Лучка

Written By: Vukan Dubocanin

                                                              УДК 316.3

Дејан Лучка

 

 

НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ МИЛТОНА ФРИДМАНА

 

doi: 10.7251/SPM1447215L

Студентски рад

 

Апстракт: У овом раду је обрађена мисао једног од најутицајнијих економиста XX вијека, професора Чикашког универзитета Милтона Фридмана. Уз најзначајније биографске податке о човјеку који је успио измијенити начин на који је економска теорија функционисала до тада, дато је и његово учење, а теорије које је конструисао су објашњене кроз призму његових писања, али и кроз призму критике која га није штедјела. Такође, дат је и кратак осврт на либералну философију економије. Оно што је специфично за Фридмана је то да је као мало који научник у друштвеном подручју рада, добио прилику да своје теорије и испроба практично, на радијусу дјеловања који је обухватао читаве државе. У раду је приказано како је текло то експериментисање.

Кључне ријечи: неолиберализам, корпоративизам, слобода, слободно тржиште, доктрина шока.

 

Dejan Lučka

 

MILTON FRIEDMAN`S NEOLIBERALISM

 

Summary

 

This paper deals with the thought of one of the most influential economists of the 20th century, Chicago University professor Milton Friedman. Along with the most significant biographical data about a man who managed to change the way the economic theory functioned until then, his teachings are given as well, and the theories he constructed are explained through the prism of his writings, but also through the prism of the critics which was harsh. Also, a short view of the liberal philosophy of economics is given. What makes Fredman unique is that he, unlike most scientists in the social field of work, had the opportunity to try out his theories in practice, in a scope which involved whole countries. This paper shows the course of those experiments.

Key words: neoliberalism, corporativism, liberty, free market, shock doctrine.

 

Штампани извори

 

Волтер. Филозофски речник. Нови Сад 1973

Ebenstein, Lanny. Milton Friedman A Biography. New York 2007

Калабић, Марија. приредила Ризница мудрости-мисли великих умова човечанства, Нови Сад 2003

Klein, Naomi. The Shock Doctrine – The Rise of Disaster Capitalism.New York 2008

Лакићевић, Д., Драган., Стојановић, Божо., Вујачић, Илија. Теоретичари либерализма. Београд 2007

Милићевић, Драгиша. Економија. Београд 1995

Мићуновић, Љубо. Савремени лексикон страних речи. Нови Сад 1988

Поповић, Mилан. Економска политика. Бања Лука 2000

Стојиљковић, Зоран. „Политичке фамилије у Европском парламенту“. Политичке групације у Европи. (ур. Зоран Стојиљковић, Гордана Пилиповић), Београд 2011

Фридман, Милтон и Фридман, Роуз. Слобода избора. Нови Сад 1996

 

Интернет извори

 

Аксентијевић, Саша, Критички приказ-Ружна истина о Милтону Фридману, http://www.scribd.com/doc/116650164/Kriti%C4%8 Dki-prikaz-The-ugly-truth-about-Milton-Friedman-doktorski-studij-Poslovna-ekonomija-doktorand-Sa%C5%A1a-Aksentijevi%C4%87#logout

Духачек, Гордан, Неолиберализам је пропао, свијет тресе марксистичка грозница, http://www.tportal.hr/vijesti/svijet/240299/Neoliberalizam-je-propao-svijet-trese-marksisticka-groznica.html

Ip, Gregи Whitehouse, Mark, How Milton Friedman changed econo-mics, policy and markets, http://www.columbia.edu/~esp2/WSJ% 20Whitehouse%20Article.pdf

Jahr, Nisholas, Хаос је добар бизнис, http://kontra-punkt.info/magazin/haos-je-dobar-biznis

John Maynard Keynes, Milton Friedman and F.A. Hayek Compared, http://www.triplepundit.com/2010/04/overlaps-from-the-opposition/

Катић, Небојша, Неолиберални корени светске економске кризе, http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/neoliberalni-koreni-svetske-ekonomske-krize.html?alphabet=l#yvComment23955

Ковачевић, Млађан, Катастрофалне последице највеће заблуде економске науке- неолиберализма, http://www.slobodanjovanovic.org/2012/05/18/mladan-kovacevic-katastrofalne-posledice-neoliberalizma/?lang=lat

Милошевић, Милан, Сиромашни у земљи чуда, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=421253

Milton Friedman, http://www.hoover.org/fellows/10630

Milton Friedman, http://bfi.uchicago.edu/about/milton-friedman/

Milton Friedman – Biographical, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1976/friedman-autobio.html

Милутиновић, Владимир, Неолиберализам и демократија, http://www.filozofijainfo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=781:neoliberalizam-i-demokratija&catid=89:neoliberalizam&Itemid=113

Монбиот, Џорџ., Како нам је неолиберализам уништио животе, http://www.nspm.rs/hronika/gardijan-kako-nam-je-neolibe-ralizam-unistio-zivote.html

Неолиберализам, једна теорија и двије критике, http://bosnian.irib.ir/emisije/svijet/item/85808-neoliberalizam-jedna-teorija-i-dvije-kritike

Новаковић, Александар, Филозофије слободе – кратак преглед модерне идеје слободе (1) ,http://katalaksija.com/2009/04/13/filozofije-slobode-kratak-pregled-razvoja-moderne-ideje-slobode-i/

Orbach, Barak. What is Govermant Failure. Yale Journal on Regulation 2012,

http://jreg.commons.yale.edu/files/2013/06/What-Is-Government-Failure.pdf, 45.

Oxford Dictionaries, http://oxforddictionaries.com/definition/english/liberal

Петровић, Дејан, Крвави трагови доктора шока, http://www.nspm.rs/prikazi/krvavi-tragovi-doktora-soka.html

Rothbard N., Murray, Milton Frideman Unraveled, http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard43.html

The concise encyclopedia of economics – Milton Friedman, http://www.econlib.org/library/Enc/bios/Friedman.html

Умро је Милтон Фридман, http://old.kontra-punkt.info/modules.php?file=article&name=News&op=modload&sid=54754

Free to Choose, http://miltonfriedman.blogspot.com/

Фридман, Милтон, Однос економске и политичке слободе, http://katalaksija.com/2006/11/17/odnos-ekonomske-i-politicke-slobode/

Friedman, Мilton, Why not a volunteer army, http://tinyurl.com/p4v mtq3

Шимичевић, Хрвоје, Неолиберализам је рођен у контексту фашистичких режима, http://www.filozofijainfo.com/index.php? option=com_content&view=article&id=879:neoliberalizam-je-roen-u-kontekstu-faistikih-reima&catid=89:neoliberalizam&Itemid=113

What is Classical Liberalism?, http://www.libertarianism.org/media/around-web/what-is-classical-liberalism