Љутић

Written By: Vukan Dubocanin

   УДК 347.7

Ивана Б. Љутић

 

 

,,ДИРЕКТОРИ У СЕНЦИ“ – АСПЕКТИ DE FACTO И DE JURE КОНТРОЛЕ ТРАНСНАЦИОНАЛНЕ КОМПАНИЈЕ

 

doi: 10.7251/SPM1447011LJ

 

Изворни научни чланак

 

Апстракт: У раду се разматра одговорност скривених директора који делују ,,у сенци“ у транснационалној компанији (ТНК) у функцији њене ефективне правне контроле. У позицији директора ,,у сенци“ управо се може наћи компанија-мајка ТНК и њена управа у односу на филијално друштво ТНК и његову управу. Пошавши од модела корпоративног управљања и система контроле у ТНК од ,,централизације до децентрализације“, аутор отвара бројна питања, повезана са фидуцијарним дужностима директора зависних друштава. Имајући у виду да је централизација управљања у ТНК sine qua non њиховог обележја, најпре се анализира матично друштво које у одређеном моделу управљања постаје ,,директор у сенци“. С обзиром на правне особине ТНК које значајно опредељују њихову контролу, посебно се наглашава поступање у складу са интересима компаније као целине, односно поступање свих чланица ТНК у складу са глобалном пословном политиком групе. У закључним разматрањима свог рада аутор се залаже за наметање дужности именованих директора директорима ,,у сенци“. Тиме би се испуниле претпоставке доброг корпоративног управљања и остварила правна контрола ТНК.

Кључне речи: директори ,,у сенци“, транснационална компанија, централизација управљања, дужности, контрола.

 

SHADOW DIRECTORS: ASPECTS OF DE FACTO AND DE JURE CONTROL OF TRANSNATIONAL CORPORATION

 

Summary

 

The paper is examining the liability of hidden directors which act in a “shadow” in transnational corporation (TNC) as a functional tool of its effective legal control. Position of so called “shadow director” really could be found in parent TNC and its management vis-a-vis affiliated company within TNC and its top management. The author starts from a model of corporate governance and control system within a TNC from “centralization towards decentralization”, while opening up numerous topics, closely related to fiduciary duties of directors of affiliated member companies. Taking into account the fact that the centralization of management and governance in the TNC is sine qua non condition of their definition and appearance, first it has being analyzed the parent company which under the selected governance model is transforming into “shadow directors”. Considering the fact that the legal status of a TNC is defining theirs control structure and mechanisms, it has being especially stressed the treatment in accordance with the interest of the company as a whole, or in other words the treatment of all member affiliated companies within the TNC, in a harmony with a global business strategy and policy of the corporate group. In concluding remarks the authoress is arguing in favor of imposing a duty of nominated directors to “shadow directors”. The assumptions and the idea of good corporate governance should be achieved in full as well as the control of the TNC.

Key words: Shadow directors, transnational corporation, centralized governance, liability, control.

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

Alm-Madeleine Josefsson, Simon. The dual role of the Subsidiary CEO-its effect on control issues. Masters Thesis in Business Administration, Jönköping University 2007.

Blumberg, Phillip I. The Multinational Challenge to Corporation Law, The Search for a New Corporate Personality. Oxford University Press, New York 1993.

Carroll, Robyn. Shadow Directors and Other Third Party Liability for Corporate Activity, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=924312

Catel Duet, Aurélie. The Governance of Corporate Groups. International Conference – Coordination and Cooperation Across Organisational Boundaries, 2006, Milan

Colley, John, Stettinius, Wallace, Doyle, Jacqueline, Logan, George. What Is Corporate Governance?, McGraw-Hill 2007.

Companies Act 2006 UK (британски Компанијски закон из 2006. године), http://www.imolin.org/doc/amlid/UK_Companies_Act_ 2006.pdf

Ћирић, Александар. Међународно трговинско право. Правни факултет у Нишу – Центар за публикације, Ниш 2012.

Dine, Janet. The Governance of Corporate Groups, Cambridge Uni-versity Press, Cambridge 2000.

Engrácia Antunes, José. The Liability of Parent Corporations and of Theirs Directors. Universidade Autónoma de Madrid (Preliminary Draft), 2004, Madrid.

Internal Control, Guidance for Directors on the Combined Code, The Instiute for Chartered Accountants in England & Wales, London, 1999, http://www.ecgi.org/codes/documents/turnbul.pdf

Keay, Andrew. The Duty to Promote the Success of the Company: Is it Fit for Purpose? http://www.law.leeds.ac.uk/assets/files/research/events/directors-duties/keay-the-duty-to-promote-the-success.pdf

Keenan, Denis и Bisacre, Josephine. Company Law, Thirteenth Edition. Pearson Longman, Edinburgh 2005.

Kiel, Geoffrey C., Hendry, Kevin, Nicholson, Gavin J. “Corporate Governance Options for the Local Subsidiaries of Multinational Enterprises”, Corporate Governance: An International Review, vol. 14, issue 6, 2006.

Kiel, Geoffrey C., Hendry, Kevin, Nicholson, Gavin J. “Corporate Governance Options for the Local Subsidiaries of Multinational Enterprises”, Corporate Governance: An International Review, vol. 14, issue 6, 2006.

Kingston, Kato Gogo. “The Shifting of the duties of Company Directors Under the Companies Act 2006: Superfical or a Significant Change in the Law”, African Journal of Law and Criminology, Vol. 1 Number 1, February 2011.

Љутић, И. Б. 2013. Правна контрола транснационалних компанија. Докторска дисертација, Правни факултет Универзитет у Нишу.

Љутић, Ивана Б. “Арбитражна конвенција и трансферне цене – Хармонизација са правом Европске уније”, Правна ријеч година VIII бр. 29, Бања Лука

Medura, Jeff. International Finacial Management, 7th Edition. South-Western College Pub. 2005.

Muwanguzi, Patrick K. Critical examination of the effectiveness of the regimes governing director disqualification, and the theory in corporate insolvency litigition, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1023166

Поповић, Витомир Г. и Вукадиновић, Радован Д. Међународно пословно право општи део. Правни факултет у Бања Луци Центар за право Европске уније у Крагујевцу, Бања Лука-Крагујевац 2007.

Strikwerda, J. “An Entrepreneurial Model of Corporate Governance: devolving powers to subsidiary boards”, Corporate Governance: The International Journal of Effective Board Performance, vol. 3 No. 2, 2003.

Васиљевић, Мирко. Компанијско право. Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2011.

Закон о привредним друштвима. Службени гласник РС, бр. 36/2011, 99/2011