М. Бајић

Written By: Vukan Dubocanin

                                                                          УДК:343.2

Mиoдрaг Бajић[1]

 

 Стручни чланак

 

ПРОДУЖЕНО КРИВИЧНО ДЈЕЛО И НЕКИ ИНСТИТУТИ КРИВИЧНОГ ПРАВА

doi: 10.7251/SPM1548261B

Апстракт:

 Аутор се бави односом између продуженог кривичног дјела и неких института кривичног материјалног и процесног права. Одабир ових института и њихово довођење у везу са инситутом продуженог кривичног дјела извршен на основу анализе међусобне везе између примјене института продуженог кривичног дјела и ових других инстутута. Тако аутор обрађује однос између продуженог кривичног дјела и временског важења кривичног закона, затим примјеном начела ne bis in idem у случају продуженог кривичног дјела, као и односа између продуженог кривичног дјела и института застарјелости и аменестије. Аутор истиче да управо однос продуженог кривичног дјела према овим институтима одражава сву комплексност његове примјене у пракси, као и да ново законско рјешење овог института у Републици Српској настоји да превазиђе ове проблеме, али и поједине дилеме његове примјене нису у потпуности ријешене.

Кључне ријечи: продужено кривично дјело, временско важење закона, ne bis in idem, застарјелост, амнестија.

 

 

Miodrag Bajic, LL.M [2]

 

CONTINUED CRIMINAL OFFENSE AND SOME INSTITUTES OF CRIMINAL LAW

 

SUMMARY

 

The author deals with the relationship between the continued criminal offense and some institutes of substantive and procedural law. The choice of these institutes and bringing them in connection with the institute of continued criminal offense is made on the basis of analysis of interconnections between the application of the institute of continued criminal offense and the latter institutes. Therefore, the author examines the relationship between the continued criminal offense and time validity of the criminal law, then the application of the principle of ne bis in idem in the case of a continued criminal offense, as well as the relationship between the continued criminal offense and institutes of statutes of limitation and amnesty. The author points out that it is the relationship between continued criminal offense and these institutes that reflects all the complexity of its application in practice, while the new legal solution for this institute in the Republic of Srpska aims to overcome these problems, but some dilemmas related to its application have not been fully resolved.

 

Keywords: continued criminal offense, time validity of the law, ne bis in idem, statutes of limitation, amnesty.

 

 

ЛИТЕРАTУРА

 

Уџ­бе­ни­ци, мо­но­гра­фи­је и члан­ци у ча­со­пи­си­ма:

 

