina from 2003. State prosecutor is accusing by this incrimination some persons for the criminal events from period between 1992 and 1995, and after that the Court of Bosnia and Herzegovina pronounce the persons guilty for the same incrimination. It is the model of unconstitutional retroactive implementation of this incrimination and this problem is the subject of this paper. In the paper appropriate uncostitutional decisions of Court of Bosnia and Herzegovina, and Constitutional court of Bosnia and Herzegovina as well, are exposed and criticised. Unfortunately, these decisions got an affirmation by the European Court for Human Rights. That is why the practice of this court related to this problem is also criticised in the paper. After that the author has exposed the reasons by which can be explained such judicial practice, and the consequences which might arise from that in the future.

 

Key words: crimes against humanity, wide attack, wide-spread attack, systematic attack, civilian population, war crimes, retroactive implementation of the law.

 

 

ЛИТЕРАТУРА*

               Cahn, Olivier; Parizot, Raphael: Juger en Bosnie-Herzegovine les crimes de guerre commis en ex –  Yougoslavie: Quelle loi? Quel Juge? часопис AJ Penal, Jurisprudence, новембар 2013. година.

Милетић, Азра: Институт временског важења закона у предметима ратних злочина пред Судом БиХ, Фондација Центар за јавно право (ЦЈП), Сарајево, стр. 4. и 19. Доступно на   http://www.fcjp.ba/templates/ja_avian_ii_d/images/green/Azra_Miletic1.pdf, приступ од 01.05.2014. године.

Андрић, Иво: Писмо из 1920. године, Београд, 1992. година.

Ћосић, Добрица: Босански рат, Београд, 2012. година.

 * Др Милан Благојевић, судија Окружног суда у Бањалуци.

* Judge of District Court in Banja Luka.

* Попис литературе је дат према редослиједу њеног кориштења у раду.