Љиљана Мијовић

Written By: Vukan Dubocanin
DOI 10.7251/SPMSR1952039M                            УДК 341.645.5(4):341.231.14-053.2
ИЗВОРНИ НАУЧНИ ЧЛАНАК
ПРАВА ДЈЕТЕТА У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА
Љиљана Мијовић[1]
Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
Апстракт: Иако права дјетета као засебна категорија не постоје у Европској конвенцији о заштити људских права и основних слобода, бројни су случајеви у пракси Европског суда за људска права у којима се Суд бавио овим правима, а на основу примјене чланова Конвенције којима је регулисано право на живот, забрана мучења, нечовјечног или понижавајућег поступања и кажњавања, забрана ропства и присилног рада, право на правично суђење, право на породични живот, слобода мишљења, савјести и вјероисповијести, слобода изражавања, слобода окупљања и удруживања, право на образовање и забрана дискриминације. Из презентоване праксе видно је да се, захваљујући принципу универзалности у погледу круга лица који се могу обратити Европском суду, дјеца пред овим Судом појављују као субјект поступка, а не као објекат заштите.
У раду се анализирају неки од  предмета који се тичу права дјетета, а у којима је Европски суд заузео одређене ставове као стандарде поступања. Из анализиране праксе такође је видно да је Суд, вођен чињеницом да се ради о једној од најрањивијих категорија сваког друштва, у сваком од тих предмета примјењивао не само Европску конвенцију, већ и све расположиве инструменте заштите права дјетета на међународном нивоу.
Кључне ријечи: Европски суд за људска права, право на живот, забрана мучења, нечовјечног или понижавајућег поступања и кажњавања, забрана ропства и присилног рада, право на правично суђење, право на породични живот, слобода мишљења, савјести и вјероисповијести, слобода изражавања, слобода окупљања и удруживања, право на образовање, забрана дискриминације.
THE RIGHTS OF THE CHILDREN IN THE CASE LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Ljiljana Mijović
Law Faculty in Banjaluka
Abstract: While it is true that children’s rights as a separate category do not exist in the European Convention on Human Rights, there are numerous cases involving these rights in the European Court’s case law. Most of these cases were related to the articles of the Convention that protect right to life, liberty and security, right to a fair trial, right to respect for private and family life, freedom of thought, conscience and religion, freedom of expression, freedom of assembly and association , right to education and prohibition of discrimination. The present case-law shows that, thanks to the principle of universality before the European Court, children are treated not as objects of protection, but as the procedure subjects.
This paper deals with the analysis of the leading principles taken by the Court while considering children’s rights. The Court’s case-law shows additionally that the Court, led by the fact that children are the most vulnerable social category , in each and every of these cases, applied not only the European Convention, but all the available international children’s rights protection instruments.
Key words: European Court of Human Rights, European Convention on Human Rights, right to life, liberty and security, right to a fair trial, right to respect for private and family life, freedom of thought, conscience and religion, freedom of expression, freedom of assembly and association, right to education and prohibition of discrimination
КОРИШТЕНА ЛИТЕРАТУРА:
Kњиге, приручници и научни чланци:
– Van Bueren, Geraldine. The International Law on the Rights of the Child, The Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 1998;
– Holmstrom, Leif, ed. Concluding Observations of the UN Committee on the Rights of the Child, The Raoul Wallenberg Institute Series of Intergovernmental Human Rights Documentation, The Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 2000;
Handbook on European Law Relating to the Rights of the Child, European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, 2015, https://fra.europa.eu/en/publication/2015/handbook-european-law-child-rights, приступљено 31.1.2019;
 Jacobsen, Anette Faye. ,,Children’s Rights in the European Court of Human Rights – An  Emerging Power Structure”, The International Journal of Children’s Rights, Volume 24: Issue 3 (October 2016) 549-574, https://brill.com/view/journals/chil/24/3/article-p548_4.xml, приступљено 31.1.2019.;
Hughes, Kirsty. ,,The Child’s Right to Privacy and Article 8 European Convention on Human Rights“ in  Current Legal Issues: Law and Childhood Studies (Volume 14),  ed. Michael Freeman, 456-486, Oxford: Oxfors University Press, 2012  http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199652501.001.0001/acprof-9780199652501-chapter-26, приступљено 31.1.2019. год.
Пресуде Европског суда за људска права:
 
Kayak против Турске, бр. 60444/08,  10. јула 2012. године
Çoşelav против Турске, бр. 1413/07,  9. октобра 2012. године
Oyal против Турске, бр. 4864/05,  23. март 2010. године
Costello-Roberts против Уједињеног кеаљевства, бр.  13134/87, 25. марта 1993. године
М.Ц. против Бугарске, бр. 39272/98,  4. децембра 2003. године
Рантсев против Русије и Кипра, бр. 25965/04,  7. јануар  2010. године
Нарт против Турске, бр. 20817/04,  6. маја 2008.  године
Т. Против Уједињеног краљевства, бр. 24724/94, од  16. децембра 1999. године
Panovits против Кипра, бр. 4268/04,  11. децембра 2008. године
Ковач против Хрватске, бр. 503/05,  12. јула 2007. године
Sahin против Њемачке , бр.30943/96 од  8. јула 2003. године
Johansson против Финске, бр. 10163/02,  6. септембар 2007. године
Cusan и Fazzo против Италије, бр.  77/07,  7. јануара 2014. године
Микулић против Хрватске, бр. 53176/99,  7. фебруар 2002. године
Mizzi против Малте, бр. 26111/02,  12. јануар 2006. године
Крушковић против Хрватске, бр. 46185/08, 21. јуни 2011. године
Mennesson против Француске, бр. 65192/11,  26. јуни 2014. године
Ignaccolo-Zenide против Румуније, бр. 31679/96,  25. јануар 2000. године
Cavani против Мађарске, бр. 5493/13,  28. октобар  2014. године
Iglesias Gil и A.У.И. против Шпаније, бр. 56673/00,  29. април 2003. године
Maire против Португала, бр. 48206/99,  26. јун 2003. године
Bianchi против Швицарске, бр. 7548/04,  22. јун 2006. године
Söderman против Шведске, бр.  5786/08,  12. новембар 2013. године
Зорица Јовановић против Србије, бр. 21794/08,  26. март 2013. године
Grzelak против Пољске, бр. 7710/02,  15. јуни 2010. године
 Handyside против Уједињеног краљевства , бр. 5493/72,  7. децембар 1976. године
Кипар против Турске, бр. 25781/94,  10. мај 2001. године
Хришћанска демократска народна странка против Молдавије, бр.  28793/02,  14. фебруар 2006. године
Catan и други против Молдавије и Русије, бр. 43370/04, 8252/05 и 18454/06,  19. октобар 2012. године
Lautsi против Италије, бр. 30814/06,  18. март 2011. године
Д. Х. и други против Републике Чешке, бр. 57325/00,  13. новембар  2007. године
Оршуш против Хрватске, бр. 15766/03,  16. март 2010. године
Ponomaryovi против Бугарске, бр. 5335/05,  21. јуни 2011. године
Camp and Bourimi против Холандије, бр. 28369/95,  3. октобар 2000. године
Pla and Puncernau против Андоре, бр. 69498/01,  13. јули 2004. године
Inze против Аустрије,  8695/79, 28. октобар 1987. године
Mazurek против Француске, бр. 34406/97,  1. фебруар 2000. године
[1] Професор на Правном факултету у Бањалуци, бивши судија Европског суда за људска права. E-mail: ljiljana.mijović@pf.unibl.org