Лукић

Written By: Vukan Dubocanin

               УДК 343.9(430)

Наталија  Лукић

 

 

ДЕФИНИЦИЈА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛИТЕТА У НЕМАЧКОЈ

 

doi: 10.7251/SPM1447121L

Прегледни чланак

 

Апстракт. У раду се анализира дефиниција организованог криминалитета у Немачкој. Како Кривични законик Немачке не одређује овај појам, најпре су разматрани теоријски и практични приступи у његовом дефинисању. Са друге стране, кривично законодавство познаје инкриминацију организовања злочиначких удружења, али је појам криминалне организације Закоником неодређен и уместо тога препуштен тумачењу судске праксе. Одатле произлази да је питање да ли једно удружење испуњава услове за постојање поменутог кривичног дела веома значајно, пре свега ради правне сигурности. У раду је такође представљен и криминолошки аспект организованог криминалитета у Немачкој имајући у виду да су се поменути теоријски и практични приступи у његовом дефинисању умногоме ослањали на резултате емпиријских истраживања о феноменолошким и етиолошким цртама организованог криминалитета.

Кључне речи: организовани криминалитет, Немачка, дефиниција, криминолошки аспект, кривичноправни аспект.

 

Natalija Lukić

 

DEFINITION OF ORGANIZED CRIME IN GERMANY

 

Summary

 

This paper analyzes definition of organized crime in Germany. Considering the fact that this crime type is not specified in German Criminal Code, author first presents theoretical and practical approaches. On the other hand, in article 129. of Criminal Code of Germany criminal offence of forming criminal organisations is defined. According to this article, whosoever forms an organisation the aims or activities of which are directed at the commission of offences or whosoever participates in such an organisation as a member, recruits members or supporters for it or supports it, shall be liable to imprisonment not exceeding five years or a fine. Criminal organization is not specified. Instead, it is left to be interpreted by the courts. In order to respect principle of legal certainty, it is very important to determinate concept of criminal organization. In this paper author also presents criminological aspect of organized crime in Germany, considering that already mentioned theoretical and practical approaches are dependant upon it’s phenomenological and etiological characteristics. Comparison of different definitions leads to a several conclusions. First, practical approach, based on determination of organized crime in 1990., and theoretical definitions do not specify this concept in the same way. Also, the difference can be seen between these two approaches and empirical data. According to conducted researches, organized crime in Germany can not be compared with Italian or American organized crime. Consequently, proposed theoretical and practical definitions are not congruent with existing organized crime in Germany. Necessary elements of criminal organisation, specified by the courts, also show difference between legal and all other analysed definitions.

Key words: organized crime, definition, Germany, criminological aspect, criminal law aspect.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Abadinsky, Howard. Organized Crime. USA 2010.

Arnold, Jörg. Kriminelle Vereinigung und organisierte Kriminalität in Deutschland und anderen europäischen Staaten – in: Militello, Vincenzo., Arnold, Jörg., Paoli, Letizia. Organisierte Kriminalität als transnationales Phänomen. Freibur / Br. 2000.

Bögel, Marion. Strukturen und Systemanalyse der Organisierten Kriminalität in Deutschland. Berlin 1994.

Göppinger, E. Hans. Kriminologie, München 2008.

Gropp, Walter., Huber, Barbara. Rechtliche Initiativen gegen Organisierte Kriminalität. Freiburg / Br. 2001.

Kindhäuser, Urs. Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Persönlichkeitsrechte, Staat und Gesellschaft, 5. Auflage. 2011.

Игњатовић, Ђорђе и Шкулић, Милан. Организовани криминалитет. Београд 2012.

Luczak, Anna. Organisierte Kriminalität im internationalen Kontext. Freiburg / Br. 2004.

Schäfer, Jürgen. Münchener Kommentar, Strafgesetzbuch, (ed. Miebach, Klaus.), Band 3, §§ 80-184g. München 2012.

Schönke, Adolf., Schröder, Horst. (ed.) et al., Strafgesetzbuch, Kommentar. München 2001.

Sieler, Reinhard. Die Effizienz der durch das „Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität“ geregelten polizeilichen Ermittlungsmethoden bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität – eine Literaturanalyse. Aachen 2007.

Toepel, Friedrich. Zur Architektur der Bandendelikte, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, vol.115, n.1., 2003.