 1. БАБИЋ, Милош; МАРКОВИЋ, Иван­ка: Кривично пра­во општи дио, треће из­ми­је­ње­но из­да­ње, Прав­ни фа­кул­тет Ба­ња Лу­ка, 2011.
 2. БАБИЋ, Милош; МАРКОВИЋ, Иван­ка: Кривично пра­во општи дио, четврто из­ми­је­ње­но из­да­ње, Прав­ни фа­кул­тет Ба­ња Лу­ка, 2013.
 3. БАБИЋ, Милош; МАРКОВИЋ, Иван­ка: Кривично пра­во: општи дио, дру­го из­ми­је­ње­но из­да­ње, Прав­ни фа­кул­тет Ба­ња Лу­ка, 2009.
 4. БАБИЋ, Милош; МАРКОВИЋ, Иван­ка: Кривично пра­во: општи дио, пр­во из­да­ње, Прав­ни фа­кул­тет Ба­ња Лу­ка, 2008.
 5. БАЧИЋ, Фра­њо: Кривично пра­во: опћи дио, Ин­фор­ма­тор, За­греб, 1978.
 6. БАЧИЋ, Фра­њо: Кривично пра­во: опћи дио, четврто, из­ми­је­ње­но из­да­ње, Ин­фор­ма­тор, За­греб, 1995.
 7. БА­ЧИЋ, Фра­њо; БАВ­ЦОН, Љу­бо; ЂОР­ЂЕ­ВИЋ, Ми­ро­слав; КРА­УС, Бо­жи­дар; ЛА­ЗА­РЕ­ВИЋ, Љу­би­ша; ЛУ­ТО­ВАЦ, Мо­мир; СР­ЗЕН­ТИЋ, Ни­ко­ла; СТА­ЈИЋ, Алек­сан­дар: Ко­мен­тар Кри­вич­ног за­ко­на Со­ци­ја­ли­стич­ке Фе­де­ра­тив­не Ре­пу­бли­ке Ју­го­сла­ви­је, Са­вре­ме­на ад­ми­ни­стра­ци­ја, Бе­о­град, 1978.
 8. БА­ЧИЋ, Фра­њо; БАВ­ЦОН, Љу­бо; ЂОР­ЂЕ­ВИЋ, Ми­ро­слав; КРА­УС, Бо­жи­дар; ЛА­ЗА­РЕ­ВИЋ, Љу­би­ша; ЛУ­ТО­ВАЦ, Мо­мир; СР­ЗЕН­ТИЋ, Ни­ко­ла; СТА­ЈИЋ, Алек­сан­дар: Ко­мен­тар Кри­вич­ног за­ко­на Со­ци­ја­ли­стич­ке Фе­де­ра­тив­не Ре­пу­бли­ке Ју­го­сла­ви­је, че­твр­то из­да­ње, Са­вре­ме­на ад­ми­ни­стра­ци­ја, Бе­о­град, 1988.
 9. БУТУРОВИЋ, Јо­ван: Продужено кривично де­ло, При­вред­на штампа, Бе­о­град, 1980.
 10. ГАР­ДИ­НО­ВА­ЧКИ, Ц­ве­та: ,,О ­по­тр­еби ује­дна­чавања­ примен­е проду­ж­ен­ог кривич­ног де­ла“,­ Право – те­орија и пракса, посебни бро­ј,­ Нови Сад, 1987­.
 11. ГРУБ­ЕР, Ева­лд: ,,Про­д­уж­ено криви­чно де­ло“,­ Право – те­орија и пракса, по­се­бни бро­ј,­ Нови Са­д,­ 1­987.
 12. ЖИВАН­ОВИЋ, ­То­ма­: Осн­ов­и к­ри­вичног­ права Краљ­е­вине Југославиј­е:­ о­пшти де­о, Беогр­ад, 19­35.­
 13. ЖИВАН­ОВИЋ, ­Тома: Основи­ крив­ичн­ог ­права: ­оп­шт­и део­, ­друго ­по­пра­вљено ­и д­оп­уњено­ изда­ње, Из­д­авачка књижарни­ца ­Геце Ко­на, Беог­рад­, 192­2.­
 14. ЗЛАТАРИЋ, Богдан: К­рив­ични з­ако­ник у­ п­рактич­ној примјени, Народне новине­, Загр­еб­, 1­956.
 15. ­ЈОВ­АШЕВИ­Ћ, Драг­а­н:­ ,,Продужен­о криви­чно дело ­у т­еорији­ и­ пракс­и“,­ Г­ласник Адвокатс­ке коморе Војводин­е, ­бр­ој ­12, Н­ов­и Сад, 199­6. ­
 16. Ј­ОВАШЕВИЋ, Драган­; ИКА­НО­ВИЋ­, Вељ­ко: Кривично право­ Р­епуб­лике Српске:­ општи д­е­о, Панев­ропски­ универзитет „­Ап­еи­рон“, Ба­ња Лука­, ­20­12.
 17. ­НОВОСЕЛ­АЦ, Петар: Опћи дио ­каз­неног права, Све­училиште у З­агребу­, 2004.­
 18. ПАВ­ЛИЦА, Јован; ЛУТОВ­АЦ, ­Миомир: Закон о кри­ви­чном п­ос­туп­ку ­у прак­тичној при­мен­и, ­Југосло­венски­ ­завод за продуктивност рада, Бео­гра­д, 19­85.
 19. ПА­ВШИЋ, Берисл­ав; ГРО­ЗДА­НИЋ, В­ели­нка; В­ЕИ­Ћ, Петар: ­Ко­ме­нта­р Казне­но­г з­а­кона­, ­III изм­ије­њено­ и­ допуњено издање, На­род­не новин­е, Загреб­, 2007. ­
 20. ­РАДОВАНОВИЋ, Милош: Кривично п­ра­во СФРЈ­, о­пш­ти де­о,­ ч­етвр­то­ издањ­е, Савремена ад­ми­нист­рација­, Бео­гр­ад­, 1975.­
 21. СИМИЋ, ­Илија;­ ТРЕШЊЕ­В,­ Александ­ар:­ З­бирк­а суд­ск­их­ одлук­а из кр­ивично-
  п­рав­не мат­ерије, ш­е­ста књига, Служб­ени глас­ник, Бе­оград, 200­5. ­
 22. СИМИЋ, ­Илија;­ ТРЕШЊЕ­В,­ Александ­ар:­ З­бирк­а суд­ск­их­ одлука из к­ривично­пра­вне ма­терије, ­о­сма књига, Службени глас­н­ик, Београд, 2008.­
 23. СИМ­ОВИЋ, ­Миодраг­; ­ТАЈИЋ, Хасо: Збирка­ судс­ки­х ­одлука ­из к­ривичноправн­е ма­терије, Привредна штампа­, ­Сарајево, 2007. ­
 24. С­РЗЕНТИЋ, Никола; ­СТАЈИ­Ћ,­ А­лек­санда­р: ­Криви­чн­о п­раво ­Фе­дер­ат­ивне Наро­дн­е Реп­уб­­ли­ке Ј­уг­ослави­ј­е, Савремена адм­ин­ис­трација­, Београд­, 1961­.
 25. ТАХОВ­ИЋ­, Јанко­: Ком­ен­тар Кр­иви­чн­ог за­ко­на­, др­уг­о изда­њ­е, Савремена ад­ми­нистраци­ја, Бео­гр­ад­, 1962­.
 26. ­ТАХОВ­ИЋ, Ја­нк­о: ­,,Про­дужено к­ри­ви­чно дело, Југосло­в­ен­ск­а адвок­атура 5­-6, 1956­.
 27. ФРА­НК, Станко: Теориј­а ­ка­зненог п­ра­ва по кривичном законику од год­ине 19­51: опћи дио, Шко­лска књига, Заг­реб­, 1955.­
 28. ЧЕЈОВИЋ, Бора­: Кр­ивично право:­ ­општи део, Привр­ед­на штам­па, Беог­рад­, 1979. ­

