Љиљана Мијовић

Written By: Vukan Dubocanin
DOI 10.7251/SPMSR1851009M                            УДК 341.231.14:342.727497.6)

Изворни научни чланак

СЛОБОДА ИЗРАЖАВАЊА У ЛЕГИСЛАТИВИ И ПРАКСИ У БИХ

Љиљана Мијовић
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци

Апстракт: Рад се бави анализом нормативних оквира и судске праксе у односу на слободу изражавања, дефинисану чланом 10. Европске конвенције о основним људским правима и слободама у Босни и Херцеговини, те односом који постоји између слободе изражавања на једној, и других права из Конвенције, на другој страни.
У вези с тим, у раду је стављен нагласак на питања поштовања истих права у сфери новинарства и медија уопштено, начине одмјеравања супротстављених права, питање клевете, заштите повјерљивости новинарских извора, те, као све значајније, и питање правног положаја „звиждача“.

Кључне ријечи: слобода изражавања, слобода штампе, право на приватност, клевета, звиждачи.

 

FREEDOM OF EXPRESSION –LEGISLATION AND CASE LAW IN BAH

Ljiljana Mijović
Law Faculty in Banjaluka

Abstract: This paper deals with the analysis of normative framework and case-law regarding freedom of expression, defined by Art. 10 of the European Convention on Human Rights and the existing relation between freedom of expression and other rights provided by the Convention in Bosnia and Herzegovina.
Related to that, the emphasis is placed on freedom of the media in general, balancing opposite rights mechanisms, defamation, protection of sources, and, as an issue that is getting very important, legal status of whistleblowers.

Key words: freedom of expression, freedom of media, right to privacy, defamation, whistleblowers

 

КОРИШТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Trager, Robert., Dickerson, Donna L., Freedom of Expression in the 21st Century, Pine Forge Press, London, New Delhi, 1999.
Судске пресуде и одлуке:
Европски суд:
– Handyside v. UK, пресуда из 1976. године
– Różycki and Kuliś v. Poland, пресуда из 2009. године
– Karataş v. Turkey, пресуда из 1999. године
– Arslan v. Turkey, пресуда ЕСЉП из 1999. године
– Társaság a Szabadságjogokért v. Hungary , пресуда из 2008. године
– Lingens v. Austria, пресуда из 1986. године
– Меџлис Исламске заједнице Брчко и други против Босне и Херцеговине, пресуда из 2017. године
– Standard Verlags Gmbh v. Austria, пресуда из 2009. године
– Von Hannover v. Germany , пресуда из 2004. године
– Chauvy and Others v. France пресуда из 2004. године
Уставни суд БиХ:
-АП-312/08; АП-758/09; АП-1288/06; АП 4275/11; АП 4961/13; АП 2814/13; АП 101/13; АП 293/13; АП 520/10; АП 2907/11; АП 3805/09; АП-427/06; АП-2043/12, АП 5008/13
Прописи:
-Устав БиХ, Устав Републике Српске, Устав Федерације БиХ, Статут Брчко Дистрикта;
– Закон о заштити од клевете Републике Српске, Закон о заштити од клевете Федерације БиХ и Закон о заштити од клевете Брчко Дистрикта БиХ;
– Закон о слободи приступа информацијама на државном нивоу, Закон о слободи приступа информацијама у ФБиХ и Закон о слободи приступа информацијама у Републици Српској;
– Закон о Суду БиХ и Закони о судовима Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ;
– Кодекс судијске етике и Кодекс тужилачке етике