 

З­аконск­и пропис­и: ­

 

 1. Уста­в Репуб­ли­ке ­Српске­, ,,Службени гласник Републике Српске“, број: 3/92,­ 6/­92, 8­/92, 1­5/92 и 19­/9­2.­
 2. Криви­чн­и ­за­кон Фед­ера­ције ­Бо­сне и­ Х­ер­це­говин­е, ,,Службе­не­ н­ов­ине Федерације Босне и Херцеговине“ број: 36/03, 37/03, 2­1/0­4, 69­/04, 18­/05, ­42/10­.
 3. К­ривични з­ак­он­ Б­рчко Ди­стр­икта Б­осне и Х­ерцег­овине­, ,,Слу­жбени гла­сн­ик­
  Б­рчко Дистрикта Босне и Херцеговине“ број: ­10/­03, 6­/0­5, 21/­10­, 5­2/11.­
 4. ­Кривичн­и з­акон Б­осне и ­Херцегови­не­, ,,­Сл­ужбени гласник Босне и Херцеговине“ број: 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 5­3/0­6, 55­/06 и ­32­/07­ и 8/1­0.
 5. Крив­ичн­и зако­н Репуб­ли­ке ­Српске­, ,,Службени гласник Републике Српске“ број: 49/03, 108/0­4, 37/06,­ 73­/101/1­2 и ­67/13­.
 6. За­кон о ­кривично­м п­оступк­у Репуб­ли­ке ­Српске­, ,,Службени гласник Р­епублике­
  С­рпс­ке“ број­ 53­/12.
 7. Закон ­о ­амн­естији­, ,,Службени гласник Р­епу­блике­ Српск­е“ ­бр­ој­ 95/0­5.

 

Судске одлуке:

 

 1. Врховни суд Републике Српске, 11 0 К 009182 12 Кж, од 22.11.2012. године.
 2. Врховни суд Републике Српске, 11 0 К 009182 12 Квлз, од 04.07.2013. године.
 3. Окружни суд у Нишу, Кж. 209/04, Билтен Окружног суда у Нишу, број 22/2006, Ниш, 2006, 93.
 4. Окружни суд у Београду, Кж. 481/04 од 09.03.2004. године, И. Симић, А. Трешњев, Збирка судских одлука из кривичноправне материје, шеста књига, Службени гласник, Београд, 2005, 45.
 5. Врховни суд Републике Хрватске, I Кж-1186/86 и I Кж137/87, М. Симовић, Х. Тајић, Збирка судских одлука из кривичноправне материје, 665.
 6. Врховни суд Македоније, Кж. 75/81 од 10.06.1983. године, М. Симовић, Х. Тајић, Збирка судских одлука из кривичноправне материје, 954.

 [1] Аутор је магистар кривичноправних наука, главни специјални тужилац Специјалног тужилаштва Републике Српске.

[2] The author is the Chief Special Prosecutor of the Special Prosecutor’s Office  of the Republic of Srpska.